VISION 2040 för Simrishamns kommun

Remissvar på Kommunövergripande ”Vision 2040” för Simrishamns kommun

Den vision som vi snart ska besluta om i Simrishamn ska tala om vad vi tror och önskar för år 2040. Om år 2040 är en sak säker, världen kommer att se helt annorlunda ut än i dag. Miljöpartiets vision är att världen fram till år 2040 har lyckats genomföra en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. Världens länder har lyckats bemästra de problem med klimatförändringar, livsmedelsbrist, överkonsumtion, vattenbrist, spridning av miljögifter och förstörd biologisk mångfald som forskarna idag varnar för. Miljöpartiets vision vill visa på de möjligheter som finns för framtiden. Vår vision har liv och livskvalité som mål. Miljöpartiets vision för Simrishamns kommun om ett hållbart samhälle år 2040 kan sammanfattas i följande punkter:

 • I byarna lever människorna ett gott liv med god samhällelig service och ett rikt föreningsliv. Byskolan är en levande mittpunkt och i äldreboendet kan de gamla bo kvar på orten.
 • Centralorten Simrishamn är en känd kulturstad och omtyckt utbildningsort.
 • Antalet invånare i Simrishamn har ökat.
 • Skolan och äldreomsorgen tillagar på plats god och hälsosam mat med råvaror i huvudsak från närområdet. 
 • Alla barn har en giftfri barndom. Alla saker som barn kommer i kontakt med är fria från ämnen som inte har godkänts enligt hårda krav på miljö- och hälsoskydd.
 • All energi är förnybar och det förekommer alltså inte längre några fossila bränslen.
 • Kommunikationerna är goda och människor kan bo både i tätorterna och ute på landet. Det finns cykelvägar mellan alla byar och till centralorten.
 • Jordbruk och trädgårdsnäring är helt kretsloppsanpassat och förser människor i närområdet med livsmedel. 
 • Simrishamn är en ekokommun med en rik och omväxlande natur med stor biologisk mångfald. 
 • Simrishamn är världsledande när det gäller hållbart fiske och ett centrum för forskning och utveckling om Östersjöfrågor.
 • Livskvalitet är viktigare för människorna än materiella ting.  
 • Det goda samtalet mellan medborgarna är en grund för demokrati och jämlikhet.  

Tillväxtens dilemma
Vi lever i en tid där tillväxtens dilemma måste mötas med att tänka nytt. Vi kan inte fortsätta se ekonomiskt tillväxt som den enda vägen framåt. I vår del av världen förbrukar vi redan mer av jordens resurser per person och år än vad naturen återskapar på samma tid.  För att finna nya vägar för samhällets utveckling och nya värden för våra liv behöver vi en tydlig vision, modiga beslutsfattare och medborgare som är beredda att medverka till att förverkliga nya robusta strategier för framtiden. 

Vi kan inte ändra de ekologiska gränserna. Vi kan dock förändra samhällets sätt att utvecklas inom gränserna och skapa ett samhälle som bygger på välfärd utan all tillväxt vi hittills tagit som en förutsättning. Detta är vår vision – att åstadkomma en övergång till ett hållbart samhälle. Vår vision innebär välstånd och blomstring inom en ändlig planets ekologiska gränser. Vi måste ta vårt ansvar lokalt – vi måste våga gå före och inte vänta och se – vi har många fördelar jämfört med andra delar av världen – vårt samhälle har redan många kvalitéer – låt oss lägga ytterligare kvalitéer till de vi redan har – låt oss utveckla ett hållbart samhälle – såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 

Miljöpartiets Vision för Simrishamn
När Miljöpartiet här presenterar sin vision för Simrishamn gör vi det i betydelsen att berätta om ett framtida tillstånd som vi vill uppnå – en framtid att sträva mot. 

Enligt vår bedömning innehåller den text om framtida visioner som kommunen hittills levererat väldigt lite av långsiktiga visioner, snarare utgör texten en beskrivning av de just nu viktigaste områdena för kommunens verksamhet och den roll och inflytande kommunen och dess invånare har inom dessa områden. Sannolikt en konsekvens av att dokumentet tagits fram av en grupp bestående främst av kommunens förvaltningschefer. Vi menar att Simrishamns kommun i sina visioner för framtiden i högre grad måste inkludera nya synsätt. Vi tror inte att mer av de gamla synsätten kommer att vara en framkomlig väg in i framtiden. 

Vårt samhälle behöver ändra färdriktning. Det krävs nytänkande som leder till bättre användande av befintliga resurser och system. Vår vision vill visa på vägar för vårt samhälle att blomstra inom ekologins gränser.

Grön omställning
Miljöpartiets vision innebär en grön omställning i kommunen och att Simrishamns kommun blir en föregångare och inspiratör. För att minska vår klimatpåverkan ska det vara lätt för invånarna att välja alternativ som gynnar miljön, så som att resa med järnväg och buss, använda förnybar energi, cykla, bo i energismarta bostäder, äta lokalt odlad och tillagad mat m.m. 

Byar och centralort
Vår vision innehåller också satsningar på kommunens byar och dess skolor. I vår vision är byarna en förutsättning för att Simrishamn blir långsiktigt hållbart. Vi menar att kommunen aktivt måste profilera sig som kommunen där landsbygdens byar har ett rikt liv. 

I vår vision är byarna levande lokalsamhällen. Här finns äldreomsorg som ger de äldre möjlighet att bo kvar i sin hemby när de inte längre klarar att bo själva. I vår vision finnas byskolorna kvar och har utvecklats. Ingen ifrågasätter barnens möjlighet att tillbringa sin uppväxt i byns barnomsorg och tidiga skolår i en skola nära hemmet. Vår vision innebär ett barnvänligt samhälle. I vår vision gör detta att kommunen på medellång sikt kommer att locka barnfamiljer att flytta hit, samtidigt som de som redan bor här väljer att bo kvar.

Självklart måste vi också ha en centralort med sina kvalitéer och service där kultur och ett eget gymnasium ryms. I vår vision har Österlengymnasiet fått en etablerad och självklar funktion för ungdomarnas val av gymnasieutbildning. Samarbetet med högre utbildning och etableringen av en marin inriktning i samarbete med Marint Centrum har gjort vårt gymnasium än mer attraktivt. Detta tillsammans med att musikalutbildningen är fortsatt attraktiv gör att vår vision också innefattar att Simrishamn attraherar gymnasieungdomar från andra kommuner att studera här. 

Kultur och kreativitet
Vår vision för framtiden innehåller också fortsatta satsningar på kultur och kreativitet. För barn och ungdomar är tillgången till eget skapande en värdefull stimulans. Kommunens kulturgaranti är här ett föredöme.  Kulturen bidrar i högsta grad till vidgade vyer. Miljöpartiet vill också lyfta fram kultur som ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling. I Simrishamn som en välmående och framtidsinriktad kommun spelar kulturen en viktig roll. Kultur är dessutom nästan alltid skonsamt för miljön.

Gröna investeringar
Vår vision innehåller också framtidsinriktade gröna investeringar som skapar långsiktiga förutsättningar för nya gröna jobb. Investeringar i infrastruktur, bostäder och skola skapar både jobb, framtidstro och förutsättningar för ett hållbart samhälle. Studier genomförda inom FN:s miljöorganisation UNEP visar att en grön omställning skapar netto fler jobb. Andra FN-studier visar att övergången till ett mer kretsloppsanpassat samhälle innebär att många nya jobb skapas.

Unika förutsättningar – livskraftig och levande landsbygd
Simrishamn har unika förutsättningar att utveckla hållbara lösningar på en mängd områden. Vi har unika förutsättningar att välkomna många fler att bli invånare i vår kommun. I Miljöpartiets vision för Simrishamn fram till år 2040 ser vi en möjlighet att öka befolkningen med många tusen. Att vi om 30 år skulle kunna vara 5000 fler invånare är fullt möjligt. Att här finns plats är ställt utom allt tvivel. Under delar av året ökar redan antalet boende lång mer än detta. Vi vet också att idag, och än mer i framtiden, kommer många att prioritera boendemiljöer och den livskvalité som finns i Simrishamn. Genom att ha vår vision som kompass menar vi att en sådan utveckling är fullt möjlig. 

Allt fler människor kommer i framtiden vara beredda att slå vakt om en levande och livskraftig landsbygd. Den trygghet och säkerhet som invånarna i Simrishamn vittnar om blir i framtiden ett argument för många vid val av boplats. Våra skolor, inte minst byskolorna, erbjuder en trygg miljö för våra barn. Vi kan dessutom förvänta oss att samhället i stort kommer att vara berett att genomföra satsningar för att stärka landsbygden. Områden Miljöpartiet vill peka ut är satsningar på en väl fungerande och tillgänglig kollektivtrafik, satsningar som hjälper landsbygdsföretagare att pröva företagsidéer, utveckling och samordning av ekoturism, satsningar på biogas, framväxt av klimatneutral besöksnäring m.m.

Ekokommun
I Miljöpartiets vision för Simrishamn har kommunen antagit ett program med det uthålliga samhället som mål och blivit medlem i Sveriges ekokommuner. Sveriges ekokommuner arbetar aktivt med att påverka beslutsfattare i viktiga frågor som rör det uthålliga samhället. Som medlem får både politiker och tjänstemän ett omfattande kontaktnät av kunniga personer. Genom nyckeltal följs arbetet mot en hållbar framtid och kommunen får på detta sätt också veta om utvecklingen går åt rätt håll. Simrishamns kommun har bland annat tagit ett lovvärt initiativ genom att starta Marint Centrum för att samla kraft för att värna Östersjöns miljö. I vår vision ingår detta arbete som en integrerad del av kommunens helhetstänk som en ekokommun.

Modernisering – minskade utsläpp av växthusgaser
Miljöpartiets vision för framtiden innebär att Sverige genomför en modernisering av samhället som kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser och minskar utarmningen av ekosystemet. Detta innebär stora klimatinvesteringar som ger utveckling, och en möjlighet att skapa välfärd, jobb och en hållbar ekonomi. Detta är också en väg bort från en kortsiktig ekonomi som förbrukar och förstör inte bara på kort sikt, utan för många generationer framåt. 

Vi ser det som vårt, politikens, ansvar att peka ut färdriktningen. Vi vill få så många som möjligt att delta i utvecklingen av ett hållbart samhälle genom att göra det enkelt att leva miljösmart. 

Många tecken understryker att vi människor lever på ett ohållbart sätt – utvecklingen går åt fel håll. Ett sådant tecken är att vi globalt sett idag, på mindre än tio månader, förbrukar mer resurser än det tar ett år för naturen att återskapa. 

Vi föreslår investeringar i infrastruktur, bostäder, skolan och förnybar energi som underlättar för människor och företag att göra klimatsmarta val, samtidigt som nya jobb skapas. 

Miljöpartiet har visionen som stakar ut vägen mot framtiden. Vi tar ansvar för framtiden på allvar. Redan 2020 är vårt mål att utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med 45 %, jämfört med 1990 års nivå. Regeringens mål är en minskning med 27 %, vilket är långt ifrån tillräckligt. Vårt mål bygger på vad etablerad forskning har visat är en nödvändig utsläppsminskning fram till 2020. År 2040 är vår vision att utsläppen i Simrishamn i stort ligger på noll. 

Förnyelsebart energisystem
Vår vision för Sverige som helhet innebär att ett förnyelsebart energisystem är förverkligat till år 2030. För Simrishamn innebär det bl. a att utbyggnaden av vindkraftverk nått nivån ”självförsörjning” innebärande totalt 30-35 vindkraftverk, inklusive redan befintliga. Likaså innebär vår vision att framställning av biogas och utbyggnaden av tankställen för biogas inom en snar framtid mer än väl fyller behovet i kommunen. I vår vision kan alla bli elproducenter. Den som har möjlighet ska kunna utvinna energi från solpaneler, små vindsnurror eller andra förnyelsebara energikällor. Vi vill införa nettodebitering, innebärande att det blir möjligt för människor att dra av egen elproduktion från den el de köper från nätet. 

Ekosystemtjänster och miljömål
Simrishamn är ett område med en rik natur. Våra liv och vårt välbefinnande är beroende av de ekosystemtjänster naturen förser oss med. Det handlar om funktioner som är grundläggande för allt liv såsom syrets kretslopp, vattenrening, pollinering, skogsproduktion och klimatreglering. Dessa tjänster är beroende av den stora variationen av arter och ekosystem som benämns biologisk mångfald. Det är av yttersta vikt att vi värnar om den biologiska mångfalden så att den inte trängs undan i takt med att tätorter och infrastruktur tar mark i anspråk. 

En natur i balans är en förutsättning för människor i balans. Övergödning av våra vattendrag, miljögifter i grundvattnet och djurarter som riskerar att utrotas är vårt ansvar att hantera för att våra barn och barnbarn liksom vi ska kunna uppleva biologisk mångfald. I vår vision för Simrishamn finns den biologiska mångfalden i fokus. Kommunens miljöarbete måste intensifieras och miljömålen i en första vända hanteras komplett och sedan följas upp och fördjupas. 

I Miljöpartiets Vision 2040 för Simrishamn är kommunens arbete med miljömålen sedan länge klart och omfattar alla miljökvalitetsmål som riksdagen antagit. Inte bara fem som är fallet idag. Syftet är att till kommande generationer lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Redan 2020 ska detta arbete ha lett fram till hållbara nivåer. 

Ekonomisk återhämtning och en hållbar framtid
Klimat- och miljöfrågan är vår tids största utmaning, men också en enorm möjlighet. Idag finns tillräckligt med kunskap, teknik och engagemang för att modernisera samhället. Genom investeringar i smarta transportlösningar, energieffektiviseringar, utvecklad samhällsplanering och förnybar energi kan vi åstadkomma en hållbar utveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt – där våra barn och barnbarn får ett liv med ren natur, rena hav och levande skogar. 

I denna vision för Simrishamn fram till 2040 har vi försökt teckna konturerna för den utveckling som blir verklighet med Miljöpartiets politik. Med vår politik görs investeringar för övergången till ett samhälle där klimat- och miljöfrågorna fullt ut tas på allvar. På kort sikt ger detta fler jobb och ekonomisk återhämtning, på medellång sikt teknisk förnyelse och energisäkerhet samt på lång sikt en hållbar framtid för våra barn och kommande generationer.

Vi ser Vision 2040 som en ram och inriktning för kommande översiktsplanearbete. Vi menar att visionen så långt som möjligt ska spegla alla invånares uppfattning. Därför måste den sammanvägda visionen, som tas fram efter remissrundan, ställas ut och bli föremål för dialog bland kommunens invånare. Vision 2040 måste vara ett levande dokument och kontinuerligt vara föremål för bearbetning. Vi föreslår därför att en översyn av visionsarbetet görs varje mandatperiod och då omprövas mot rådande kunskap och situation. Härigenom skapar vi en förändringsprocess som vilar på det goda samtalet mellan medborgarna som ju är grunden för vår demokrati.

e. u.

Roland Thord
Ordförande
Miljöpartiet de Gröna i Simrishamn

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: