Samverkansdeklaration

Samverkansavtal  2018-10-29

Samverkansavtal avseende mandatperioden 2019 till 2022 mellan Socialdemokraterna, Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Österlenpartiet.
Samverkansavtalet är ett av tre dokument som reglerar samverkan mellan ovan nämnda partier. De övriga är Politisk organisation och Politisk inriktning.
I Politisk organisation regleras fördelningen av platser mellan partierna i nämnder, utskott och beredningar mfl. Fördelningen av platser i kommunstyrelsen regleras av tidsskäl här.
I Politisk inriktning anger de samverkande styrande partierna principiellt viktiga sakfrågor att gemensamt eftersträva att förverkliga under mandatperioden 2019 till 2022.

Samtalsklimat
Samarbetet mellan partierna ska präglas av öppenhet och ärlighet i samvaro, dialog och överläggningar.

Samverkansgrupp
En samverkansgrupp ska inrättas bestående av max två representanter från varje parti. Gruppens överläggningar leds av en representant från S. Samverkansgruppen träffas regelmässigt måndagar före möte i KSAU och därutöver om något parti kräver det.
Minnesanteckningar ska föras vid gruppens överläggningar av en av deltagarna.
I de frågor gruppen är enig ansvarar varje parti därefter för att förankra dessa frågor i det egna partiet.

Fördelning av platser i kommunstyrelsen (KS)
Fördelningen av platser utgår från det nuvarande antalet platser i KS, d v s 15 ordinarie och 15 ersättare, (15+15)
Av dessa erhåller den styrande grupperingen, här kallad alliansen 7+7, vår gruppering 6+6 och SD 2+2.
Av de 6 platserna som tillfaller vår gruppering tar S 3+3 och F! 1+1 samt MP 1 ordinarie (ingen ersättare).
Vid bedömningen av hur fördelningen vidare ska ske har hänsyn tagits till dels att KSAU kvarstår oförändrat, dels förslagen att under KF inrätta en beredning för Jämställdhet och demokrati samt under KS ett miljöutskott. 
I Jämställdhet och Demokratiberedningen ska F! vara ledande för vår gruppering och i Miljöutskottet MP.
V och ÖP ska dela på den återstående ordinarie platsen i KS på så sätt att mandatperioden delas upp i tvåårsperioder, 2019/2020 respektive 2021/2022.

Under perioden 2019/2020 tar V den ordinarie platsen.
Under perioden 2021/2022 tar ÖP den ordinarie platsen.
Viss hänsyn vid fördelningen har även tagits till partiernas andel av avgivna röster i 2018 års val.
Av de två ordinarie platserna i KSAU tar S den ena och F! den andra.
En ersättareplats går till S.
ÖP och V delar den andra ersättarplatsen under mandatperioden.

MP leder oppositionen i klimat -och miljöutskottet och erhåller därmed ordinarie plats i KS under hela mandatperioden.
De två kvarstående ersättarplatserna i KS fördelas så att
2019/2020 erhåller ÖP de 2 ersättare platserna.
2021/2022 erhåller V de 2 ersättare platserna.

Politisk inriktning
I dokumentet Politisk inriktning anges de frågor där gemensam linje bör eftersträvas av de fyra partierna.
I övriga frågor har varje parti möjlighet till egen profilering.

Tillsammans ska vi verka för att medborgarnas förtroende för politiken i Simrishamn ska öka.
Medborgarnas bästa ska vara i fokus för vår gemensamma politik. 
Medborgardialog är ett viktigt instrument i kommunikationen med medborgarna och underlag för våra ställningstaganden.

Simrishamn 2018-10-29

För

 

Socialdemokraterna            Feministiskt Initiativ  Miljöpartiet

 

Vänsterpartiet            Österlenpartiet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: