Jämställdhet och jämlikhet

Jämställdhet och jämlikhet

Alla människor ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder ska inte vara hinder för människor att utvecklas. Därför måste arbetet för lika rättigheter och mot diskriminering integreras i alla kommunens verksamheter.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, har vi fortfarande lång väg kvar innan vi är ett jämställt land. Även om det inom grupperna kvinnor och män finns stora skillnader finns det också strukturer vi inte kan bortse från. Fortfarande utsätts kvinnor för mäns våld, har lägre inkomster och är sjukskrivna i högre utsträckning än män. För att komma till rätta med skillnaderna krävs insatser på fler områden. Våld i nära relationer och hedersvåld är oacceptabelt.

För Partilles bästa behöver alla människors resurser tas tillvara. Partille ska sträva mot att inte bara vara anpassat för dem som utgör normen. Till exempel är otillgänglighet ett hinder för personer med funktionsnedsättning för att kunna fungera och verka fritt i kommunen. Strukturell rasism ska motarbetas aktivt.

Det är viktigt att alla nyanlända till Partille välkomnas och integreras i samhället så snart som möjligt. De nyanländas egna insatser har stor betydelse för en framgångsrik integration, och ska därför inte underskattas. Alla måste ta tillvara deras resurser och initiativ, kompletterat med olika stödinsatser från såväl kommunen, som civilsamhället och enskilda kommuninvånare. För en lyckad integration är det viktigt att de nyanlända så snart som möjligt förstår och pratar svenska, får ett arbete och blir självförsörjande samt blir informerade om gällande lagar och de värderingar som vår lagstiftning bygger på.

 

Miljöpartiet vill

  • att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet inom kommunen.
  • förbättra arbetsvillkoren inom vård, omsorg och skola i kommunen.
  • att föreningsbidragen kopplas till krav på jämställdhet, till exempel genom rättvis fördelning av träningstider i sporthallar.
  • arbeta för ett inkluderande samhälle som är fullt tillgängligt för alla.
  • att kommunen budgeterar för att höja lönerna i kvinno- dominerade yrken.
  • att kommunen gör särskilda satsningar i förskola, skola och gymnasium för att stödja utbildning om jämställdhet, samtycke och relationer, samt annat värdegrundsarbete.
  • stötta civilsamhället med att inkludera nyanlända i den ordinarie föreningsverksamheten

Nyheter på Jämlikhet och Jämställdhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter