Lokalt välfärdspolitiskt program med hälso- och sjukvård

Söderhamns kommun har mycket bra förutsättningar för att skapa ett hållbart samhälle med tillgång på rik natur för jord- och skogsbruk och rekreation.

Skolor, en liten stad och byar, vatten och hav, transporter på vägar, järnväg och båt. Möjligheter att utveckla företag för teknik, service och underhållning. Här finns många föreningar och organisationer för kultur med musik, teater och idrotter av hög kvalitet. Vi kan vara stolta över jazzpianistenJan Johansson, pingisspelare, bandylag, skidåkare och folkhälsans fader; Abraham Bäck. Med andra ord har Söderhamns innevånare särskilt stora möjligheter att förbättra sin livskvalitet och hälsa! Med bättre utbildning, från skola till universitet har vi större chans att förbli friska, längre. Sjukvården är landstingens och statens ansvar, men vi kan var och en göra mycket för vår hälsa. Miljöpartiet i Söderhamn arbetar för att vi ska kunna äta giftfri mat från lokala kravodlare och lagom mycket, undvika vitt socker och läskedrycker .

Miljöpartiet i Söderhamn vill sprida kunskapen om hur kroppen behöver röra sig. Gå, springa, dansa. Någon timme varje dag, gärna tillsammans med vänner. Vänlighet gör också gott för själen.

Miljöpartiet i Söderhamn vill motverka mobbing i skola och på arbetsplatser. Föräldrar och andra vuxna, alla kan ta ett ansvar och föregå med goda exempel.

Miljöpartiet i Söderhamn ser med tillförsikt fram emot verkställandet av vår motion om utegym i centrala stan, längs ån och i Gurkparken.

Miljöpartiet i Söderhamn anser att centrala stan ska vara bilfri. Miljöpartiet i Söderhamn vill arbeta för en bättre samverkan föräldrar, skola och socialtjänst, samt friskvårdskunniga i kommunen.

Miljöpartiet i Söderhamn kräver att det finns nationell rättvisa inom sjukvården, dvs. vård för alla där landstingen följer en nationell norm.

Miljöpartiet i Söderhamn anser att sjukvården ska vara samhälls-planerad – inte vinstdrivande. Vinstdrift skapar inte ansvar för folkhälsan – ty ju fler sjuka desto mer vinst!

Miljöpartiet i Söderhamn hävdar att sjukvården ska vara särskilt försiktig vid utskrift av beroendeframkallande medel!

Miljöpartiet i Söderhamn vill att kommun och landsting erbjuder hälso- och friskvård särskilt riktat till äldre för att de ska få ett rikare liv, som kräver mindre behov av vård och omsorg.

Miljöpartiet i Söderhamn vill att det ska bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen genom mer utbildning, bättre arbetsförhållan-den, mer varieradearbetsuppgifter samt bättre löneutveckling.

Här visar vi lokal politik från Gävleborg.

Gävleborg Grön folkhälsa

Miljöpartiet i Gävleborg vill

  • att alla politiska beslut ska främja jämlik och jämställd hälsa
  • att regionen i sitt folkhälsoarbete fortsätter att prioritera ekonomiska och sociala villkor, delaktighet samt barns och ungas uppväxtvillkor
  • utveckla och förbättra det förebyggande missbruks- och beroendearbetet
  • att det införs ett sprututbytesprogram i länet

Läs mer

 

En grön folkhälsa handlar bland annat om livsvillkor, utformning av bostadsområden, minskade sociala och ekonomiska klyftor samt om barns och ungas uppväxtvillkor. Jämlikhet, jämställdhetoch delaktighet är grunden. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder prioriteras. Ett giftfritt samhälle lägger grunden för ett friskt och hälsosamt liv. Folkhälsoarbetet ska följa människor genom livet, från barn och unga till äldre, och anpassas efter individers och gruppers utmaningar.

Samhället ska underlätta och stödja individers egen kraft till ett gott liv och stödja hälsosamma ochsjukdomsförebyggande livsval. I ett jämlikt samhälle har individer bättre förutsättningar att göra hälsosamma livsval.

De senaste åren har droger skördat allt fler liv i Gävleborg. Alkohol och andra droger utsätter individer för stort lidande. Dessutom orsakar de samhället enorma kostnader. Personer och& medberoende som lider av missbruksproblematik ska erbjudas bästa möjliga hjälp och stöd att komma ur sitt beroende. Det här är ett arbete för kommuner och för regionen. Inte minst primärvården är ovärderlig i det drogförebyggande arbetet och genom tidiga insatser. För att minska smittspridningen vill Miljöpartiet att ett program för sprututbyte införs i Gävleborg

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: