Skövde äger skog

Skövde kommun är en stor skogsägare med flera tusen hektar skog. Den skogen skall skötas för att gynna de ekologiska och sociala värdena för kommunen medborgare..

Gallring, en del av hyggesskogsbruk, glesar ut skogen och släpper ner mer ljus och värme.

Det sociala värdet av skogen i ekonomiska termer överstiger vida det ekonomiska värdet som en avverkning ger. Skogen har en viktig funktion att fylla som koldioxid lager. En växande skog är det billigaste sättet att få bort överskottet av koldioxid ur atmosfären.
Samtidigt som skogen sköts för att lagar in mesta möjliga koldioxid bibehålls det sociala värdet och de ekologiska funktionerna. 

Skogens möjlighet att lagar koldioxid är en ekosystemtjänst som företag och verksamheter kan använda för att kompensera för de utsläpp de själva måste åstadkomma. Ett sätt att öka det ekonomiska värdet av växande skog.
Vi vill att kommunen utarbetar en modell där skogens sociala värden prioriteras samtidigt som nyttan av kolinlagringen erbjuds andra verksamheter att investera i. den avverkning som ändå kommer att ske skall föregås av en naturvärdesinventering för att säkerställa att den miljöhänsyn som sker utnyttjas på bästa sätt.
Skogsbruket i kommunen har ett avkastningskrav idag. Efter att tjänsten kolinlagring börjat säljas bör en översyn av det kravet ske. Det skall inte som idag tvinga fram avverkningar av värdefull skog.
Kommunens markinnehav, skog och jordbruksmark bör göras mer tillgänglig för att öka det sociala värdet som friluftslivet medför. de skyddade områdena i kommunen där vi står för skötseln skalls es över så att bevarandeplanerna uppfylls och nyttan med området återställs om behovet finns.

Inom tätorterna kan grova lövträd behövas ersättas av olika skäl. De måste återplanteras eller ersättas med nya träd. Tyvärr pågår spridning av flera olika invasiva trädsjukdomar i området, som försvårar återplanteringen av ersättningsträd av samma art. Det skall vara första valet – att samma trädarter skall återplanteras. Går inte det skall andra inhemska trädarter väljas, gärna lönn. De stora lövträden skapar karaktär åt stadsmiljön samtidigt som de ger skugga och påverkar luftkvalitén positivt. Träden kommer också att hysa andra arter med tiden och här ger olika trädarter olika följearter möjlighet att etableras sig.
Skuggan som lövträden ger kommer att vara mycket värd under värmeböljorna som spås bli fler samtidigt bryter träden vinden mellan husen och skapa en bättre känsla. En grönare stad är alltid en bättre stad.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: