En ny tid för Södertälje - politisk plattform för nya majoriteten

Miljöpartiet fortsätter att ingå i majoriteten som styr Södertälje kommun. Denna gång gör vi det tillsammans med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Här kan du läsa den politiska plattform som ska genomsyra politiken under mandatperioden. Genom Miljöpartiets medverkan kommer kommunens klimat- och miljöarbete att stärkas. Vi delar också många grundläggande värderingar med övriga samarbetspartier, inte minst gällande välfärd, rättigheter och social hållbarhet, vilket också får ett tydligt avtryck i våra politiska prioriteringar.

Vi bygger politik för framtiden

En ny tid för Södertälje

Nu börjar ett nytt kapitel i Södertäljes historia där våra fyra partier ska bygga ett samarbete för Södertäljes bästa som präglas av att var och en bidrar med sina viktigaste frågor och att vi tillsammans tar ansvar för helheten. Tillsammans ska vi i detta nya kapitel bygga en kommun som präglas av gemenskap, tillväxt, trygghet och hållbarhet.

Genom historien har Södertälje varit en kommun som tidvis förändras snabbt. Staden har gått igenom en resa från sekelskiftets fattiga småstad, genom industrialisering och tillväxt, med tomma lägenheter och flyktingmottagande, ofta påverkad av globala eller nationella händelser. Ibland har det varit slitsamt och det har krävts svåra beslut för att skapa stabilitet och utveckling i en komplex verklighet.

Nu finns det förutsättningar för att på ett ansvarsfullt sätt ta nästa steg för Södertälje, samtidigt som vi tar vara på vår historia. Antalet invånare kommer sannolikt nå 100 000 personer någon gång under mandatperioden. Exportindustrin moderniseras och växer i Södertälje. Nya bostäder växer fram. KTH:s nya högskolecampus har precis öppnat. Industrierna i Södertälje söker en position att vara ledande i hållbar omställning och kommundelen Järna är omtalat över hela Sverige för sin framtidsinriktade ekologiska prägel. Kommunkoncernens ekonomi är sund, skolresultaten ökar och arbetslösheten minskar.

Kort sagt, det finns förutsättningar att se möjligheter till utveckling. Vi vill nu använda den nya tillväxten till att steg för steg bygga en sammanhållen modern kommun präglad av en tusenårig historia, av trygghet bland medborgarna och av tillväxt och kunskap.

En av styrkorna med Södertälje är att vi både har stadsbebyggelse och en levande landsbygd med olika kommundelar som var för sig har sin egen identitet. Varje del ska stärka de andra delarnas möjlighet att utvecklas och tillsammans ska vi skapa ett sammanhållet Södertälje. Det är det samhälle, den kommun, vi ska styra tillsammans.

I det moderna Södertälje blir hållbarhetsperspektivet något som förenar oss. Södertälje ska vara en föregångare på miljöområdet och vi ska ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan. Här finns många goda exempel från det arbete med ekologisk och biodynamisk odling som bedrivits i Järna sedan decennier till den nya generationens tunga fordon som utvecklas i innerstaden. Från maten som serveras på förskolans bord till arbetet med ekosystemtjänster och naturvård. Från investering i ny teknik i form av till exempel solpaneler till fler och bättre cykelvägar. Södertälje ska vara en kommun där hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela organisationen.

Exportindustrin ska ges förutsättningar att växa. Men fler jobb bör dessutom skapas i små och medelstora företag och vi ska ge de befintliga företagen förutsättningar att växa och expandera. Det handlar om alltifrån att utveckla kvaliteten på den kommunala servicen till företag, till att ha bra och attraktiva forum för dialog mellan kommunledning och företagare.

I Södertälje ger vi barn och unga goda och jämlika uppväxtvillkor oavsett föräldrarnas ursprung, inkomst eller livsval. Barn och ungas uppväxtvillkor är vår främsta prioritet och skolan ska ge alla barn möjligheter till en god utbildning. Grunden för detta är ett systematiskt, forskningsbaserat och långsiktigt arbete.

Ett samhälle behöver präglas av tillit och då behövs trygghet, oavsett om det handlar om rädslan för att gå ut under kvällstid, om rädslan för att förlora jobbet när konjunkturen förändras, om nödvändigheten att bryta segregationen eller om det handlar om en oro för att välfärden inte ska finnas där som en hjälpande hand när livet är som svårast.

En av våra viktigaste uppgifter framåt är att utveckla välfärden med fokus på äldreomsorgen. Nya boenden för äldre, insatser för ökad trivsel hos både vårdtagare och personal är väsentliga delar. Vi vill vara en kommun där våra äldre känner sig trygga och har möjligheter till en aktiv fritid. Aktivitet och engagemang ska tas tillvara i samhället så länge den äldre orkar, kan och vill.

Denna politiska plattform anger vår gemensamma huvudinriktning för hur vi tillsammans vill styra Södertälje kommun under den kommande mandatperioden. Arbetet ska präglas av ordning och reda, ansvarstagande och framtidstro.

För att kunna genomföra vår gemensamma politik kommer det att krävas att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt, varsamt och långsiktigt hållbart sätt. Den kommun vi lämnar över till kommande generationer ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Vi är därför beredda att fatta de beslut som är nödvändiga för kommunens bästa på lång sikt. Södertäljes ekonomi ska gå med överskott över en konjunkturcykel. Alla skrivningar i denna politiska plattform ges med reservationen att de kräver att ekonomin tillåter detta.

Tillsammans ska vi ta ansvar för att föra Södertälje in i en ny tid.

(för att läsa hela dokumnentet, maila något av våra kanslier)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: