Motion om Gröna obligationer

Inledning:

Sotenäs kommun står inför stora utmaningar med att finansiera framtida investeringar. Nödvändiga investeringar som ska vara både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara. Det handlar om nytt reningsverk, nya hyresbostäder, solenergi, energilagring och energieffektiviseringar.

Problem:

Traditionella finansieringsmetoder är ofta otillräckliga för att möta behoven av hållbara investeringar. Detta kan leda till att viktiga projekt försenas eller inte genomförs alls, vilket i sin tur kan påverka kommunens långsiktiga hållbarhet negativt.

Förslag:

Vi i Miljöpartiet föreslår att Sotenäs kommun utreder möjligheten att använda gröna obligationer för att finansiera viktiga infrastrukturprojekt och andra klimatrelaterade eller för gröna obligationer lämpliga projekt. Gröna obligationer är ett finansieringsverktyg specifikt avsett för att samla in kapital till projekt med positiva miljöeffekter. Genom att utfärda gröna obligationer kan kommunen få tillgång till kapital som är öronmärkt för hållbara investeringar.

Motivering:

Gröna obligationer har redan framgångsrikt använts av flera kommuner i Sverige, såsom Göteborg och Uppsala, för att finansiera hållbara projekt. Dessa obligationer kan bidra till att minska kommunens miljöpåverkan och främja långsiktig ekonomisk hållbarhet. Investeringar i reningsverk, solenergi, energieffektiviseringar och hyresbostäder är inte bara nödvändiga för att förbättra infrastrukturen, utan också för att uppnå våra klimatmål och främja social hållbarhet.

 

 

 

 

Genom att utfärda gröna obligationer kan Sotenäs kommun:

Säkerställa att nödvändiga investeringar i infrastruktur och klimatåtgärder kan genomföras.
Locka investerare som är intresserade av att stödja hållbara projekt.
Förbättra kommunens ekonomiska stabilitet genom diversifierade finansieringskällor.
Exempel från andra kommuner:

Göteborg: Första kommunen i världen att ge ut en grön obligation (2013). Har finansierat projekt som Hoppet, Sveriges första fossilfria förskola.
Örebro: Emitterade gröna obligationer för klimatsmarta investeringar. Totalt omfattande 2 250 mnkr sedan 2014.
Östersund: Finansierar hållbara transporter och energieffektivisering med gröna obligationer.
Yrkande:

Miljöpartiet de gröna yrkar därför att:

Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och ta fram en strategi för utfärdandet av gröna obligationer.
Yngve Johansson
Miljöpartiet Sotenäs

 

Bakgrundsinformation:

Gröna obligationer är en form av obligation där de insamlade medlen är öronmärkta för att finansiera projekt som har en positiv inverkan på miljön. Detta inkluderar projekt inom förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och avfallshantering. Gröna obligationer bidrar till att attrahera investerare som är intresserade av hållbarhet och kan erbjuda kommuner en konkurrenskraftig finansieringslösning för att möta sina hållbarhetsmål. https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/hallbara-finanser-2/grona-obligationer/

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter