Barn och unga, förskola, skola och fritid

Barn och unga, förskola, skola och fritid

Barn och unga

Som ung idag ska du vara duktig, ta rätt beslut och svara upp till krav från alla möjliga och omöjliga håll. Hur framtiden blir påverkas av vilka möjligheter och förutsättningar du har, dessa förhållanden är långt ifrån jämlika. Vi har ett stort politiskt och moraliskt ansvar att bryta upp sexistiska, rasistiska och funkofobiska normer och samhällsstrukturer och förhindra att nya orättvisa maktstrukturer uppstår. Segregation, mobbing och utanförskap måste motverkas. Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande problem och kraven på vad du ska klara av blir fler och högre. Att hamna i utanförskap, vare sig det handlar om skolk, kriminalitet eller drogmissbruk är förödande, både för individen och samhället. Vi i Miljöpartiet har alltid tagit barn och unga på allvar. Därför satsar vi på socialtjänsten, på förebyggande insatser, fältassistenter och hjälp till vuxna som behöver stöd och hjälp i sitt föräldraskap. Vi gör också en satsning på skolhälsovården och förskolekuratorer.

Vi vet att barn och unga har väldigt god insikt i vad som sker i omvärlden. De har många kloka tankar kring hur vi bör ta hand om vårt samhälle. Vi förstår också deras oro för klimatet och deras frustration när vuxna inte tar dem på̊ allvar. Därför vill vi inrätta ett Ungdomsråd för att unga ska kunna påverka kommunen i frågor som rör deras vardag och framtid.

Skola och förskola
I den skola Miljöpartiet verkar för ska inte barn och unga begränsas av sin bakgrund. Att lyckas i skolan ska inte vara avhängigt föräldrar med hög utbildningsnivå. Läsning ska stärkas genom bland annat läslovssatsningar. Vi tycker att det måste finnas fler vuxna finns i skolan. Under raster och håltimmar ska skolvärdar finnas i skolorna så att kvalificerade lärare kan ägna sin tid åt undervisning. Lärarna, i sin tur, ska bli flera i klassrummet så att de kan stötta varandra och möta våra barn med varierad och engagerande didaktik. Barn ska mötas i sitt lärande och ges utmaningar efter förmåga. Alla barn ska ges lika möjligheter och ha rätten att vara sig själva. Samtliga stadier i grundskolan ska utveckla en undervisningsgrupp med särskilt fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Att lära sig om naturen är ett av de bästa sätten att bättre uppskatta den. Vi i Miljöpartiet vill stärka Naturskolans roll i det pedagogiska arbetet i Sigtuna kommun. Förskola, fritids, grundskola och inte minst våra pedagoger ska få möjlighet att med Naturskolans hjälp öka kunskapen och utveckla förståelsen för vår miljö och hur viktig den är för vår framtid som art. Vi vill också satsa på att våra förskolor ska ha tillgång till odlingsträdgårdar för utomhuspedagogik.

Fritid
Miljöpartiet vill stötta föreningslivet att inkludera fler unga och ställa krav på jämställdhet för en trygg och aktiv fritid för alla barn. Alla kommundelar ska ha fritidsgårdar där unga ges möjlighet att göra sin röst hörd lokalt och känna gemenskap med andra. Vi vill öka tryggheten genom att utöka antalet fältassistenter och stödja föreningar som har nattvandrare. Miljöpartiet vill också satsa på en Allaktivitetspark med till exempel skateområde och klättervägg och ett Allaktivitetshus som kan vara en samlingsplats för alla kommuninvånare. Innehållet ska fyllas utifrån dialog med våra kommuninvånare. Här ska man kunna samlas och umgås över åldersgränserna i diverse aktiviteter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: