Val 2018

Val 2018

Kommunpolitik spänner över många områden och mängder av frågor. I vårt valprogram för 2018 har vi valt att tagit fasta på några av dem.
 

 Ett socialt hållbart samhälle

 

För att integrera kulturer med varandra krävs det att människor träffas och byter erfarenheter. Sandvikens kommun behöver vara en aktiv part i att skapa och stödja platser och situationer där alla vi som lever i kommunen kan mötas och bidra till den.

Förutom kommunens enheter och bolag, så är näringslivet och kommunens alla föreningar mycket viktiga parter i det arbetet.

 

Vi vill att kommunen med värdighet välkomnar nya Sandvikenbor och i synnerhet ensamkommande unga personer på flykt.

 

Miljöpartiet vill att medlingsverksamhet åter blir en viktig del av den brottsförebyggande verksamheten i kommunen.

 

 

Tillvarata jorden

 

Vi lever av jorden och behöver bruka den på ett hållbart sätt för att det ekologiska systemet ska kunna upprätthållas och alla människor ska kunna äta sig mätta. För att inte kunskap och ekologisk mångfald ska försvinna behöver vi stimulera intresset som håller ekosystemtjänsterna vid liv.

 

Miljöpartiet vill att kommunen planerar för områden med kolonilotter och bostadsområden för småskaligt boende med odlingsbar täppa. Vi vill också att både äldre och nybyggda bostadsområden förses med odlingsytor som boende i kvarteret kan nyttja.

 

Vi vill också att kommunen på olika sätt arbetar för att det i området uppförs lägenhetsbostäder byggda i trä.

 

 

Maten, inköpen och hållbarheten

 

Miljöpartiet i Sandvikens kommun ska verka för att de ekologiska och närproducerade livsmedlen som serveras inom kommunens omsorg och skolor ska fortsätta öka.
 

Hållbarhet och hälsa ska vara av vikt vid alla kommunala upphandlingar och vi vill också att kommunen ska hitta metoder som underlättar för att små producenter ska kunna lämna anbud. Möjligheten till att ställa sociala krav vid upphandlingar ska utnyttjas i större utsträckning.

 

Vi vill att alla elever inom grund- och gymnasieskola ska ha rätt att bli serverade vegansk mat i skolrestaurangerna och att det kött som serveras ska vara närproducerat och ekologiskt.
Inom den kommunala verksamheten vill vi att vegetarisk mat ska utgöra norm vid personalluncher och middagar, för att underlätta miljövänligare val.

 

 

En stärkt skola

 

Vi vill verka för att olika stödfunktioner i skolan ska inrättas för att underlätta så att lärarna i våra skolor kan syssla med sina huvudsakliga uppgifter. Vi vill också att annan personal än lärare anställs för att agera som socialt stöd för eleverna.
 

Miljöpartiet vill att Sandvikens kommun ska ha lärare som är stolta över sin verksamhet och en skola och förskola där alla som vistas i den känner sig trygga. Vi vill att lärarna stärks i sin genuskompetens och att de lärare som utbildar i sexualkunskap också får utbildning angående samtycke.

 

Vi vill också arbeta för att fler förskolor har ett mera aktivt miljöarbete och öka antalet enheter som har så kallad ’grön flagg’.

På sikt vill vi även se att Sandvikens kommun återgår till mindre enheter inom förskolan.

 

 

Kultur och fritid

 

Sandvikens kommun har ett aktivt kultur- och fritidsliv med många föreningar och aktiva.

Miljöpartiet vill arbeta för att underlätta så att föreningslivet får större möjligheter att finna passande lokaler för sina verksamheter. Vi vill också att kommunens kulturskola ska vara avgiftsfri.

 

 

Fossilfria färdsätt

 

För att nå de nationella målen för koldioxidutsläpp behöver vi lägga om våra resvanor och resesätt.
För att underlätta för kommuninvånarna och hitresande vill vi bygga ut och förbättra för cykeltrafik och underlätta transport med kommunala färdmedel.
 

Inom kommunens verksamheter vill vi så snabbt som möjligt byta ut den fossila fordonsflottan till bilar och bussar som drivs med exempelvis el eller vätgas. Busstrafiken i kommunen behöver också anpassas på ett sådant sätt att fler väljer att använda den.

 

Vi vill också att kommunen bidrar till att undanröja hinder och främja möjligheterna till etablering av både ideella och kommersiella bilpooler.
 

Därutöver vill vi arbeta för att prova alternativ som el-cyklar i de kommunala verksamheter där det skulle kunna vara lämpligt.

 

Energin och vattnet

 

Miljöpartiet vill att Sandviken Energi ska vara delaktiga i att uppnå ett fossilfritt samhälle, genom att främja alternativ elproduktion.

För att ha möjlighet att använda annat vatten än höggradigt renat dricksvatten till spolning av toaletter och bevattning av trädgårdar, vill vi att man vid nybyggnationer beaktar möjligheten till dubbla vattenledningar.

Vi vill också att rening av läkemedelsrester och andra kemikalier ska införas vid avloppsreningsverk i kommunen.

 

 

Lättare avtryck

 

Miljöpartiet ska verka för att kommunen ska börja göra lokala mätningar av kommunmedlemmarnas ekologiska avtryck och med hjälp av olika insatser och ett aktivt påverkansarbete minska detta.

Miljöpartiet vill att kommunen ska inleda ett strukturellt arbete för att minska verksamheternas plastanvändning.

 

Vi vill också att insatser för att minska nedskräpning utförs.

 

 

Omsorgen

 

Kommunens träffpunkter och dagliga verksamhet för äldre, – och kroniskt sjuka är viktiga och starkt hälsofrämjande. Vi vill att dessa ska göras tillgängliga för flera.

 

Miljöpartiet vill också att omsorgspersonalens kompetens i HBTQ-frågor ska stärkas.

 

 

 

 

Nyheter på Val 2018

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter