Utbildning

Genom skolan ska barn och ungdomar få viljan och redskapen att lära och utvecklas genom livet. I skolan ska varje barn lära sig att läsa, skriva och räkna, skapa och delta i samhällsdiskussionen, samarbeta och umgås med andra och påverka sin egen livssituation.

Miljöpartiet vill föra en politik som lyssnar på lärarprofessionen och forskningen, ger skolan arbetsro och framför allt tilldelar skolan de resurser som behövs för att den ska utvecklas och bli så bra som möjligt. Barngruppernas storlek och personaltätheten inom förskolan och skolan måste bygga på en bedömning av vad som är bäst för barnen.

Vi vill ha mer lärarledda lektioner med tydlig struktur, där det också finns stort utrymme för diskussioner med eleverna. Detta stöds av aktuell pedagogisk forskning. Vi vill ge rektorerna mer administrativt stöd så att de kraftigt kan öka sin tid som pedagogiska ledare i skolan.

Vi vill att kommunen ser till att elevinflytande ökar i takt med stigande ålder. I skolan ska det finnas en fungerande elevdemokrati. Målet är att eleverna ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka. Då ökar engagemanget och eleverna lär sig mer.

Demokrati i skolan är inte bara att ha ett elevråd. Eleven ska ha reellt inflytande i skolan. När eleverna får vara med och utforma skolan och har inflytande över den egna lärandeprocessen så ökar engagemanget och eleverna lär sig mer. För att öka delaktigheten vill vi undersöka möjligheten för skolor att införa styrelser med föräldra- och elevmajoritet. 

Vi vill se till att alla elever får de förutsättningar som krävs för att lära sig läsa, skriva och räkna innan de lämnar årskurs 3. Att elever garanteras grundläggande kunskaper i matematik och svenska är av avgörande betydelse. Läsa-skriva-räkna-garantin ska bl a ge elever i årskurs 1–3 rätt att prioritera svenska och matematik, rätt till extraundervisning, tekniska hjälpmedel och läxhjälp. Om eleverna uppnår målen i år 3 vet en att de har skaffat sig goda förutsättningar för att klara hela grundskolan. 

Skolbibliotek spelar en viktig roll för barnens utveckling och främjar läs- och skrivkunnighet och förmågan att söka information. Bemannade skolbibliotek har positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdigheter. Vi vill att skolbiblioteken ska ses som en aktiv och stödjande del i barnens utbildning och att lärarna uppmuntras att regelbundet använda skolbiblioteken i sin undervisning. För oss är det en självklarhet att alla barn ska ha tillgång till ett skolbibliotek med utbildade bibliotekarier och generösa öppettider.

Miljöpartiet vill

 • ha mindre barngrupper i förskolan och i de yngre åldrarna i skolan. 

 • ha högre lärartäthet. 

 • att det ska vara större vuxennärvaro på skolorna.

 • säkerställa att barn med särskilt behov får stöd. 

 • införa en läsa-skriva-räkna-garanti för elever i årskurs 1-3. 

 • säkerställa att alla skolor har tillgång till specialpedagoger, speciallärare och personal inom elevhälsa. 

 • att skolungdomar ska erbjudas avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. 

 • att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek med bibliotekarie. 

 • att rektorerna ges bättre förutsättningar att vara pedagogiska ledare. 

 • öka elevinflytandet i takt med stigande ålder. 

 • att vuxenutbildningen stärks för att validera kunskaper och göra det möjligt att öka invånarnas kompetens. 

 • att vi inom samtliga skolverksamheter aktivt arbetar mot kränkande behandling. Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument.

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Livslångt lärande och nya livschanser

När arbetsmarknaden förändras är det nödvändigt för människor som mister jobbet att få möjlighet att skola om sig.

Läs mer

Regionen har dessutom de senaste åren fått ett stort tillskott av nya invånare som ska ges stöd i att etablera sig i det svenska samhället. Kunskap och bildning är nyckeln till personlig utveckling och ett allt viktigare medel för att stå stark i en internationell konkurrens. Folkhögskolor och studieförbund kompletterar den allmänna skolan på ett ypperligt sätt och ger människor nya livschanser. Regionens naturbruksgymnasier är en säker väg till arbete som förutom att utbilda också ska bidra till utveckling av landsbygden och till att stärka miljöarbetet i regionen. Vi ser positivt på lärlingsplatser. Validering är ett viktigt verktyg för att kunna ta tillvara människors kunskaper för den som inte har dokumenterade betyg att visa upp.

 

Fördjupning i ämnet Utbildning

Läsa-Skriva-Räkna-Garanti (motion i Partille kommunfullmäktige)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: