Pressmeddelande från Miljöpartiet angående mål och budget 2020

Miljöpartiet lanserar en budget för att stärka den ekologiska, ekonomiska, sociala och demokratiska hållbarheten. Vi satsar långsiktigt för att Sigtuna kommun ska vara en plats där man vill leva och verka!

Miljöpartiet lanserar en budget för att stärka den ekologiska, ekonomiska, sociala och demokratiska hållbarheten. Den har ett positivt resultat på 13 412 000 kr. Vi satsar långsiktigt för att Sigtuna kommun ska vara en plats där man vill leva och verka!

Vi stärker naturvårdsarbetet: klimatneutral fordonstrafik, bilfria stadsdelar, gång och cykling. Vi vill subventionera en buss mellan Wenngarn och Arlanda samt köpa in 8 st el-cyklar till låns för kommuninvånare. En båtförbindelse mellan olika delar av kommunen skulle ge nya sätt att förflytta sig. Vi vill satsa på ekologisk och närodlad mat till förmån för miljön och lantbrukare i Sigtuna samt skydda våra vatten från kemikalier, näringsämnen, vägsalt och mikroplaster. För att minska strömförbrukningen vill vi ge ett bidrag vid utbyte av gamla vitvaror. Vi vill ha ett fossilfritt Sigtuna 2030 och ett klimatpositivt Sigtuna 2050. Vi måste förhindra värmeböljor, havsnivåhöjning, artutrotning och spridning av sjukdomar från varmare områden därför ska miljöstipendiet ges ut årligen för att uppmärksamma goda initiativ. Agenda 2030-beredning ska leda arbete med hållbarhet. En tjänst ska skapas för att tillsammans med Uppsala Universitet göra en koldioxidbudget för Sigtuna kommun och informera om den och övriga miljösatsningar.

I kommunen ska det finnas fler bostäder med närhet till förskolor, skolor, handel och kollektivtrafik. Här krävs en markpolitik med hållbarhetskrav. Vi vill undersöka om billigare hyresrätter kan skapas genom att de som bygger inte äger marken. Gratis pendlarparkering för kommuninnevånare ska fredas genom tillstånd som hämtas i kommunhuset.

Sigtuna kommun ska vara jämlikt och jämställt. Vi vill fortsätta med jämställda löner, motverka våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet Fristad stödjer rätten att fritt få skriva, rapportera och skapa kultur, några av demokratins viktigaste grundpelare. Vi vill inrätta en Mångfaldsambassadör och fortsätta Valstasatsningen.

Trygghet är allas rättighet. Åtgärder mot otryggheten krävs för att minska utsatthet, men trygghet är mer än lag och ordning; det behövs sociala skyddsnät och ett starkt civilsamhälle som håller ihop. En utbyggd infrastruktur för idrottshallar och föreningsstöd ger sigtunabor tillgång till en meningsfull fritid. Vi vill sänka avgifter och ha service i egen regi.

Utbildning är grunden för yrkeskunnande och motverkar segregering. Vi vill minska avståndet mellan kommunala skolor och friskolor. Vi vill ha mer personal i skolan och förskolan:ett tvålärarsystem i lägre åldrar samt skolvärdar på högstadieskolorna för att stoppa mobbning och minska arbetsbördan för lärarna. Barnen ska lära sig om insektspollinerade växter i samarbete med Naturskolan och varifrån maten kommer i odlingsytor på våra förskolor. De ska få lära sig om människors historia och levnadsvillkor på en kulturernas skola. Skolan ska vara giftfri. Vi vill ha en lässatsning på loven och ett normkritiskt och genussmart arbete på fritidshemmen som stärker ungas identitet.

Vi satsar på dem som kämpar med tillvaron. Fler fältarbetare ska motverka psykiska ohälsa bland unga. Integration och folkhälsa ska stödjas aktivt genom att vi bygger upp ett medborgarkontor dit man kan komma med problem och bekymmer. Där ska finnas hjälp att fylla i blanketter, skriva CV eller söka arbete.

Kompetensförsörjningen inom välfärdens verksamheter måste säkras, vuxenutbildningen utökas och en satsning för nyanlända och långtidsarbetslösa skapas. Arbetsmiljön för anställda inom offentlig verksamhet ska prioriteras. Kommunen ska arbeta med näringslivet, civilsamhället och andra aktörer för att skapa bättre möjligheter för företagande och fler jobb. Levande kommundelar med god trivsel och social hållbarhet prioriteras.

I Sigtuna kommun ska man kunna åldras värdigt med en väl fungerande kommunal service. Hur vi tar hand om våra äldre definierar vår medmänsklighet. Fler anställda i hemtjänsten krävs så att äldre ska möta personer de känner igen och som inte behöver stressa sig genom besöket. Äldreboendevärdarna ska återinföras och demensteamen ska värnas. Vi vill införa en sommarpeng för att äldre ska kunna åka på utflykt.

Miljöpartiet har fokus på samtliga fyra hållbarhetsperspektiv och vi visar att vi menar allvar i vårt förslag till budget för 2020.

Karolina Windefalk, Elwood Overholt och Johannes Markström.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: