Utbildning

Utbildning

Skolan ska bidra till att barn och ungdomar får lusten och redskapen att lära och utvecklas genom livet. I skolan ska varje barn lära sig läsa, skriva, räkna, skapa, delta i samhällsdiskussionen, samarbeta och påverka sin egen livssituation. Miljöpartiet vill föra en politik som lyssnar på lärarprofessionen och forskningen, ger skolan arbetsro och framför allt tilldelar skolan de resurser som behövs för att få rätt förutsättningar. Barngruppernas storlek och personaltätheten inom förskolan och skolan måste bygga på en bedömning av vad som är bäst för barnen.

Kraftfulla insatser ska sättas in redan på lågstadiet för barn som riskerar att inte uppnå målen. Forskning visar att om eleverna uppnår målen i årskurs 3 så har de goda förutsättningar att klara hela grundskolan. Mellan 5 och 10% av Partilles tredjeklassare når inte godkänt på nationella prov i svenska och matte varje år. Tillräckliga resurser ska tillsättas för att ingen elev ska behöva lämna årskurs 3 utan att ha uppfyllt kunskapskraven.

Skolbibliotek och skolbibliotekarier spelar en viktig roll för barnens utveckling och främjar läs- och skrivkunnighet och förmågan att söka information. Bemannade skolbibliotek har positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdigheter. Alla barn i Partille ska ha tillgång till ett skolbibliotek med utbildad bibliotekarie och generösa öppettider.

I skolan ska det finnas en fungerande elevdemokrati. Det är viktigt att det framgår vad lärarna bestämmer och i vilka frågor eleverna kan påverka. Då skapas rätt förväntningar och tydlighet.

Miljöpartiet bejakar pedagogisk mångfald i skolan, till exempel genom icke-vinstdrivande idéburna skolor. Vi vill dock inte se etablering av marknadsskolor i Partille, då det leder till försämrade förutsättningar för de kommunala skolorna och sämre likvärdighet mellan skolor och elever.

Miljöpartiet vill

  • att Partille förblir en kommun utan marknadsskolor.
  • ha mindre barngrupper i förskolan och i de yngre åldrarna i skolan.
  • ha högre lärartäthet och större andel behöriga lärare.
  • att barn med särskilda behov får tidigare och mer kraftfullt stöd än idag.
  • budgetera för en robust organisation av specialpedagoger, speciallärare och personal inom elevhälsan för alla skolor.
  • att alla elever har tillgång till ett skolbibliotek med bibliotekarie på sin skola.
  • ha högre vuxennärvaro i skolan.

Nyheter på Utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter