Miljöpartiet de gröna Skövde har en vision för HELA Skövde kommun.

Här finns hela valmanifestet för Skövde samlat

Miljöpartiet de gröna Skövde har en vision för HELA Skövde kommun.

Miljöpartiet de gröna Skövde har under de senast årtiondena kämpat med att få Skövde kommun att ta steget mot att bli en grönare kommun där ett solidariskt, miljövänligt och hållbart samhälle frodas. Vi har lämnat in en lång rad motioner som visar att vi är villiga att ta ansvar för en hållbar utveckling av Skövde kommun med omnejd.

Miljöpartiet de gröna är en del av en global rörelse som verkar för att alla skall kunna leva det goda livet, där skolan fungerar, där sjukvården fungerar och där medborgarna känner stolthet över att se Skövde utvecklas till en av Västra Götalands mest framgångsrika kommuner vad det gäller; nyetablering av företag, nöjda kommuninvånare, nöjda föräldrar, välmående barn och äldre.

Vår vision är att Skövde skall bli en framtidskommun där de gröna näringarna blomstrar, där rättssäkerheten för medborgarna står överst på listan, där miljö och naturvärdena får ett större fokus och chans att utvecklas.

Skövde skall fortsätta vara dragloket i närområdet och vi skall vara en föregångare i omställningen till ett hållbarare samhälle med en grön ekonomiutveckling. Vi behöver en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på kretslopp - en cirkulära ekonomin - samt verka för att lösningar gynnar alla kranskommuner.

Detta valmanifest innehåller förslag som vi vill genomföra under nästa mandatperiod. Det är våra ambitioner och den politik som vi söker Ditt förtroende för.

Centralisera mindre Decentralisera mer.


 

Ideologi och Visioner

Miljöpartiet de gröna Skövde ideologi vilar på solidaritet med

  • Kommande generationer
  • Djur, natur och det ekologiska systemet
  • Världens alla människors lika värde

Det skall vara lätt att leva miljösmart i Skövde kommun. Stadsplaneringen i hela kommunen skall präglas av långsiktighet med klimatsmarta hus utan byggmaterial som skadar de boende. Tillgänglighet är viktig. Därför skall cykelbanor och kollektivtrafiken byggas ut i hela kommunen och samordnas med kranskommunerna.

 

Klimatet – ställ om politiken nu för minskad klimatpåverkan

Inför den cirkulära ekonomins kärna (dvs sluta slösa på resurserna).

Öka till minst 50 % klimatsmart mat i kommunala verksamheter.

Bygg ut den kommunala servicen i yttertätorterna så att hela kommunen kan utvecklas.

Utöka kollektivtrafiken och bygg fler bilfria cykelbanor. Det kommer att förbättra flödet för bilismen i Skövde.

Utökad kollektivtrafik även på landsbygden.

Möjliggör att odla stadsnära på kommunal mark.

Bygg mer i alla kommunens mindre orter.

Rusta upp det kommunala bostadsbeståndet så att den energi som används utnyttjas maximalt.

Fler Elbilar i kommunal verksamhet.

Digitalisera möten för att minska transporterna och öka delaktigheten.

Samlastningscentral för närtrafiken.

Installera bästa kväveoxidreningen på värmeverket för att minska utsläppen med 50 %.

Solceller på alla lämpliga kommunala byggnader och slopa bygglovskravet på solcellerna.

Fler mindre återvinningscentraler för större tillgänglighet.

Upphandla miljömärkt El med sikte på att Kommunen skall ha 100 % förnybar energi.

Påbörja utbyggnaden av eldrivna bussar och transporter.

Miljön

Vi vill att Skövde ska införa ett systematiskt miljöarbete i kommunens alla bolag och förvaltningar. Skövde skall bli certifierat enligt ISO14001 eller bli en EMAS kommun. Först då finns riktigt bra verktyg för att bland annat kunna få grepp om och minska användandet av miljöfarliga kemikalier.

Uppgradera reningsverket till modern standard dels för att minska mängden läkemedelsrester i avloppsvattnet, dels för att anpassa reningen till en växande befolkning.

Stoppa vägen från Billingsryd genom naturreservatet och utred istället om asfaltsverket kan flyttas till lämpligare plats för att minska transporterna i bostadsområdet.

Inför ett hållbart kommunalt skogsbruk. Prioritera naturvården för bästa miljönyttan. Slopa det årliga avkastningskravet på skogen och återför pengarna till naturvården.

Naturvärdesinventera alltid som en integrerad del i stadsplaneringen.

Återstarta Naturskolan för att öka intresset samt kunskapen om naturvetenskap.

Skydda dricksvattnet! Både Vättern och vårt grundvatten behöver bevaras.

Fokus på att verkställa miljömålen. Utred innan beslut hur det påverkar miljömålen.

Etablering och integration

Skapa en kommunal bostadsförmedling så att det blir lättare för nya Skövdebor att exempelvis bli inneboende. Det tjänar alla på!

Skapa arbetstillfällen och ingångsjobb för nya Skövdebor genom att även föreningar och organisationer kan få tillgång till serviceassistenter.

Kommunen ska ha en högre mångfald bland sina medarbetare än idag. Antalet speglar inte kommunmedborgarnas mångfald.

Skövde är en stad med många nationaliteter och det bör synas och lyftas fram i fler sammanhang. Integration är kommuninvånarnas gemensamma ansvar. Integration är att mötas.

Skolan

Fler vuxna per barn i förskolan och fritidshem, så att det blir en lugn och trygg plats.

I nuläget är Skövde kommun bland de fem sämsta i landet. Situationen för lärarna och barnen i skolan behöver förbättras. Därför behöver vi satsa på lärarnas arbetsmiljö och höja lönen för alla lärare. Vi behöver helt enkelt få fler behöriga lärare i skolorna.

Barnen borde självklart få ekologisk frukt i förskolan och få vistas i en giftfri miljö.

I det allvarliga läget vi är nu beträffande vår miljö bör andelen klimatsmart mat höjas i skolorna. 

Vi bör även ha en vegetarisk dag per vecka i skolan.

Fördela resurser mellan kommunens skolor så att alla barn får samma möjligheter och rättigheter till en bra skolgång.

Vården

Nollvision för långtidssjukskrivningar som är kopplade till arbetet.

Skapa en attraktiv arbetsplats med låg personalomsättning, t ex genom att förbättra arbetsmiljön, ge fler bättre möjligheter att få kompetensutveckling samt höja lönen för vårdanställda och erbjuda 6-timmars arbetsdag.

Bättre äldre- och demenssjukvård.

Kultur och fritid

Höj åldersgränsen för ungdom inom föreningsverksamhet till 25 år.

Verka för att Skövde blir HBTQ-certifierat.

Satsa på att bli årets studentstad.

Gratis kollektivtrafik för pensionärer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: