E22

Långa köer, trafikproblem och irriterade bilister har gjort att vägverket och Söderköpings kommun i årtionden planerat en ny trafiksituation för E22. Miljöpartiet har varit kritiska till den nya motorvägen som är tänkt att byggas förbi Söderköping. Vi anser att det finns bättre alternativ än de som presenterats. Men vi har inte fått gehör och det var bara att inse att loppet var kört. Den situation som är nu är helt ohållbar, det är vi helt överens om. Vi har valt att vara med och stödja den process som pågår för att göra det bästa möjliga för att bevara naturvärden, åkermark, spårbundentrafik samt att få så bra trafikplatser runt vår kommun som möjligt.

Fördjupning i ämnet E22 väg

TTrafikverket är mitt i processen att ta fram en vägplan för en ny förbifart för E22 inklusive Skärgårdslänken. Istället för en tunnel planerar Trafikverket just nu för en öppningsbar bro. Skärgårdslänken ingår i vägplaneringen.   

Det som händer just nu är att inventeringen av natur- och kulturmiljöer i området för förbifarten är slutförd. I fält pågår mätningsarbeten och geotekniska undersökningar. Samråd sker kontinuerligt med myndigheter, intressenter och sakägare.
 
I projektet har ny kunskap kommit fram som gör att en del fattade beslut ifrågasätts och alternativa lösningar ska utredas.
 
Tidplanen för projektet bedöms därför att komma att förskjutas. Trafikverket planerar att skicka vägplanen till fastställelse tidigast sommaren 2016.
Vägplanen kommer att bli tillgänglig för allmänheten för granskning tidigast vintern 2015/2016. Vid granskningen har sakägare och intressenter möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på vägplanen. 
 
En grov tidplan för projektet:
 
• Miljökonsekvensbeskrivningen godkänd av Länsstyrelsen. Tidigast vintern 2015/2016
• Vägplanen ställs ut för granskning. Tidigast vintern 2015/2016
• Vägplanen skickas för fastställelse. Tidigast sommaren 2016
• Vägplanen fastställs av Trafikverket. Tidigast våren 2017
• Eventuell överklagan av vägplanen. 2017-2018
• Vägplanen vinner laga kraft. Tidigast 2017.
• Byggstart. Tidigast 2018
• Trafikpåsläpp. Tidigast 2020.
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: