Boende och Byggande

Boende och Byggande

Den fysiska planeringen ska genomsyras av en helhetssyn som sätter människans och miljöns långsiktiga välmående i centrum. Miljön kring gator och torg ska underlätta möten och kulturella upplevelser. Bevarandet av grönområden och befintliga bostadsområdens kvaliteter är en självklarhet för att Partille långsiktigt ska vara en ekologiskt och socialt hållbar kommun.

Partille är litet till ytan och samtidigt nummer 15 i befolknings- täthet i Sverige, med cirka 700 invånare per km2. Miljöpartiet i Partille tycker därför att utrymmet för ytterligare bebyggelse är litet. För oss är det inte ett självändamål med ökad folkmängd. I den mån kompletteringar görs till bostadsbeståndet ska dessa skapa ekologiska och sociala mervärden.

Kultur- och naturvärden ska lyftas fram. Vi vill att bebyggelse bara i undantagsfall tillåts tränga undan naturvärden, och när detta sker ska dessa värden om möjligt återskapas enligt balanseringsprincipen.

Miljöpartiet vill prioritera en god miljö för människor och natur genom att skydda den mark som inte är bebyggd. Vi förhåller oss även restriktiva till planstridiga tomtstyckningar. Företag ska stödjas i att omvandla befintliga byggnader för att passa sin verksamhet, så att nya industrifastigheter inte behöver byggas.

När det byggs ska vi använda de verktyg som finns för att driva fram byggande med låg klimatpåverkan. Det kan handla om att återanvända material från byggnader som ska rivas, ställa krav på klimatpåverkan i upphandlingar eller att driva pilotprojekt med ambitiösa hållbarhetsmål.

Vi ser kommuninvånarnas önskan om att på ett enkelt och konstruktivt sätt påverka Partilles utveckling som en tillgång. I planarbetet ska berörda grannar erbjudas ett av kommunen bekostat expertstöd, deras synpunkter tas på allvar och bevarandeintresset väga tungt.

Partillebo AB är ett allmännyttigt kommunalt bolag som ska användas för bostadspolitiska ändamål. Miljöpartiet arbetar för att alla ska kunna inkluderas och ha möjligheter till ett gott liv. Vi vill därför att Partillebo tar ett utökat socialt ansvar. En del av bolagets stora bestånd kan på sikt byggas om till mindre hyreslägenheter med låg hyra. Det är också viktigt att inte sälja ut kommunala hyreslägenheter och att arbeta aktivt för att erbjuda hyresrätter i alla kommundelar. Blandade boendeformer ökar också förutsättningarna för en lyckad integration och ett jämlikt samhälle.

Miljöpartiet vill

 • bevara Partilles grönområden.
 • att Finngösaravinen, Råhult och Maderna värnas särskilt, eventuellt genom inrättande av kommunala naturreservat.
 • att en miljökonsekvensbeskrivning är norm vid nya detaljplaner, även mindre sådana.
 • att alla beslut om bygglov och planärenden följer tydliga och transparenta principer.
 • att förutom grönområden även träd på tomter inom bebyggda områden bevaras; alla nya detaljplaner ska ha krav på marklov för trädfällning.
 • att nya detaljplaner för bostadsområden innehåller en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer.
 • att plansamråd tas på allvar och framförda synpunkter beaktas.
 • skydda Björnekullarna från exploatering.
 • att inga fler nya större bostadsområden ska planeras.
 • undersöka om Järnringen kan användas för bostads- byggande, då det är ett centralt beläget men dåligt utnyttjat område.
 • att strandskyddet respekteras.
 • att gatukostnadsersättningen får vara högst 50% av totalkostnaden och tas ut bara för den aktuella fastigheten oavsett framtida delningsmöjligheter.
 • ge Partillebo AB ett utökat socialt uppdrag.
 • ge Partillebo AB i uppdrag att ställa ambitiösa klimat- och miljökrav vid nybyggnation.

Nyheter på Boende och Byggande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter