Sollentuna behöver mer solel!

Sollentuna har förlorat minst 16 miljoner på att inte installera solceller på våra offentliga tak sedan 2016

Sollentuna kommun måste bli bättre på solel. Potentialen är enorm och kommunens målsättningar är höga. Att inte investera i solel kostar kommunen en förlorad intäkt på miljoner varje år och försvårar arbetet med att bli Sveriges första klimatneutrala kommun 2030.

Den lovande solenergin

Solenergi är en fossilfri energikälla och solceller tar vara på denna energi på ett billigt sätt. Solcellernas utbyggnad bidrar även till att samhällets elförsörjning demokratiseras när fler kan bidra och själva kan påverka och styra sitt energibehov. Som egen lokal elproducent bidrar man även till en distribuerad småskalig produktion av el vilket stabiliserar energinätet och gör elförsörjningen mindre utsatt för olika externa hot. Mer solelsproduktion ur solenergin innebär alltså bättre miljö, större frihet, lägre priser och en ökad energisäkerhet.

I Sverige och Europa har under senare år den privata investeringsviljan i solceller stigit kraftigt och många var de stolta villaägare som under förra årets energikris nöjt kunde konstatera att de gjort en bra affär.

Bild 1. Exempel på solpaneler installerade på Sollentunahems hustak i kvarteret Topplocket längs Bygdevägen, mitt emot Lidl, i Tureberg. Foto: Sollentuna kommun 2023

Bygg ut solelsproduktionen NU!

Miljöpartiet i Sollentuna ser inte att det finns anledning att låta dessa fördelar med solenergin stanna i småskalighet och låta enskilda kapitalstarka villaägare vara de enda som får uppleva nyttan av energismarta investeringar. Alla kommunens invånare ska få möjlighet att dra nytta av denna mycket lönsamma och smarta investering!

Miljöpartiet har länge varit drivande för att få till stånd ett ambitiöst arbete med att öka mängden solelsproduktion i Sollentuna. Redan 2014 lade vi en motion om att kommunen skulle prioritera en utredning av de ekonomiska och de fysiska förutsättningarna för Sollentuna kommun att investera i solcellspaneler för montering på kommunens fastigheter vilken enbart besvarades med att förvaltningens utredning och försöksprojekt med Rotebrohallen skulle bli klar först.

Sedan dess har inte mycket hänt här i Sollentuna. För två år sedan, 2021, lämnade vi i Miljöpartiet därför in ytterligare en motion om att sätta solceller på kommunens tak. I den föreslog vi att kommunen inte ska fortsätta välja bort lönsamma solcellsinstallationer på kommunens befintliga och kommande byggnader. Vi ville i den motionen att det kommunala bolaget SKAB (Sollentuna kommunfastigheter AB), som förvaltar kommunens fastigheter, skulle ansvara för finansieringen av investeringar i solceller. På så vis kan investeringarna ske planerat och samordnat och generera intäkter för både SKAB och i förlängningen sänka energikostnaderna för verksamheterna som bedrivs i kommunens fastigheter.

Nu, först 2 år senare, vill alltså det politiska styret här i Sollentuna att vår senaste motion ska avslås med förevändningen att kommunens energiplan är tillräcklig då den säger att 5 % av kommunens energibehov ska tillgodoses med produktion från solceller i det egna geografiska området. Vi anser för det första att detta är en undermålig målsättning och för det andra att det inte finns några som helst indikationer på att kommunens verksamheter gör tillräckliga ansträngningar eller får tillräckliga resurser och direktiv för att nå ens detta mycket blygsamma mål.

Detta är under all kritik. Detta särskilt i tider av instabilitet i elmarknaden som har varit fallet under de senaste två åren, som också sammanfaller med tiden som majoriteten skjutit upp hanteringen av vår senaste motion. Varje år som Sollentuna fördröjer investeringar i solceller är ett förlorat år av förlorade intäkter från förnybar och närproducerad el som kommer våra verksamheter till nytta direkt!

Sollentuna kommun behöver helt enkelt rycka upp sig. Vi tycker det är uppseendeväckande att den politiska majoriteten visar ett sånt lågt engagemang i dessa frågor! Om vi ska nå målet om klimatneutralitet till 2030 så räcker det inte med att bara prata om det för att det ska hända. Detta har blivit smärtsamt tydligt utifrån faktumet att ansvariga politiker och tjänstemän fortfarande enbart pratar om att “undersöka möjligheterna” vid varje enskilt projekt. Vi hade trott att majoriteten skulle ha kommit längre under de snart 10 år som gått sedan det påstods att förvaltningen höll på att utreda hur detta skulle gå till i vår kommun. Hanteringen av den här frågan visar på ett ointresse för frågan och en oförmåga att se de ekonomiska fördelarna.

Hur mäter sig Sollentuna kommun med andra kommuner

Samtidigt som Sollentuna kommun drar fötterna efter sig så går utvecklingen istället stadigt framåt, framförallt här i södra Sverige där energibehovet är som störst – en trend som tydligt syns i statistik från Energimyndigheten.


Bild 2. Nätanslutna solcellsanläggningar, installerad effekt per capita i respektive kommun 2019–2022, (Watt per person). Data från respektive årsskifte. Källa: Energimyndigheten 2023

Under samma tid som privata fastighetsägare och verksamheter insett fördelarna med solceller, och installationerna på invånarnas villatak stadigt går framåt, har utvecklingen i kommunens fastighetsbestånd stått mer eller mindre helt still. I Sollentuna kommun går produktionen av solel räknat som producerad watt per kommuninvånare rentav bakåt i jämförelse med många andra kommuner (se diagram 1).


Diagram 1. Sollentuna kommuns trend senaste åren när det gäller installerad effekt solel per capita. Källa: Statistik från Energimyndigheten 2023, egen illustration.

Med andra ord är produktionstillväxten långsammare än befolkningsökningen i förhållande till andra kommuner. Istället för att Sollentuna leder utvecklingen så faller vi som en sten i statistiken och befinner oss idag på plats 257 av rikets 290 kommuner.

Även i Stockholms län ligger vi dåligt till. Sollentuna kommun kan därför inte heller skylla enbart på den starka befolkningstillväxten som skäl till en negativ trend eftersom den situationen inte nämnvärt skiljer sig från våra grannkommuner (se diagram 2).


Diagram 2. Kommuner sorterade fallande på installerad effekt mätt i Watt per person, Stockholms län. Källa: Energimyndigheten 2023

Sollentuna kommun förlorar miljoner på sin saktfärdighet

Den politiska majoritetens saktfärdighet i denna fråga har under många år i realiteten kostat kommunen åtskilliga miljoner i uteblivna intäkter från solelsproduktion. Enligt våra egna beräkningar har oviljan att investera i solceller inneburit en utebliven intäkt på minst 16 miljoner kronor sedan 2016, detta med hela kapitalkostnaden för investeringarna inräknat. Dessutom har vi då enbart räknat på vad Sollentuna hade kunnat åstadkomma med solceller på 20 av kommunens största fastigheter. Det betyder att potentialen är ännu större!

Vi har räknat så här

Elproduktionen från de 20 fastigheter vi tittat på har beräknats med den kalkylator för solel som företag vi kontaktat refererar till. Investeringskalkylen är typisk för denna typ av anläggningar – detta enligt företaget Svea Solar AB – som är ett av våra lokala solcellsföretag, som nyligen öppnat ett nytt training center för solcellsinstallatörer, just här i Sollentuna!

Under de senaste 8 åren har kalkylräntan varit på nivån 2 procent. Från och med 2024 kommer kalkylräntan höjas till 3,5 procent. Till detta tillkommer en amorteringsperiod på 30 år.

Miljöpartiet de gröna i Sollentuna vill

Miljöpartiet i Sollentuna anser att Sollentuna kommun ska installera solceller på taket till samtliga kommunägda fastigheter där det är lönsamt.

Vi anser vidare att finansieringen av en sådan utbyggnad av solceller inte ska belasta de enskilda verksamheternas budget, utan istället ska ses som en investering i fastigheten. SKAB bör få tydliga direktiv och ekonomiska förutsättningar för att genomföra upphandling och installation av solceller redan under 2024.

Är detta inte en framkomlig väg kan möjligen SEOM vara en extern part som i en gemensam affärsuppgörelse genomför dessa investeringar.

Kontakt

Tycker du också dessa frågor är viktiga och/eller är missnöjd med kommunens arbete för att förhindra klimatförändringarna och bedriva en sund ekonomisk politik? Eller är du nyfiken och har frågor? Hör av dig till oss!

Du når oss antingen på sociala medier på facebook eller instagram, eller genom att maila sollentuna@mp.se.

 

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter