Motion

Dricksvatten – en livsviktig resurs

Motion till Kommunfullmäktige i Simrishamn den 17 augusti 2011

Tre procent av jordens vattentillgångar är färskvatten och av denna volym finns 90% i Antarktis isar. Således är tillgången på sötvatten och dricksvatten ytterst begränsad och faktiskt en av de viktigaste begränsande faktorer för hur många människor och djur som kan leva på jorden.

Enligt FN saknar 1,1 miljarder människor tillgång till tjänligt vatten. Det finns ett klart samband mellan tillgång till säkert vatten och BNP per capita. Vatten spelar också en viktig roll i världsekonomin då det fungerar som ett lösningsmedel för ett antal olika kemikalier och underlättar industriell nedkylning och transport. Omkring 70 % av färskvattnet konsumeras av jordbruket. Varje svensk förbrukar i snitt 100 kubikmeter vatten i hushållet per år. Detta motsvarar ungefär 600 fyllda badkar. Om man dessutom räknar in jordbruk, industri m.m. blir siffran ca 500 kbm per år.

Dricksvatten är en bristvara i stora delar av världen, medan andra (exempelvis Sverige) har ett stort överflöd. Mycket av dricksvattnet hämtas från grundvatten i Sverige. Både grundvatten och ytvatten ger utmärkt dricksvatten med riktig behandling.  Ytvatten påverkas lättare än grundvatten av föroreningar, men när väl ett grundvatten blivit förorenat kan det ta många generationer innan det blir rent igen. 

Säkert vatten
Projektgruppen Säkert Vatten i Simrishamn som består av LRF kommungrupp och Hushållningssällskapet har träffats under flera år och bl.a. arbetat med att försöka ta fram en databas för att få mer samlad information och kunskap om spridningen av bekämpningsmedel. Gruppens arbete har finansierats genom kommunens medverkan och EU-medel som nu tyvärr är slut men gruppen fortsätter att träffas till samtal med inbjudna föredragshållare. Dessa samtal bidrar till större kunskap och större förståelse från de medverkande parterna vilket är en nödvändighet för framgång i denna miljöfråga. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bör tillsammans med odlare, organisationer och företag  arbeta fram en handlingsplan för att ställa om jordbruk och fruktodling mot en långsiktig hållbar utveckling. Det gynnar företagen, brukarna, medborgarna och det säkrar ett rent dricksvatten för nuvarande och kommande generationer.  Dessutom kan Simrishamn tjäna som förebild. Vilken möjlighet för en turistkommun som vår!                       

Stramare regler
Miljöpartiet anser med tanke på vattentäkternas betydelse att det är ett alltför stort risktagande att behålla nuvarande regler för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdena. Man ska vara medveten om att risken finns att gifter som sprids ovan eller i jord kan nå vatten och därmed föras vidare. Olyckor kan också förekomma i samband med hanteringen av bekämpningsmedlen.

Jordens genomsläpplighet gör att bekämpningsmedel kan transporteras lång väg och giftspridning i trädgårdar och parker som ligger i eller angränsar till vattenskyddsområden kan utgöra en risk. För att minimera denna risk bör information delges de som bor eller arbetar i dessa områden.   

Miljöpartiet finner det därför mycket angeläget att beslut tas om stramare regler mot spridning av bekämpningsmedel särskilt inom vattenskyddsområdena. På sikt och efter en omställningsperiod bör bekämpningsmedel i inre vattenskyddsområde förbjudas för att dricksvattnet ska få ett varaktigt skydd. 

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen

- att tillsammans med odlare, naturskyddsföreningen, företag m.fl. berörda organisationer att arbeta fram en handlingsplan  för att ställa om jordbruk och fruktodling mot en långsiktig hållbar utveckling

- att medel avsätts för tätare provtagningar av vattnet i grundvattentäkterna

- att ansöka om medel hos regionen för ”Säkert vatten”, ett forum för samtal mellan jordbrukare, fruktodlare, kommunens VA-avdelning och Miljöförbundet 

- att informera innevånarna i byar som ligger i eller angränsar till ett vattenskyddsområde om att inte använda annat än biologiska bekämpningsmedel i sina trädgår

 

/Lisa Kvarnbäck    /Thomas Hansson          /Siv Bildtsén

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: