Skolan i det gröna Sandviken

Skolan i ett grönt Sandviken

I det gröna Sandviken har vi trygga och inspirerande skolor och förskolor.

Alla elever har rätt att bli sedda och hörda och varje elev har rätt till de resurser hen behöver. Skolor med social och ekonomisk problematik måste få större resurser. Skolan ska vara en trygg plats och fungera kompensatoriskt och ge likvärdiga förutsättningar så att alla elever kan nå sin fulla potential.

I en grön skola möter eleverna en icke- auktoritär anda med levande elevdemokrati och kritisk analytiskt tänkande. Elever ska få möta rikligt med kultur och motion, anpassade pedagogiska metoder där läxor ersätts med pedagogisk handledning inom skoldagen.

Miljöpartiet i Sandvikens kommun tycker att skolfrågor är av stor vikt i det kommunala arbetet. Vi vill jobba för att alla elever och personal ska känna sig trygga och inkluderade i kommunens skolor. I det arbetet så behöver vi bejaka elevernas olikheter och den enskilde elevens förutsättningar och se till att eleven får de resurser den behöver för att lyckas i sin skolgång på bästa möjliga vis.

Att inte känna sig inkluderad, att inte bli sedd, att inte vara självklar i en grupp eller efterfrågad är exkluderande och kan leda till utsatthet. Som såväl läroplan samt lagstiftning anger så ska skola och förskola dagligen arbeta för att stärka positiva värden och skapa förutsättningar för lika möjligheter och rättigheter. Vi anser också att verksamma inom skola/förskola bör ha hög kompetens gällande genus, HBTQI+ och aktivt motverka bakåtsträvande normer. Könsroller som begränsar elevens lärande, utveckling och val hör också till skolans ansvar att motverka och synliggöra och bör få en väsentlig plats i det förebyggande arbetet

Den psykosociala situationen i skolan är central för att eleven ska må bra och få bra studieresultat. Ett trygghetsarbete gynnar alltså även skolresultaten. Det är därför viktigt att det finns tillräckligt många vuxna i skolan både i och utanför klassrummet. Ett utökat elevhälsoarbete är viktigt och ett nära samarbete med hem, socialtjänst och andra involverade aktörer är gynnsamt för utsatta elever. Kompetens gällande NPF är något som måste höjas och finnas hos all personal inom förskola/ skola

Vi behöver möjliggöra skolor nära hemmet för att minska resande och öka den sociala hållbarheten utanför centralorten. Skolor med för många elever kan öka risken för att inte bli sedd och att elever inte uppmärksammas för sina individuella behov.

Vi ser helst att det ska finnas en mångfald av skolor med olika storlek och gärna olika pedagogiska inriktningar och profiler. Skolan är ofta hjärtat och själen i byn, och de lokala skolorna är en nödvändighet för landsbygden i ett grönt samhälle inte bara ur ett socialt hållbarhetsperspektiv men även med tanke på avstånd och transportberoende. Vi motsätter oss alla tankar på EN central högstadieskola och ogenomtänkta nedläggningar av skolor där man inte först ordentligt utvärderat de långsiktiga konsekvenserna, inte minst ur de 3 hållbarhetsperspektiven, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Men vi behöver såklart säkra upp att det finns plats för alla barn, ta höjd för kommande befolkningsökning, jobba bort segregationen inom skolan och se till att yrkesverksamma upplever en attraktiv arbetsplats dit man vill gå för att göra sitt allra bästa varje dag.

Det bör därför finnas en mångfald av olika skolor med olika storlek och pedagogiska inriktningar. Tillgången till små skolor är viktiga för att värna mångfald och för att säkerställa en trygg skolgång för alla elever. Skolan är ofta hjärtat och själen i byn, och de lokala skolorna är en nödvändighet för landsbygden i ett grönt samhälle. Vi motsätter oss alla tankar på EN central högstadieskola och ogenomtänkta nedläggningar av skolor i byarna.

Skolan är en viktig del i integrationsarbetet och ojämlika skolor är ett hinder för att få en god samhällsutveckling. Vi anser därför att skolan bör jobba med integration, segregations-  och jämlikhetsfrågor på ett aktivt sätt för att motverka diskriminering och utanförskap.

Det är viktigt att personalen i skolan känner en arbetsglädje i våra skolor och att de känner att tillräckliga resurser för att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt finns. Anställda på våra verksamheter måste ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och känna att man gör ett gott jobb. Administrativa uppgifter bör samordnas med skolans andra uppgifter och konstrueras så att tids-kostnad och ansträngning minimeras.

MP Sandviken anser att vi behöver satsa mer pengar inom skolan för att möjliggöra för mindre undervisningsgrupper, fler vuxna i skolan och tidiga insatser i språkutvecklingen. Tillräckligt med resurser behöver finnas för att skolan ska kunna göra extra anpassningar för de elever som har svårt att uppnå kunskapskraven. Fortsatta satsningar på förebyggande trygghetsarbete och tidiga insatser behövs och är jätteviktiga.

Vi behöver precis som skolverket säger se till att skolan främjar alla elevers utveckling och lärande samt ger en livslång lust att lära. Varje elev har rätt att få känna växandets glädje, finna sin unika egenart och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

 

 

Nyheter på Skolan i Sandviken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter