Vi vill se ett hyggesfritt skogsbruk

Vi vill öka det hyggesfria skogsbruket väsentligt på den skogsmark som Skellefteå kommuninvånare gemensamt förvaltar genom Skellefteå Kraft. Detta för att ta hand om skogen och klimatet, och för att bidra till att öka kunskapen om hyggesfria metoder. Det skulle även skapa större möjligheter för entreprenörer inom det fältet att växa.

Skellefteå Kraft äger över 9 000 hektar produktiv skogsmark. Det finns mycket att läsa på Skellefteå krafts hemsida om deras hållbarhetsarbete, och bilden blir att det pågår ett seriöst arbete för biologisk mångfald med många olika typer av insatser. Hyggesfritt skogsbruk finns dock inte med bland dem.

Enligt naturvårdsverket behöver hyggesfria metoder öka mer. Studier visar att hyggesfria metoder kan vara ekonomiskt fördelaktiga för skogsägaren, som får ett mer kontinuerligt uttag utan att behöva markbereda, och att det framför allt är de aktörer som har hand om hela kedjan med skog, sågverk och massaindustri som gynnas ekonomiskt av det storskaliga trakthyggesbruket. Hyggesfritt brukad skog har större motståndskraft mot bland annat skogsbränder och angrepp av insekter och rötsvampar, vilket också vore bra för att trygga skogen långsiktigt.

Utöver att hyggesfria metoder ger bättre biologisk mångfald och trevligare skogar att vistas i för invånare och turister, så har vi förstås klimatfrågan. Träd binder koldioxid från luften, även när de uppnått flera hundra års ålder. Även i marken binds koldioxid. Den koldioxiden frigörs vid kalavverkning och markberedning och då tar det ca trettio år innan ett kalhygge har kompenserat för dessa utsläpp och börjat binda in koldioxid igen. När vi nu behöver minska koldioxidutsläppen med runt tjugo procent årligen för att klara Parisavtalet har vi inte tid att vänta på detta. Skogsbruket behöver ställa om.

En anledning till att inte mer skog brukas hyggesfritt idag är att kunskapen om metoden inte är tillräckligt spridd. Genom att bruka skogen hyggesfritt och samverka med Region, länsstyrelser och näringsliv skulle Skellefteå kommunkoncern kunna bidra till att öka den kunskapen och till att fler aktörer inom området växer fram.

Miljöpartiet de gröna Skellefteå föreslår därför:

  • Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ägardirektiv till Skellefteå Kraft AB där Skellefteå Kraft uppmanas att öka andelen hyggesfritt brukad skogsmark
  • Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ägardirektiv till Skellefteå Kraft AB där Skellefteå Kraft uppmanas att ta fram en plan för hur majoriteten av den brukade skogsmark som ägs av Skellefteå Kraft på lång sikt ska ställas om till ett hyggesfritt skogsbruk
  • Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ägardirektiv till Skellefteå Kraft AB där Skellefteå Kraft uppmanas att samverka med Region Västerbotten, länsstyrelsen och övriga aktörer för att bidra till utvecklingen av hyggesfria skogsbruksmetoder anpassade för Västerbottens klimat.

Relaterade nyheter

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Region Stockholm, 28 mars 2024

20 000 extra vårdbesök till BUP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter