Kustfisket

Motion om det svenska kustfisket

Idag är fisket styrt av EU och internationellt reglerat. Det svenska kustfiskets situation har förbisetts och har nu stora problem med lönsamheten. Detta beror på en rad olika faktorer som låga fiskpriser, ökande sälbestånd, sämre tillgång till fisk etc. Ett högre pris på fångsten skulle kunna  genereras genom försäljning direkt till konsument eller lokal förädling.  Den lokala marknaden för färsk och lokalt fångad fisk måste lyftas fram mer. Det storskaliga havsfisket har sin roll men får inte utkonkurrera det småskaliga kustfisket som kan ge bättre kvalitet för konsumenten och som är den ursprungliga huvudnäringen i många kustsamhällen

Möjligheterna att hantera utmaningarna för det lokala fisket skulle sannolikt förbättras vid ett ökat regionalt inflytande. Till frågor som kan bättre hanteras i en sådan förvaltningsmodell hör frågan om marina skyddade områden , nyrekrytering av fiskare samt frågor som har anknytning till hamnutveckling och logistik.

Det har därför startats ett arbete på Jordbruksverket som ska medföra en kursändring i fiskepolitiken till gagn för det småskalig kustnära fisket. Målet är att få till stånd en strategi som sedan ska utmynna i en nationell handlingsplan.

Jag föreslår att miljöpartiet

  • uppmärksammar den problematiska situation som det kustnära fisket befinner sig och med alla medel försöker medverka till att kustsamhällena med fiske som urgammal näring kan fortsätta leva och leverera klimatsmart mat från havet  och ser till att framtagandet av en nationell strategi  och handlingsplan för det svenska  kustfisket påskyndas
  • ombesörjer att strategiska arbetsmarknadsåtgärder för att utbilda fler fiskare sätts in för att säkerställa att kunnandet och näringen överlever, 
  • arbetar för att fiskens varumärke stärks genom sådan miljömärkning att fångstmetod och fångstplats framgår
  • på regeringsnivå förhandlar fram nya EU-regler till förmån för ett hållbart  lokalt  kustfiske i Sverige

 

Lisa Kvarnbäck

MP Simrishamn

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: