Planarbetet för Törnskogen södra

Detaljplanearbete pågår i kommunen för den södra delen av Törnskogen. Här är Miljöpartiets åsikter i frågan.

 

Arbetet med detaljplanen för Törnskogen, norr och söder om Gustavsbergsleden, har pågått under flera år. Nu har arbetet delats upp i två planer, den norra och den södra.

I valrörelsen 2010 deklarerade Miljöpartiet att vi inte ville bevilja bostadsbebyggelse runt Törnskogsmossen av försiktighetsskäl för vattensystemet och mossen, samt dess växt- och djurliv. Om ny bebyggelse ska släppas fram kunde vi acceptera en bebyggelse i södra delen. Även S, SP och V ställde sig bakom detta.

På plan- och exploateringsutskottets (PEU) möte den 29 april i år behandlades detaljplanen för södra delen. Ärendet kommer sedan upp på nästkommande kommunstyrelsemöte 15 maj, och ska därefter antas på kommande kommunfullmäktige.

Miljöpartiet föreslog på PEU-mötet att frågan skulle återremitteras till tjänstemännen. Vi ville ha studerat förutsättningarna för att ändra minsta tomtstorlek till 750 kvadratmeter istället för de föreslagna 500 kvadratmeter för de 19-20 nya tomterna som planeras i skogen. De befintliga tomterna i området är runt 750 kvm. Då är det rimligt att även de nya ges den storleken. Med detta förslag från MP skulle det även bli ett mindre tillskott av fastigheter - och därmed ett mindre trafiktillskott. Tyvärr ställde sig inte en majoritet i utskottet bakom Miljöpartiets förslag.

Idéer har framförts om att förlänga Törnskogsvägen för att ansluta den till Gustavsbergsleden. Miljöpartiet tror inte på den lösningen då fin skogsmark skulle förstöras av vägdragningen. Det skulle även öppna upp för ytterligare tomter i skogen fram till Gustavsbergsleden. Det är mark som vi vill ska ingå i Törnskogens naturreservat.

Mer information om detaljplaneförslaget:

http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bostad-miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Pagaende_detaljplaner1/Detaljplaner_kommundelar/Vaxmora/Vaxmora/Tornskogen-36-mfl-sodra/

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: