Vattenrening

Skövde skall bli certifierat enligt ISO14001 eller bli en EMAS kommun. Först då finns riktigt bra verktyg för att bland annat kunna få grepp om och minska användandet av miljöfarliga kemikalier.

En ombyggnad pågår av det kommunala reningsverket för att kunna ta emot de växande volymerna av vatten som skall renas. Tyvärr saknas fortfarande flera reningssteg och vattnet som går ut i naturen efter reningsverket innehåller fortfarande många miljögifter som behöver tas om hand. Ett sätt är att stoppa utsläppet där det uppkommer innan miljögifterna blandas med allt annat vatten som går genom reningsverket.
Vi föreslår därför att kommunen ställer krav på de verksamheter som ger upphov till utsläppen. Det är både enklare och billigare. Läkemedelsrester som utsöndras av kroppen när du tar din medicin är en sådan förorenings om påverkar vår natur starkt. Läkemedelsresterna bryts inte ner i reningsverket i de flesta fallen. Stora utsläppspunkter är sjukhuset och de äldreboendena. Det finns teknik att installera på plats som tar hand om många av de värsta miljöbovarna av läkemedel. Vi föreslår därför att äldreboenden och eventuellt primärvården skall installera lämplig teknik för att rena sitt avloppsvatten innan det går ut i avloppsnätet. Sjukhuset avlopp skall också renas. Här bör en dialog föras med regionen om vilka insatser som kan göras för att minska den stora mängden som kommer härifrån.
Sist men inte minst när det gäller vårt vatten skall tillräckligt med kapacitet för att ta hand om de översvämningar av reningsverket som sker vid mycket nederbörd. Dammarna möjliggör att inget orenat vatten bräddas ut i vattendragen.
Dagens avloppsvatten är morgondagens dricksvatten. Vi måste vara mycket restriktiva med vilka verksamheter som kan tillåtas att påverka vattenkvalitén. Skövde tar sitt vatten från Vättern men släpper ut sitt avlopp i Vänern. På landsbygden är det grundvattnet som står till buds. Det förorenas lätt av olika verksamheter, PFAS är en kemikalie som visat sig tränga ner och förorena dricksvatten. Allt eftersom vi lär oss mer om hur kroppen påverkas av olika miljögifter sänks den tillåtna gränsen av ur mycket som kan anses tjänligt. Är gäller det att vara försiktig och ha väldigt låg tolerans. Idag vet vi att det finns PFAS vid flygplatsen och vid övningsfältet vid Asketorp. Vi måste snarats rena de utsläppen så att spridningen minskar. Samtidigt finn de många platser där ämnet använts genom många år men där inga undersökningar gjort för att säkerställa att ingen spridning sker.
PFAS är bar en av många föroreningar som hotar dricksvattnet. Även oljespill och andra kemikalier kan göra dricksvattnet otjänligt. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel som blir väldigt kostsamt att ersätta när vi förstört det. Kommunen skall därför ta fram en plan om hur misstänkta förorenade områden skall identifieras och påbörja en undersökning om hur de saneras. Visar det sig att området har förorenats är det förorenaren som skall betala.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: