Klimat och Miljö

Miljöpartiet drivs av en kärlek till naturen och en stark solidaritet med världens människor och kommande generationer.

Frisk luft, rent vatten och livskraftig flora och fauna är avgörande för allt levande och därför helt nödvändiga för den långsiktiga välfärden i samhället. Miljöpartiet vill driva på klimat- och miljöarbetet i Partille och arbetet med att åstadkomma ett ekologiskt hållbart samhälle. 

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål, i vilka kommunen spelar en viktig roll. Genom att översätta nationella och regionala mål till lokala mål och åtgärder kan vi få verksamma redskap i den lokala politiken. Arbetet med kvalitetsmålen måste snabbas på. Vi vill även se en bättre uppföljning av målen där en årlig bedömning om dagens styrmedel och de åtgärder som görs är tillräckliga för att nå målen.

Ekologiska principbeslut tas ofta på kommunal nivå och måste tydligt läggas in i kommunbudgeten för att sedan kunna förverkligas. Vi vill inte bygga bort våra naturvärden och stadsnära skogar. Bostäder och kompletteringar av byggnader måste också skapa ekologiska eller sociala mervärden. Miljöpartiet ska vara en garant för att bebyggelse inte tränger undan naturvärden.

Partille behöver en politik som på ett helt nytt sätt väljer miljön före kortsiktiga ekonomiska intressen.

Miljöpartiet vill

 • öka takten i arbetet med de lokala miljökvalitetsmålen. 

 • att miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år där en bedömning görs om åtgärderna är tillräckliga eller inte. 

 • att ett klimatbokslut får lika stort utrymme som det ekonomiska bokslutet i kommunens årsredovisning. 

 • att alla politiska beslut granskas ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 • att strandskyddet respekteras. 

 • att Råhult och Maderna bevaras. 

 • att Finngösaravinen bevaras genom inrättandet av ett naturreservat. 

 • att den biologiska mångfalden främjas. 

 • att vår miljö ska vara giftfri. Kommunal mark som behöver saneras ska åtgärdas. 

 • arbeta fram en plan för ett fossilbränslefritt Partille. 

 • att Partille kommun blir en Ekokommun. 

 • att kommunen tar fram en plan för hur solenergi kan tas tillvara på kommunens befintliga fastigheter samt planerade nybyggen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: