Vård och Omsorg

Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till. Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag. Alla äldre är dock inte friska och många behöver mer hjälp med ökad ålder.

Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov. 

Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt umgänge och möjlighet till deltagande, oavsett om en är äldre eller har en funktionsvariation. En ska ha möjlighet att uppleva samvaro, gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter. Rätten till bostad är grundläggande i vårt land. Kommunerna behöver kunna erbjuda en fungerande hemtjänst så att de som önskar kan bo kvar i sitt hem, men även erbjuda äldreboende, trygghetsboende eller annat lämpligt alternativ, när det finns behov av detta.

Alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, oavsett vem som utför den. En ska kunna vara trygg med att när det behövs finns det en god omsorg med hög kvalitet och tillräcklig och utbildad personal. Ett personcentrerat arbetssätt ska vara grunden och de anhöriga ska känna sig sedda och deras önskemål tillmötesgås så långt som det är möjligt. 

Äldreomsorgen står inför en stor utmaning med ett ökat antal äldre i befolkningen, samtidigt som det sker stora pensionsavgångar bland omsorgspersonalen. I framtiden kommer allt färre unga behöva försörja och vårda allt fler äldre. Allt fler kommer också att få och leva längre med en sjukdom, tex demens. Vi vill möta den utmaningen. För äldreomsorgen handlar det om nya arbetssätt, att öka kompetensen hos personalen och att öka attraktiviteten som arbetsgivare.

Ingen människa ska behöva hamna i en situation där en inte vet hur livet eller vardagen kommer att se ut framöver. Alla förtjänar att delta fullt ut samhället, och då är jobb en viktig del för personer med funktionsvariation i arbetsför ålder. Vi vill öka insatserna så att fler med funktionsvariation kan få ett jobb och att fler får arbeta utifrån sin egen förmåga. Det ska bli lättare och gå snabbare att få de hjälpmedel som behövs i arbetet. Arbetsgivare ska kunna vara säkra på att kunna få bra stöd vid behov.

Miljöpartiet vill

  • rusta äldreomsorgen i Partille inför framtidens utmaningar genom att påskynda investeringar i välfärdsteknologi. 

  • öka personaltätheten för att möjliggöra utbildningssatsningar och därmed ökad kvalitet för brukarna och ökad attraktivitet som arbetsgivare. 

  • förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten (färre personer som besöker varje brukare). 

  • minska ensamheten bland äldre genom ökade möjligheter till utevistelser och social samvaro. 

  • garantera inflytande för äldre och personer med funktionsvariation och deras anhöriga vid vårdplaneringen/ framtagandet av individuella planer. 

  • att LSS-lagen förtydligas så att människor med funktionsvariation får det stöd de har rätt till (nationell nivå). 

  • förbättra förutsättningarna för sociala företag.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: