Ridhus

Miljöpartiet ser positivt till att ett nytt ridhus men man bör ta i beaktning de redan befintliga byggnaderna.

Krokstad säteri Stallet vid Krokstad

Ett nytt ridhus diskuteras och enligt en rapport finns två förslag. Ett är att bygga om/till det redan befintliga ridhuset vid Herrgårdsgymnasiet. Ett annat förslag är att riva stora delar av de redan befintliga byggnaderna som finns vid Krokstad herrgård och bygga nytt. På platsen finns bl.a. en äldre ladugård i tegel som är byggt i nationalromantiskt stil år 1917. Vid dagens ridhus finns också en byggnad byggd i tegel, ännu något äldre. Tänk på hur många timmar hantverk som lagts ner för att bygga dessa vackra byggnader med dess tidstypiska detaljer. Vad skulle det kosta och hur många timmar skulle det ta att bygga liknande byggnader idag.

Enligt rapporten föreslås ett nytt ridhus vid Krokstad som det bättre alternativet eftersom platsen har bl.a. har större utvecklingsmöjligheter än där dagens ridhus ligger. Inga beslut är dock tagna kring vilket alternativ det blir och hur det kommer se ut. När rapporten gjordes togs ingen hänsyn till de kulturhistoriska värdena i de byggnader som finns i de två olika förslagen. Antikvariskt kompetens kring kulturvärden finns bl.a. hos Länsstyrelsen i Värmland (Kulturmiljö), Värmlands museum eller Byggnadsvårdsföreningen. Skulle de kunna vara till hjälp för att utreda om hur stort de byggnadshistoriska värdet är i byggnaderna och om det finns ett värde i att bevara någon av byggnaderna?

Kring Krokstad finns stora ytor och eventuellt skulle man kunna planera om layouten så att vissa av de byggnader med högst kulturvärde kan bevaras och kanske även integreras i det nya ridhusprojektet. Ett ridhus innefattar flera olika delar såsom t.ex. stall, administration/personalutrymmen och lager. Kanske kunde något av delarna inrymmas i vissa av det redan befintliga byggnaderna. På så sätt kan man bevara samt visa upp en viktig epok i Säffles jordbrukskultur.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: