Vård och Omsorg

Lyssna

Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till. Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag. Alla äldre är dock inte friska och många behöver mer hjälp med ökad ålder.

Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov.

Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt umgänge och möjlighet till deltagande. Även som äldre ska man ha möjlighet att uppleva samvaro, gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter.

Alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, oavsett vem som utför den. Som anhörig är det ofta smärtsamt att se när en äldre närstående insjuknar. Då ska man kunna vara trygg med att det finns en god omsorg med hög kvalitet och tillräcklig och utbildad personal. De anhöriga ska känna sig sedda och deras önskemål tillmötesgås så långt som det är möjligt. Det ska finnas äldreomsorg med olika inriktningar. Önskemål om vårdpersonalens språkkunskaper ska tillgodoses. Frivilliga insatser i äldreomsorgen ska uppmuntras.

Personaltätheten måste hålla tillräcklig nivå så att de som arbetar i äldreomsorgen slipper hamna inför omöjliga situationer som att ensamma behöva utföra lyft som egentligen kräver två personer. En satsning på ökad bemanning genererar nya jobb samtidigt som kvaliteten ökar. Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara näringsrik, ekologisk och helst närodlad.

Miljöpartiet vill

  • öka personaltätheten inom äldreomsorgen.

  • utöka möjligheterna för äldre som bor hemma att få samvaro med andra, till exempel vid måltider och i form av träffpunkter.

  • ha hälsofrämjande aktiviteter för äldre.

  • möjliggöra fler upplevelser inom omsorgerna, till exempel närhet till djur och natur, dofter från matlagning samt kulturell och mänsklig beröring.

  • att insatser inom hälsa och omsorg genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: