Ställ om Sjöbo till 100% förnybart

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning samtidigt som energi i olika former behövs för att vårt samhälle ska fungera.

Vi måste komma ifrån det fossila beroendet genom att storsatsa på de förnybara alternativen. På så sätt bidrar vi till vår del av klimatutmaningen samtidigt som vi skapar lokala jobb.

Sjöbo kommun strävar mot att bli fossilbränslefri 2020. För att nå dit behövs åtgärder. MP Sjöbo driver på att Sjöbo ska ställa om till en mer hållbar kommun genom att använda mindre energi och att den energi som används ska vara förnybar. Solpaneler och solceller är ett bra exempel där kommunen snabbt kan sänka energiförbrukningen och minska klimatpåverkan.

  Vi vill

  - att Sjöbo kommun installerar solceller och solpaneler i de kommunägda byggnader som lämpar sig för det.

Läs mer i motionen om Solceller och Solpaneler vi lämnat in till kommunfullmäktige här

Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Förnybar energi

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025. Region Skåne ska vara en drivande kraft i omställning till, och för ökad produktion av, fossilfri och förnybar energi.

Läs mer

Miljöpartiet vill att Region Skåne ska vara en fossilbränslefri region år 2020 och att dess verksamheter ska vara klimatneutrala. Miljöpartiet vill vidare att hela Skåne, som geografiskt område, ska vara fossilbränslefritt 2030.

Förnybara bränslen

Biltrafiken i regionen måste reduceras för att nå lokala, regionala och nationella klimat- och miljömål. Förnybara bränslen kommer inom överskådlig framtid att vara en bristvara och kommer inte att räcka för ett bilresande av dagens omfattning. Miljöpartiet menar att biogas, och särskilt skånsk biogas, är en viktig framtida energikälla samtidigt som den skapar nya företag och arbetstillfällen på landsbygden. I framtiden ska allt matavfall som uppkommer i Region Skåne användas till framställning av biogas. För att få maximal nytta av biogasen vill Miljöpartiet att Region Skåne snarast skapar en funktionell infrastruktur för transport och distribution av biogas. Vi vill även att antalet tankställe för biogas ökar i Skåne. Region Skåne ska söka samarbeten med alla kommuner för att stimulera regional samverkan inom området. Biogasens utveckling står inte i motsats till andra förnybara drivmedel och Miljöpartiet ska verka för att tydliggöra kopplingarna mellan dessa olika drivmedel.

I omställningen till förnybara bränslen är elbilar och elhybrider bra alternativ, liksom satsningar på vätgasbilar. Eldrift för vägburen trafik är särskilt lämpligt i tät stadsmiljö för att minska buller och minimera luftföroreningar. Miljöpartiet vill göra miljömålen i Region Skåne ännu tydligare för att anpassa biltrafiken till den nya tekniken med förnybar energi. Det ska finnas fler laddstolpar i hela Skåne. Speciellt fokus måste ligga på att minska utsläppen från trafiken, synliggöra goda exempel på energieffektivisering, samt på klimatanpassning. Region Skåne ska fortsätta arbetet inom Klimatsamverkan Skåne.

Sol, vind och vatten

Miljöpartiet vill att Region Skåne fortsätter satsningarna på vind-, sol- och vågkraft.

Region Skåne investerar i egenägda vindkraftverk för energiproduktion till den egna verksamheten.

Solen är en fossilfri energikälla som utnyttjas alldeles för lite. Här finns mycket att göra för Region Skåne. Miljöpartiet vill att Region Skåne i samverkan med samtliga kommuner tar fram en solkarta med de bästa platserna för att installera solpaneler och annan teknik för solenergi. Solpaneler bör monteras på fler av Region Skånes fastigheter.

Vi vill stimulera till förnybar energiutveckling i hela Skåne. Region Skåne ska ta initiativ till att skapa en fond med privata aktörer för en snabbare omställning i hela Skåne. Detta gäller såväl utveckling av förnybar energi som energieffektivisering. Detta kan utgöra en av grunderna till ett regionalt klimatinriktat bidrag. Region Skåne bör få ett större utvecklingsansvar för miljöfrågorna i Skåne medan tillståndsgivningen ska ligga kvar på Länsstyrelsen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: