Barn och unga

Barn och unga

En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet för alla. Miljöpartiet ser barn som aktiva medskapare av samhället och inte passiva mottagare av det samhälle som vuxna skapar åt dem. Samtidigt är barn mycket sårbara för våld och orättvisor, då de ännu inte byggt upp de skydd som vuxna oftast har. Det är därför viktigt med ett tydligt barnperspektiv i samhällsplaneringen och i alla kommunens verksamheter.

Alla ungdomar i vårt land ska ha rätt att forma sitt eget liv och använda sig fullt ut av de demokratiska rättigheter som finns. Idag begränsas många ungas liv och utveckling av hedersvåld och förtryck. Dessa hedersnormer är viktiga att bekämpa när de visar sig.

Satsningar på barn och unga innebär stora samhälleliga vinster på sikt. Kvaliteten i förskolan behöver öka genom mindre barngrupper. I Partille är den stora majoriteten av de åldersindelade barngrupperna större än de borde vara enligt Skolverkets rekommendationer. Ett ökat modersmålsstöd är också viktigt, som grund för utveckling av svenska språket. Förskolorna ska ha en väl tilltagen, stimulerande och inspirerande utemiljö. Skolans förmåga att se och möta varje elev måste stärkas och tidiga insatser prioriteras. Det behövs gott om platser där barn och unga kan mötas och utöva friluftsliv, idrott och kultur.

Barn är känsligare och påverkas mer än vuxna av kemikalier vilket kräver en medvetenhet vid upphandling och inköp av nya saker. Man har visat att förskolans inomhusmiljö har högre halter av till exempel hormonstörande kemikalier än andra inomhusmiljöer. Vi vill att inomhusmiljön där barn vistas ses över och att lokaler med dålig ventilation åtgärdas.

Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa och för deras resultat i grundskolan. Barn i familjer i ekonomisk utsatthet har också sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Oavsett föräldrarnas ekonomiska och sociala förutsättningar ska barn ges likvärdiga möjligheter att utvecklas.

Barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och ges adekvat hjälp av skola, socialtjänst och sjukvård så tidigt som möjligt. Samverkan bör stärkas mellan olika aktörer som kommer i kontakt med barn och unga i riskzonen (elevhälsa, socialtjänst, föräldrar, primärvård, ungdomsmottagning, psykiatri och så vidare), och relevanta åtgärder sättas in tidigt. Barnets rättstrygghet i förhållande till föräldrars rätt till sina barn måste stärkas vid misstanke om misskötsel, våld, hedersvåld eller sexuella övergrepp.

Miljöpartiet vill

  • ha mindre barngrupper i förskolan.
  • ha högre vuxennärvaro i skolan.
  • att det görs en noggrann översyn av Partilles förskolor och skolor gällande gift- och mögelproblematik.
  • att maten i förskolan och skolan ska vara ekologisk och helst närodlad.
  • att alla barn, oavsett föräldrarnas inkomst, har möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid.
  • att barn ska ha lekytor utomhus nära sitt hem, i park eller naturmiljö.
  • att skolungdomar erbjuds avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen, åtminstone för mellan- och högstadieungdomar.
  • att alla barn och unga får kostnadsfri simundervisning i kommunens nya simhall för att uppnå skolans mål om simkunnighet.
  • öka tillgängligheten till fritidsgårdar i kommunen.
  • att kommunen ger mer resurser till uppfångande verksamhet för barn och unga som mår dåligt.

Nyheter på Barn och unga

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter