Natur, grönområden och friluftsliv

Miljö, natur och friluftsliv

Närheten till natur och grönområden är en viktig anledning för människor att bosätta sig och stanna i vår kommun. Sigtuna kommun växer och när vi blir fler ökar slitaget på våra grönområden. Därför måste andelen skyddad natur öka i takt med invånarantalet. Såväl parker, små tätortsnära grönområden som större naturområden är viktiga. Både för vår trivsel, för den biologiska mångfalden och för att de hjälper till att rena luften, utjämna temperatursvängningar, rena dagvatten och dämpa vattenflöden vid kraftiga regn. De måste skyddas för kommuninvånarnas, kommande generationers och för naturens egen skull! Sammanhängande naturområden är mycket värdefulla som spridningssamband för olika djur- och växtarter, men också för sina kulturmiljövärden och våra naturupplevelser och vårt friluftsliv. Miljöpartiet vill till exempel att Västerängsudd och Rävsta kopplas ihop till ett naturreservat över Vitberget och att Råbergsskogen i Rosersberg blir naturreservat. Även grönområden nära tätorterna ska skyddas och möjligheterna till stadsodling och koloniträdgårdsföreningar ska bli fler. Vi vill också att kommunens jordbruksmark skyddas, för vår matförsörjning och för alla de växt- och djurarter som är beroende av jordbruksmiljöer. På ett lokalt plan måste vi hejda artutrotningen genom att bruka åkermarken i vår kommun utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Miljöpartiet vill att pollinatörer, som bin och humlor, ska gynnas långsiktigt genom en kommunövergripande åtgärdsplan. Sigtuna kommun kan och ska även ta ansvar för djur och natur på andra platser genom att öka andelen ekologisk och vegetarisk mat i offentliga måltider och minska matsvinnet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: