Handlingsplan för mandatperioden 2019-2022

Miljöpartiet vill göra det lättare att välja en hållbar livsstil som främjar hälsa och miljö. Gröna tätorter och en levande landsbygd ska gå hand i hand. Vi tror att människors vilja och förmåga att utveckla de förutsättningar som finns i kommunen är stor.

Miljöpartiets Simrishamns valmanifest

 

Vi lever i en globaliserad värld och en liten kommun som Simrishamn påverkas av vad som sker i resten av världen. Ett reellt hot som kommer att påverka oss alla är ett varmare klimat och det börjar bli bråttom att ställa om till annat samhälle, ett hållbart samhälle. Det krävs därför ett nytänkande som leder till bättre användande av befintliga resurser och system. Vår vision är att visa på vägar för att vårt samhälle ska kunna blomstra inom ekosystemens gränser.

Grön omställning
Miljöpartiets vision innebär en grön omställning i kommunen och att Simrishamns kommun blir en föregångare och inspiratör så att vi lever upp till åtagandet som det innebär att vara en Ekokommun. För att minska vår klimatpåverkan ska det vara lätt för invånarna att välja alternativ som gynnar miljön, så som att resa med järnväg och buss, använda förnybar energi, cykla, bo i energismarta bostäder, äta lokalt helst ekologiskt odlad och tillagad mat. Det är också viktigt att slå vakt om Simrishamns unika natur som är en anledning att så många besöker kommunen både från resten av Sverige men också från andra länder. Det är där för viktigt att vår översiktsplan även fortsättningsvis har en sådan inriktning. 

Byar och centralort
Vår vision innehåller också satsningar på kommunens byar och dess skolor. I vår vision är byarna en förutsättning för att Simrishamn blir långsiktigt hållbart. Vi menar att kommunen aktivt måste profilera sig som kommunen där landsbygdens byar har ett rikt liv. 

I vår vision är byarna levande lokalsamhällen. Här finns äldreomsorg som ger de äldre möjlighet att bo kvar i sin hemby när de inte längre klarar att bo själva. I vår vision finnas byskolorna kvar och har utvecklats. Ingen ifrågasätter barnens möjlighet att tillbringa sin uppväxt i byns barnomsorg och tidiga skolår i en skola nära hemmet. Vår vision innebär ett barnvänligt samhälle. I vår vision gör detta att kommunen på medellång sikt kommer att locka barnfamiljer att flytta hit, samtidigt som de som redan bor här väljer att bo kvar.

Självklart måste vi också ha en centralort med en väl utvecklad service och en bebyggelsestrategi anpassad till stadens historia och förutsättningar. Där det ska finnas ett väl fungerande sjukhus, attraktiva gymnasieskolor, ett centrum för kultur- och fritidsaktiviteter och en plats där det helt enkelt är trevligt att vara.

Nedan kommer en mer detaljerad beskrivning av områden som vi tycker att det är viktigt att fortsätt utveckla.

 

 Miljö och klimat

Frågorna om miljö och klimat är vår tids ödesfrågor. Det kräver modiga politiker som vågar prioritera omställningen till ett klimatvänligt samhälle. På vårt vackra Österlen lever vi ett gott liv. Det vill vi i Miljöpartiet att vi och våra barn och barnbarn ska kunna fortsätta att göra. Men då behöver vi, även om det är skrämmande, begrunda följande:

 

Vi människor på jorden förbrukar i dag vår planets resurser som om vi hade 1,6 jordklot. I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Vi förstår att detta inte kan hålla i längden och att det är nödvändigt att göra någonting NU. Klimatet kan inte vänta. Det offentliga Sverige måste leda den gröna omställningen till ett klimatvänligt samhälle men vi kan var och en också bidra genom att vara en mer medveten konsument.

 

Simrishamns kommun har bestämt sig för att vara en eko-kommun och lovat att vara fossilfritt vad beträffar transporter, elanvändning och uppvärmning är 2020. Vi är på väg på rätt håll, men det måste göras ännu mer.

 

Miljöpartiet föreslår följande:

-Alla kommunala förvaltningar minskar sin resursanvändning, t. ex. genom att behålla mobiltelefoner och datorer längre tid. Man kan också arbeta för att minska mängden plast i verksamheterna och öka andelen avfall som återvinns.

 

-Alla kommunala förvaltningar källsorterar och man ser till att källsortering är möjlig också i det offentliga rummet, dvs på torg, gator och parkeringsplatser.

 

-Kommunen gynnar ekologiskt jordbruk, förbjuder giftspridning i vattenskyddsområden och ger stöd till framställning av biogas.

 

- För att skydda Östersjön inför kommunen rening av läkemedelsrester och andra farliga kemikalier i sina reningsverk och investerar i underhåll av ledningsnätet för vatten och avlopp

 

Kommunen skyddar den biologiska mångfalden genom att värna pauser om gröna korridorer i landskapet där djur av olika slag kan ta sig fram, värna de skogsområden vi har för rekreation och friluftsliv

 

Kultur och fritid
 

Vi i Miljöpartiet vill att Simrishamn fortsätter vara en kommun rik på kultur och fritidsverksamheter. Framtiden innehåller fortsatta satsningar på kultur och fritid.

För barn och ungdomar är tillgången till eget skapande och möjlighet till fysiska aktiviteter värdefullt. Kulturgarantin för förskolebarn och grundskolans elever är ett föredöme som ska ges fortsatta resurser. Kulturskolan ska ges resurser som möjliggör att alla barn och unga kan pröva och utöva sång, musik, drama, film, måleri, foto, skulptur, dans eller annat. Miljöpartiet stödjer starkt att kultur, humaniora och estetiska ämnen inkluderas i skolans alla inriktningar. Det utvecklar elevernas bildning och kreativa förmåga och underlättar dess utom inlärning, ger bättre sammanhållning och trygghet i klassrummet.

Miljöpartiet vill nu också att en kulturgaranti utvecklas för den stora gruppen äldre i vår kommun.

Miljöpartiet vill under den kommande mandatperioden öka anslagen till kultur- och fritidsaktiviteter. Stödet till föreningslivet inom skilda områden ska öka. Idéburna föreningar inom idrott, kultur, friluftsliv, vård, livsstil och samhällsfrågor aktiverar och utvecklar de som deltar. Kultur och idéburna verksamheter är viktiga för Simrishamns utveckling mot hållbarhet och välfärd samt för integration, demokratiutveckling och mänskliga rättigheter. Också spelkulturen kopplad till analogt eller digitalt spel och rollspel ska kunna få kommunens stöd.

Miljöpartiet vill att bibliotekets utveckling som en mötesplats ges ökade resurser. Vi vill att bibliotekets insatser för läsfrämjande hos unga ges ökade resurser. Biblioteksbussen som nu startat sina turer till kommunens alla byar ges förstärkta resurser för ökad service till invånarna.

Miljöpartiet vill medverka till att ett kulturhus skapas i Simrishamn där konst, musik, möten, teater, utställningar inom skilda områden ges utrymme. Ett kulturens hus står högt på vår lista inför satsningar för framtiden.

Miljöpartiet vill ge ökat stöd till verksamheter som ger äldre ett rikare liv. Vi vill öka stödet till bl. a Senior Sport School, där äldre får prova på skilda aktiviteter, får information om livsstil och kostens betydelse för hälsan. Fler måste ges möjlighet att vara med i denna gemenskap.

Miljöpartiet vill göra satsningar som stärker kunskapen om och tillgängligheten till vårt kulturarv. Österlenmuséet ges resurser för uppbyggnaden av nya lokaler i Skansenområdet, dit stora delar av samlingarna kommer flyttas. Miljöpartiet vill också stödja uppbyggandet av ett hällristningscentrum. Ett unikt kulturarv i Simrishamn. 

Miljöpartiet vill prioritera insatser för kultur och fritid som stödjer och ger förutsättningar för besöksnäring och turism i vår kommun. 

Miljöpartiet vill stödja insatser som stärker de kulturella och kreativa näringarna. Vi ser det som positivt att kulturen, utöver det värde det skapar för människor, också kan bidra till sysselsättning och tillväxt inom en sektor som kan vara långsiktigt hållbar för miljön.

 

Vi utvecklar Simrishamn

Miljöpartiet är ett feministiskt parti som vill arbeta för ett mer jämlikt och jämställt Skåne där alla har samma möjligheter att utvecklas. Alla människor i Simrishamn ska känna sig trygga, kunna utbilda sig, utvecklas och ta ett arbete. Alla ska kunna vara en del av det digitala samhället, oavsett om man lever på landsbygden eller i staden. Alla ska kunna bidra till ett mer långsiktigt och klimatsmart samhälle, oavsett storlek på den egna plånboken.

Den gröna omställningen är ett helt avgörande fokus när vi pratar om Simrishamns utveckling. Miljöaspekten måste väga tungt när vi fattar beslut för framtiden. Den gröna omställningen har dessutom en fantastisk potential när det gäller att skapa nya arbetstillfällen, företag och smarta innovationer. Detta inte minst inom näringar som särskilt gynnar landsbygden, till exempel produktion av bränsle, energi och livsmedel eller för att utveckla besöksnäringen.

Miljöpartiet vill ha ett grönt, jämlikt Simrishamn som håller ihop.

Därför vill vi:

 • Satsa ordentligt på att bli Årets Stadskärna 2022 för att få en livaktig centralort
 •  
 • Skapa fler vägar in på arbetsmarknaden särskilt för unga och nyanlända. Till exempel genom fler praktikplatser i egen verksamhet, projekt för bättre validering och matchning på arbetsmarknaden
 • Ge den ideella sektorn förutsättningar att skapa fler arbetstillfällen samt fortsatt bidra till integration och etableringen av nyanlända
 • Bidra till samarbeten som gynnar gröna näringar och innovationer i syfte att skapa fler arbetstillfällen och öka förädlingsvärdet
 • Att alla i Simrishamns kommun ska ha tillgång till snabbt internet senast 2025, för att minska risken för digitalt utanförskap
 • Stötta företag och föreningar som bidrar till aktiv landsbygd, lokal turism och besöksnäring
 • Ställa krav på ett näringslivsklimat som tydligt bidrar till en grön omställning
 • Skapa förutsättningar för biogasproduktion för att värna en cirkulär ekonomi, det vill säga att vårt avfall blir energi, värme eller bränsle
 • Att Simrishamn ska vara en plattform för nya idéer och uppfinningar och arbeta med hållbara gärna innovativa offentliga upphandlingar.

 

 

Nära och tillgänglig vård

 

För att vården ska bli mer jämlik och för att korta väntetiderna måste den sjukvård som finns närmast människorna fungera. Därför vill Miljöpartiet göra en ordentlig satsning på att primärvården blir mer tillgänglig och fler specialister finns närmare patienterna. Tillgängligheten borde förbättras på vårdcentralerna och öppettiderna utsträckas till helger. Primärvården bör prioriteras genom minst 250 miljoner i ökade till skott per år.

 

Vi vill värna vårt sjukhus i Simrishamn genom långsiktig planering av regionen, gärna i samarbete med privata vårdgivare och med geriatrisk inriktning. Ett sådant specialistsjukhus skulle ge bättre vård genom kunskap och förståelse av de äldres sjukdomssituation. Vi vill också öka antalet vårdplatser på sjukhusen i Ystad och Simrishamn för en bättre vård av akuta fall och allvarligt sjuka patienterna. Det skulle också medföra för en bättre arbetsmiljö för de anställda.

 

Vi måste nämligen sätta fokus på hur regionen ska bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och andra legitimerade yrkesgrupper ska få ta ett större ansvar för sina patienter. Då utnyttjar vi personalens fulla potential och läkarna avlastas. Undersköterskans roll måste utvecklas. Det är av stor vikt att antalet platser på läkar- och barnmorskeutbildningen i Skåne utökas.

Psykisk ohälsa kan vara allt från att livet krisar tillfälligt till svårare tillstånd som kanske måste behandlas livet ut. Den psykiska ohälsan ökar i Skåne, både bland ungdomar och äldre. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa såsom stress och utbrändhet ökar i befolkningen i stort men också bland Simrishamns medborgare.

Det är viktigt att vi pratar om det psykiska måendet i samma utsträckning som fysisk hälsa. På så sätt ökar vi medvetandet och sänker trösklarna för att söka hjälp. Alla som mår dåligt psykiskt måste enkelt få kontakt med vården och hjälp i ett tidigt skede. Ungdomsmottagningarna ska ha ett särskilt fokus på att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Primärvården måste bli bättre på att uppmärksamma och erbjuda hjälp till patienter med psykisk ohälsa, särskilt bland äldre patienter. Vården behöver förbättras för personer med svåra psykiska sjukdomar.

Därför vill vi:

 • Att det ska finnas en möjlighet till kontakt med psykolog på varje vårdcentral
 • Förbättra tillgängligheten till ungdomsmottagningar, till exempel genom digitala tjänster eller öppettider på kvällar, helger och skollov
 • Anställa fler rehabkoordinatörer inom primärvården för att korta sjukskrivningsperioden vid stress och utbrändhet

 

Hållbar resande

I dagens samhälle är vi beroende av en fungerande transportsektor. Idag är den en av de största källorna till utsläpp i Sverige. I framtiden behöver vi även fortsättningsvis ett fungerande transportsystem och för oss är det viktigt att skapa förutsättningar för ett hållbart resande i kommunen. Kollektivtrafiken ska vara grunden för resandet men för att bibehålla en blomstrande landsbygd måste dagens bilar som drivs av fossila bränslen ersättas av fossilfria alternativ och därför kommer vi att verka för att det finns fler laddstolpar för elbilar och att det ska vara möjligt att tanka gasbilar med biogas på flera ställen i kommunen. För att kollektivtrafiken ska bli ett verkligt alternativ måste den utökas, det måste skapas fler pendlarparkeringar och cykelställ i anslutning de olika rutterna. Kollektivtrafiken måste också kännetecknas av punktlighet, säkerhet, vara prisvärda och bekväma. 

Vi vill också att fler resor görs med cykel och kommer att arbeta för att kommunen arbetar aktivt med att bygga ett heltäckande nät av trafiksäkra cykelbanor mellan byarna och mellan byarna och Simrishamn. Turister och besökare ska ha möjlighet att hyra cyklar, både elcyklar och vanliga cyklar i Simrishamn för att på det sättet upptäcka vår vackra kommun.

 

Utbildning och undervisning

Skolan har en viktig roll för en hållbar utveckling genom att ge barn och ungdomar möjlighet att växa, utmanas och utveckla sina talanger. Vi ska ha en jämlik och trygg skola där barn med olika bakgrund, förutsättningar och erfarenheter ska mötas i samma klassrum. För att göra skolan mer framtidsinriktad och göra att barn och ungdomar känner att deras tankar och idéer är värda att lyssna på kommer vi att arbeta för att skolor i kommunen ansluter sig till Grön flagg eller Skola för hållbar utveckling.

Något som blir allt mer viktigt är det livslånga lärandet och det betyder att vi måste underlätta för vuxna att fortbilda sig i olika typer av utbildningar. Det kan handla om kommunal vuxenutbildning men också om högre utbildning. Fler och fler universitet bedriver sin utbildning på distans och Campus Österlen skulle kunna vara platsen för en sådan lärandemiljö. Ett lärcentrum som är utrustat med avancerad videokonferensutrustning och grupprum så att studenterna kan arbeta tillsammans. Erfarenheter från kommuner där man har arbetat med lärcenteridén har visat att det lockar många att påbörja en högre utbildning som de annars aldrig skulle ha gjort.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: