Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Förlust av biologisk mångfald är en fara inte bara för vissa djur och växtarter, utan för vår överlevnad. Partille är en liten kommun till jordytan, men vi kan göra stor skillnad i vår närmiljö. Om vi främjar biologisk mångfald i kommunen kommer vi samtidigt kunna förse våra invånare med en bättre miljö i form av renare luft, mindre buller, ökat välmående och psykisk hälsa. Att gynna biologisk mångfald behöver inte kosta extra, utan handlar om att engagera sig i att bevara djur och natur och samtidigt förse Partille med ekosystemtjänster som alla får glädje av. Det finns också många möjligheter att söka stöd för att förbättra den biologiska mångfalden. Kommunen kan till exempel komplettera nuvarande rutiner för samhällsplaneringsprocessen i naturvårdsplanen med rutiner för inventering av biologisk mångfald och åtgärder för ekosystemtjänster.

Arbetet för biologisk mångfald innebär även att motverka fragmentering av grönområden och främja sammanhållna stråk genom Partilles olika delar, där liknande naturtyper och djurliv får möjligheter att förflytta sig. Hyggesfritt skogsbruk ger ökad biologisk mångfald, gör att skogen klarar extremväder och skadeinsekter bättre och kan samtidigt ge ökad lönsamhet på grund av minskade kostnader för plantering.

Miljöpartiet vill:

  • öka mängden hyggesfritt skogsbruk i Partille.
  • sträva efter att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid nybyggen.
  • sätta upp mål för gröna ytor i kommunen så att vi får mer grönska av bättre kvalitet för människor och natur.
  • vidareutveckla riktlinjerna mot parkslide till att även omfatta andra invasiva arter.
  • att vissa av kommunens grönytor klipps för lek och picknick medan andra tillåts växa vilt.

Nyheter på Biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter