Miljö och klimat

Miljö och klimat

Frisk luft, rent vatten och en livskraftig natur är nödvändiga för den långsiktiga välfärden i samhället. Miljöpartiet vill öka takten i omställningen av Partille till en ekologiskt hållbar kommun och snabba på arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Kommunen behöver anta en koldioxidbudget, baserad på Parisavtalet, innehållande planer både för utsläppsminskningar och för hur koldioxidupptaget inom kommunen ska ökas.

Naturvärden och stadsnära skogar ska sättas i främsta rummet och inte byggas bort. Bostäder och kompletteringar av byggnader måste skapa ekologiska och sociala mervärden. Grönområden ska aktivt värnas och vara del i planeringen av kommunmiljön. Miljöpartiet ska vara en garant för att bebyggelse inte tränger undan naturvärden. Partille behöver en politik som på ett helt nytt sätt väljer miljön före kortsiktiga ekonomiska intressen och ständig befolkningstillväxt.

Partille behöver också ha en investeringsplan för att motverka och mildra konsekvenserna av klimatförändringar. Till exempel behövs åtgärder för att förebygga översvämning och tillgången säkras till skugga på allmänna platser, skolor och förskolor.

Trafik

Vårt nuvarande trafiksystem genererar stora problem. Trafiken förgiftar vår luft och förändrar vårt klimat. Trafikbuller skapar stress vilket tillsammans med försämrad luftkvalitet gör människor sjuka. Nya vägbyggen skadar tidigare orörd natur. Tyvärr finns ingen universallösning. Endast 20 % av partiklar i luften kommer från avgaser, resten från slitage av däck, vägar och bromsar samt sand och salt. Vi behöver en rad åtgärder som i kombination minskar antalet bilar genom att få människor att välja andra färdsätt.

I Partille är många bilresor kortare än 5 km och en stor del skulle kunna göras med cykel eller till fots och spara hundratals ton koldioxid årligen. Busskort till skolbarnen minskar också behovet av att skjutsa.

Den kraftiga trafikminskning som klimatmålen kräver gör att vi inte behöver några nya genomfartsvägar inom Partille kommun. När det gäller andra vägbyggen bör resurserna läggas på att förbättra befintliga vägar med t.ex. belysning och cykelbanor.

Mat

Mängder av mat serveras varje dag i kommunens verksamheter. Matproduktion har en stor påverkan på miljö och klimat. Kommunen behöver ta ett större ekologiskt och socialt ansvar vid upphandling och inköp av mat. Vi vill att Partille ska föregå med gott exempel och upphandla ekologiskt och vegetabiliskt i större utsträckning. Maten ska vara god och näringsrik, men också i högre utsträckning obesprutad och producerad och lagad nära den som ska äta.

Miljöpartiet vill

 • att kommunen upprättar en koldioxidbudget med aktiviteter för att nå Parisavtalet.
 • att miljökvalitetsmålen följs upp med en årlig rapport med en bedömning om åtgärderna är tillräckliga och nya åtgärdsförslag om så inte är fallet.
 • att den kommunala verksamheten ska vara i stort sett fossilbränslefri 2030.
 • att Finngösaravinen bevaras genom inrättandet av ett naturreservat.
 • att vår miljö ska vara giftfri; kommunal mark som behöver saneras ska åtgärdas.
 • att Partille kommun blir en Ekokommun.
 • kräva låga klimatutsläpp vid nybyggnation och renovering av bostäder och infrastruktur.
 • att kommunen underlättar för invånarna att i första hand välja gång och cykel för persontransporter.
 • att kollektivtrafiken ska bli ett attraktivare, tryggare och billigare resealternativ.
 • att mellan- och högstadieungdomar ska erbjudas avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen.
 • kollektivtrafik inom kommunen ha en väl utbyggd laddinfrastruktur för elbilar.
 • inte bygga motorvägsmot vid Jerikotunneln, förlänga Mellbyleden till E20 eller bygga ny förbindelse mellan E20 och riksväg 40.
 • öka andelen vegetarisk mat och mat med låg klimatpåverkan som serveras i kommunal regi.
 • att allt kött och minst 50% av maten som köps in av kommunen ska vara ekologisk.
 • att all fisk som serveras av kommunen ska vara MSC-märkt (hållbart fiske).
 • att kaffe, te, banan och choklad inom kommunal verksamhet ska vara rättvisemärkt.
 • minska matsvinnet i kommunen.

Nyheter på Klimat och miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter