Demokrati

Demokrati

Miljöpartiet är övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati gör samhället bättre. I en väl fungerande demokrati har människor möjlighet att uttrycka sina åsikter. Beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Olikheter berikar, därför vill vi att kommunen och dess verksamheter ska utformas tillsammans med de människor som använder dem.

Ökad dialog genom till exempel medborgarråd kan skapa engagemang och ge bra förslag till politikerna i kommunen. Där kan representanter från olika grupper i samhället vara med och diskutera framtidsfrågor. Medborgarinflytandet gäller såväl miljö och klimat som utformningen av välfärden och de olika kommundelarna.

En deltagande demokrati kräver lättillgänglig information, möjlighet för medborgare att lyssna på sammanträden och lämna förslag till politiska församlingar. Öppenhet ska finnas för att också ge medborgarna möjlighet att granska makten. Ett minskat avstånd mellan kommuninvånare och politiker är önskvärt, bland annat för att förebygga politikerförakt och stimulera till demokratiskt deltagande. Olika förmåner (arvoden, pensionsvillkor) som tillfaller politiker ska vara transparenta och rimliga.

För Partilles bästa behöver alla människors resurser och initiativ tas tillvara i kommunen. Vi tror att alla människor vill försörja sig själva och sin familj och vara delaktiga i samhället. Miljöpartiet i Partille vill därför arbeta för att alla ska få tillgång till utbildning och arbetsmarknadsåtgärder utifrån sina förutsättningar, oavsett bakgrund.

Miljöpartiet vill

  • öka det lokala medborgarinflytandet genom t.ex. medborgarråd, åsiktstorg och medborgarbudget.
  • skapa forum för ungdomar att yttra sig över politiska förslag.
  • särskilt värna det lokala medborgarinflytandet i kommunens fysiska planering.
  • att nämndsammanträden ska vara öppna för allmänheten, förutom vid sekretessärenden.
  • att kommunala protokoll inklusive bilagor ska vara lätt sökbara i fritext.
  • att kommunen ska tillåta och behandla medborgarförslag från enskilda personer, föreningar och andra grupper i samhället.
  • arbeta för ett samhälle som är fullt tillgängligt och inkluderande för alla.
  • satsa på den kommunala SFl- och vuxenutbildningen.

Nyheter på Demokrati

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter