Boende & livskvalité

Vi vill bevara småstadsidyllen och öka attraktionskraften. Vi vill också göra det enklare att bo även utanför staden.

Frihet att leva och bo i hela kommunen

Vår vision är att man ska kunna bo var som helst i hela kommunen. Man ska inte känna att man behöver bo i Sala stad för att klara av sin vardag.

Möjliggör stadsodling

Vi vill se ytor för stadsodling inne i Sala så att de som vill kan få odla själva.

Bevara småstadsidyllen

Bevara stadens befintliga byggnader och byggnadskultur. Bygg nytt i "lokal" anda. Nybyggnation ska också ske energi- och miljömedvetet och med tanke på social samvaro
och trivsel.

Gör Sala mer besöks- och turistvänligt

Gör staden mer lätt att hitta i och se till att turister och nyinflyttade hittar till alla godbitar.

Planera genomfartsleder bättre så de inte stör

Visa hänsyn för byar vad det gäller vägbyggen. Ingen vill ha en genomfartsled direkt utanför knuten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: