Klimat och Miljö

Lyssna

Miljöpartiet drivs av en kärlek till naturen och en stark solidaritet med världens människor och kommande generationer.

Frisk luft, rent vatten och livskraftig flora och fauna är avgörande för allt levande och därför helt nödvändiga för den långsiktiga välfärden i samhället . Miljöpartiet vill driva på kretslopps- och miljöanpassningen i Partille och arbetet med att åstadkomma ett ekologiskt hållbart samhälle.

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål, i vilka kommunen spelar en viktig roll. Genom att översätta nationella och regionala mål till lokala mål och åtgärder kan vi få verksamma redskap i den lokala politiken. Partille har enbart antagit 6 miljökvalitetsmål vilket vi anser är otillräckligt. Förutom att öka antalet så måste också arbetet med kvalitetsmålen snabbas på. Vi vill även se en bättre uppföljning av målen där en årlig bedömning om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen.

Ekologiska principbeslut tas ofta på kommunal nivå och måste tydligt läggas in i kommunbudgeten för att sedan kunna förverkligas. Vi vill inte bygga bort våra naturvärden och stadsnära skogar. Bostäder och kompletteringar av byggnader måste också skapa ekologiska eller sociala mervärden. Miljöpartiet ska vara en garant för att bebyggelse inte tränger undan naturvärden.

Partille behöver en politik som på ett helt nytt sätt väljer miljön före kortsiktiga ekonomiska intressen.

Miljöpartiet vill

  • anta resterande 8 miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling i Partille: Frisk luft, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning samt Säker strålmiljö.

  • att miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år där en bedömning görs om åtgärderna är tillräckliga.

  • att strandskyddet respekteras.

  • att Råhult och Maderna bevaras.

  • att Finngösaravinen bevaras genom inrättandet av ett naturreservat.

  • att den biologiska mångfalden främjas.

  • att vår miljö ska vara giftfri. Kommunal mark som behöver saneras ska åtgärdas.

  • att klimatarbetet utvecklas inom all verksamhet.

  • arbeta fram en plan för ett fossilbränslefritt Partille

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: