Miljöpartiets insändare, senaste ligger överst

2021-06-09 marsta.nu

Replik: Miljöpartiet välkomnar nya Märsta station

Miljöpartiet välkomnar en utbyggnad och upprustning av Märsta station. Vi välkomnar däremot inte en trafikled genom Märsta och ett sönderbyggt Norrbacka.

Miljöpartiet gick till val på att stoppa en genomfartsled på Aspvägen. Vi har hela tiden varit tydliga med att skilja på en förbättrad Märsta station och en försämrad boendemiljö på Norrbacka. Enligt majoritetens förslag till översiktsplan ska Aspvägen avlasta väg 263 vilket skulle innebära en stor trafikökning. I vår insändare lyfte vi några exempel på allvarliga brister i översiktsplanen.

Fem politiska partier med Moderaterna i spetsen har lyckats skriva en replik på vår insändare utan att bemöta ett enda exempel. Man påtalar att det är ett helt år kvar tills beslutet om översiktsplanen ska tas och undviker på ett måttligt elegant sätt att upplysa läsaren om att sista chansen för kommunens invånare att påverka översiktsplanen är nu. Den process som kallas samråd pågår just nu och fram till den 14 juni. I samrådet kan bland annat myndigheter, föreningar, politiska partier och kommuninvånare lämna sina synpunkter på förslaget.

En översiktsplan är alltid den politiska majoritetens förslag. Miljöpartiet var under lång tid aktiva i arbetsgruppen men valde att lämna den då hållbarhetsfrågorna fick backa för exploatering och trafikleder - prioriteringar som står alltför långt ifrån vår syn på miljö och människa. Att medverka till ett dokument vars innehåll vi inte kan stå bakom hade varit extremt oseriöst.

Den politiska ledningens ”tuffa prioriteringar” innebär att Aspvägen öppnas för genomfartstrafik från Sigtuna till Arlanda och att bostadsnära skogar fragmenteras.

Karolina Windefalk, Elwood Overholt, Tove Björlin
Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

 

2021-06-05 Mitt i Sigtuna och marsta.nu:

Ingen framtidsambition i nya översiktsplanen

Naturområden nära bostäder byggs sönder. Ökad biltrafik skapar barriärer som gör naturen mindre tillgänglig. Värdefull jordbruksmark exploateras. Så planerar den politiska majoriteten för kommuninvånarnas framtid i översiktsplan 2022-2035. Det är inte den framtid Miljöpartiet vill se.

Översiktsplanen är ett viktigt dokument och en möjlighet att gestalta visionen för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Majoritetens förslag saknar helhetssyn och liknar mest en gammaldags trafik- och exploateringsplan. Byggnation och ökad trafik prioriteras framför invånarnas tillgång till närnatur. Löst grundade undantag används som ursäkt för att bryta mot miljöbalken och bebygga jordbruksmark.

I kommunen finns höga natur- och vattenvärden. Översiktsplanen ska visa hur de ska utvecklas och bevaras. Den inventering som visar dessa värden har inte ens använts som planeringsunderlag. Kommunens egen klimatplan, Plan för klimatsmart Sigtuna omnämns dock. Den slår fast att kommunens fysiska planering och samhällsbyggande ska vara klimatanpassat. Men i översiktsplanen saknas både tydlighet kring kommunens klimatpåverkan och konkreta åtgärder för hur den ska minska.

En översiktsplan ska vara mer än en biljett för byggherrars exploateringsplaner. Miljöpartiet vill se konkreta strategier för minskad klimatpåverkan, ett klimatsmart byggande, riktvärden för invånarnas tillgång till närnatur och en seriös förvaltning för natur och vatten. Vi vill se en vision för en hållbar kommun. Det är inga konstigheter och det är inte svårt att hitta goda exempel i andra kommuners översiktsplaner. 

Miljöpartiet kan inte stå bakom ett bakåtsträvande och visionslöst dokument och har valt att lämna den politiska styrgruppen för översiktsplanen. Vi kommer i stället att framföra våra synpunkter i samrådet. Miljöpartiet kommer att tala för alla de invånare som pratat med oss om sin oro för att naturområden ska försvinna, att trafiken ska öka och att politikerna inte tar klimathotet på allvar.

Karolina Windefalk, Elwood Overholt, Tove Björlin
Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

 

2021-04-29 marsta.nu:

Bygg inte sönder norra Märstas sista natur!

Den moderatledda kommunledningen vill utreda skogsmarken norr om Aspvägen för exploatering. Aspvägen föreslås samtidigt bli genomfartsled för trafik mellan Sigtuna och Arlanda. Miljöpartiet accepterar inte att boende i Norrbacka och Arenberga förlorar sitt sista naturområde!

Byggnation i skogen norr om Aspvägen och en förlängning av Aspvägen vid Rolsta finns med i förslaget till ny översiktsplan för Sigtuna kommun. Förslaget är nu på samråd och öppet för alla kommuninvånare att lämna synpunkter på.

Närheten till naturen är en viktig anledning för människor att bosätta sig och stanna i vår kommun. Som det enda återstående naturområdet i norra Märsta är skogen, fårhagen och hundrastgården vid Aspvägen ovärderliga för många. Området är välbesökt och väldigt populärt som träffpunkt, för hundpromenader, lek och naturupplevelser. Slitaget på våra naturområden är redan stort. När invånarna i kommunen blir fler måste naturområden kring tätorterna sparas för att få vara just natur. För Miljöpartiet är det självklart att tillgången till bostadsnära grönområden ska bli bättre, inte sämre!

Att förlänga Aspvägen så att biltrafik från Sigtuna och E18 väljer Aspvägen genom Märsta till E4 och Arlanda skulle vara en katastrof för boende i Norrbacka och Arenberga. Med en ökad trafik blir Aspvägen ytterligare en barriär i Märsta, som redan idag är omgärdat av trafikleder och järnväg i alla riktningar. Aspvägen är redan idag farlig att korsa för gående, barn och cyklister då den breda vägen manar till höga hastigheter. Norrbacka är dessutom bullerstört från flyg, bilar och tåg och behöver inte mer trafik!

Karolina Windefalk, Elwood Overholt, Tove Björlin
Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

 

Replik till Mats Weibull om Hällsboskogen

Ja, vi oroar oss för kommunledningens miljöambitioner

Mats Weibull och Moderaterna skriver att Miljöpartiet ”får det att låta som om skogen ska skövlas och kommunledningen passivt tittar på.” Skogen i Hällsbo är anmäld för avverkning och vi kan bara hoppas på att den inte skövlas.

Vi konstaterar att man får leta efter en mer passiv kommunledning när det kommer till naturvård. Kommunens tjänstepersoner har inte resurser att bevaka avverkningsanmälningar. När det gäller Hällsboskogen var det Länsstyrelsen som uppmärksammade Sigtuna kommun på att skog i anslutning till reservatet var anmäld som en föryngringsavverkning. Slutavverkning i skogsvårdslagen kan benämnas ”föryngringsyta” och innebär kalhuggning. 

Granbarkborren är en del av det naturliga ekosystemet i den svenska skogen. Den lämnar efter sig döda granar som även är viktiga för mer än 100 andra arter, varav flera är barkborrens fiender. Granbarkborren själv är inte intresserad av döda träd, den söker färsk ved. När granen dött har baggen redan flugit vidare. Att ta ut döda granar ur skogen kan alltså vara kontraproduktivt. För att markägaren ska få ut ett skogligt värde för granen och för att motverka fler angrepp ska åtgärder sättas in under vinterhalvåret. En avverkning under sommartid tyder på ett större ingrepp än bekämpning av granbarkborren.

Granbarkborrens framfart är inte bara ett tecken på att granodlingar är en dålig idé utan också att de ständiga värmerekorden passar skadeinsekterna bra. Att vi ser många angrepp av barkborrar nu beror på det varma och torra året 2018. På många håll i världen drabbas människor betydligt hårdare av klimatförändringarna än vi. Värmeböljor och skadedjursangrepp är tyvärr bara början för oss i Sverige och Sigtuna kommun. Att konsekvenserna ännu är ganska milda för oss kanske gör det svårt att förstå hur bråttom det är att växla upp klimatarbetet? Här har varje svensk kommun ett stort ansvar. 

Det är utmärkt att kommunledningen har god kontakt med markägarna. Passa på att prata om ett varaktigt skydd av den kvarvarande skogen kring reservatet! Mats Weibull uppfattar att ”Miljöpartiet oroar sig för kommunledningens miljöambitioner”. Det är alldeles riktigt. Det hade varit anmärkningsvärt om vi inte var oroade av de senaste årens nedskärningar på naturvårdsarbetet i majoritetens budget.

Karolina Windefalk, Elwood Overholt, Tove Björlin
Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

 

2021-05-01 Mitt i Sigtuna och marsta.nu

Miljöpartiet vill stoppa avverkning i Hällsbo

I det populära naturområdet i Hällsbo i Sigtuna vill markägaren Kilen Venngarn Fastighetsförvaltning AB avverka ett skogsområde stort som 30 fotbollsplaner. Miljöpartiet vill att Sigtunas gröna oas räddas.

I skogarna kring Hällsbo kan sigtunaborna promenera, motionera och uppleva orörd natur. Här finns motionsspår, skidspår och mountainbikebanor. Delar av Hällsboskogen är skyddat som naturreservat men större delen är oskyddad och riskerar nu att bli ett stort hygge.
Undersökningar visar att allt fler människor vistas ute i naturen, inte minst i samband med pandemin. Sigtunaborna är inget undantag. När antalet invånare ökar i närliggande områden som Sigtuna stadsängar är det viktigare än någonsin att vi bevarar mer natur, inte mindre!

Ett stort skogsområde intill Hällsboskogens naturreservat har anmälts för avverkning och Miljöpartiet har uppvaktat den styrande majoriteten och uppmanat dem att snarast ta initiativ till en dialog med markägaren. Kommunledningen måste ta sitt ansvar och säkerställa att naturvärden inte går förlorade och att det finns tillräckliga grönområden för ett växande Sigtuna. När staden växer måste närnatur skyddas för framtiden. En liten del av kommunens överskott kan rädda ett stort område för biologisk mångfald och för fina utflykter nära bostäder. Den styrande alliansen har nu möjlighet att visa sina miljöambitioner genom att skydda en av kommunens mest värdefulla gammelskogar som förtjänar att få leva vidare.

Karolina Windefalk, Elwood Overholt, Tove Björlin
Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

 

Insändare 210219 marsta.nu:

Repliken: Du kan fortsätta dammsuga, Karsten

Karsten Bjärbo och Kristdemokraterna är dåligt pålästa när de påstår att det är elbrist i Sverige. Sverige har historiskt stora elöverskott. Sedan 2010 har vi gått från en nettoimport på 2 TWh till en nettoexport på 25 TWh. Det motsvarar konsumtionen i Lettland, Litauen och Estland tillsammans. Sverige har bland de lägsta elpriserna i Europa vilket gör att många stora effektkrävande företag etablerar här.
Bjärbo undrar hur Sverige ska kunna utvecklas som industrination utan mer kärnkraft. Det behövs inte, det förnybara har redan segrat. Nu handlar det om energieffektivisering och att främja och investera i lösningar som gör elsystemet mer flexibelt.
Kristdemokraterna kallar sig garant för fossilfri och leveranssäker el och drömmer om fler kärnkraftverk. Bjärbo vill låta marknaden avgöra hur den nödvändiga utbyggnaden ska gå till. Det har marknaden redan gjort. Det finns inget kärnkraftsförbud i Sverige. Det är inte regeringen som har fattat beslut om att Ringhals ska stängas, det beslutet har fattats av Ringhals ägare.
Det stämmer dock att det är kapacitetsbrist i svenska elnät. Det gör att vi importerar el några enstaka dagar per år när det är som kallast, då huvudsakligen fossilfri el från Norge. Kapacitetsbristen har däremot ingenting med stängningen av kärnkraftverk att göra, den beror på att stamnätet inte är dimensionerat för den omfattande elektrifiering som pågår.
Fler kärnkraftverk löser inte några leveransproblem. Två nya reaktorer skulle kosta minst 200 miljarder kronor, det skulle bli en radikal höjning av elpriset. Vem ska betala Kristdemokraternas nya kärnkraftverk?
Sveriges befintliga kärnkraftverk är omoderna och behöver rustas upp, vilket kräver enorma investeringar. Ringhals ägare valde att lägga ned i stället för att investera i gammal och farlig teknik.
Det räcker med några kalla vinterdagar för att Kristdemokraterna ska stänga av dammsugaren och ropa efter föråldrad teknik. Fortsätt dammsuga, Karsten - men gör också läxan att ta reda på fakta och anpassa er politik efter verkligheten och framtiden.
I skrivande stund exporterar Sverige 2 400 MW. Vi ska vara stolta över att Sverige bidrar med så mycket fossilfri el till våra grannländer.

Miljöpartiet de gröna Sigtuna
Jan Franzén och Tove Björlin

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: