Vård och omsorg

Vård och omsorg

Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer haft möjlighet till. Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag. Alla äldre är dock inte friska och många behöver mer hjälp i takt med ökad ålder. Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från individens behov.

Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt umgänge och möjlighet till deltagande, oavsett hög ålder och/ eller eventuell funktionsnedsättning. Möjlighet att uppleva samvaro, gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter ska finnas. Rätten till bostad är grundläggande i vårt land. Kommunerna behöver kunna erbjuda en fungerande hemtjänst så att de som önskar kan bo kvar i sitt hem, men även erbjuda äldreboende och trygghetsboende, liksom olika typer av boende för personer med funktionsnedsättning.

Alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, oavsett vem som utför den. Ett personcentrerat arbetssätt ska vara grunden, anhöriga ska känna sig sedda och deras önskemål tillmötesgås så långt det är möjligt.

Äldreomsorgen står inför en särskild utmaning med en stor ökning av antalet äldre i befolkningen de närmaste decennierna. I framtiden kommer allt färre unga behöva försörja och vårda allt fler äldre. Allt fler kommer också att få leva längre med en sjukdom, till exempel demens. För att möta den utmaningen behöver vi nya arbetssätt, men även utbildningssatsningar för att ha personal med rätt kompetens som kan ge en god omvårdnad.

Relevant utbildning och erfarenhet är lika viktigt för personal som arbetar med brukare som tillhör LSS personkrets. Grundläggande är bland annat kunskap om autism, intellektuell funktionsnedsättning, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), och lågaffektivt bemötande.

Alla förtjänar att delta fullt ut i samhället. För personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder är jobb en viktig del. Miljöpartiet i Partille vill öka insatserna så att fler kan få ett jobb, utifrån sin egen förmåga. Det ska bli lättare och gå snabbare att få de hjälpmedel som behövs i arbetet. Arbetsgivare ska kunna vara säkra på att kunna få bra stöd vid behov. Sociala företag, där ekonomisk vinst inte står i centrum, men där personer med olika funktionsnedsättningar inkluderas, är ett bra sätt att skapa en meningsfull tillvaro.

Miljöpartiet vill

  • rusta äldreomsorgen i Partille inför framtidens utmaningar genom att påskynda investeringar i tekniska och digitala hjälpmedel.
  • öka personaltätheten för att möjliggöra utbildnings- satsningar och ökad kvalitet i omsorgen.
  • förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten (färre personer inom vårdpersonalen som besöker varje brukare).
  • minska ensamheten bland äldre genom ökade möjligheter till utevistelser och social samvaro.
  • garantera inflytande för äldre och personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga vid vårdplanering/ framtagandet av individuella planer.
  • satsa på utbildning av personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning, så att dessa har rätt kompetens.
  • att LSS-lagen tillämpas så som det var avsett och för att de som tillhör LSS personkrets ska få de goda levnadsvillkor som lagen ger dem rätt till.
  • förbättra förutsättningarna för sociala företag

Nyheter på Vård och omsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter