Framtidens kommun – NU!
Så som Staffanstorp borde vara

Framtidens kommun är fri, trygg, stolt och grön! Vi kan välja en ny väg framåt för Staffanstorp där makten sprids ut från rådhuset till invånare. Vi kan skydda jordbruksmarken och se till att den finns kvar för lokal matproduktion som säkrar Skåne och Sverige i kristider. Vi kan befria oss från diktaturernas oljeproduktion och satsa stort på närproducerad energi. Grön politik ger frihet på riktigt. Grön politik ger trygghet på riktigt.

Miljöpartiet är en del av en global rörelse som strävar efter en värld där alla människor kan leva ett gott liv, utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vår politik bygger på en helhetssyn: allt hänger ihop.
Mänskligheten står inför stora utmaningar. Det är politiken som är nyckeln till förändring och som måste visa vägen till ett hållbart samhälle. Vi gröna förenas av den gemensamma uppgiften att forma vårt samhälle för en ny tid.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti. Mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder i ett rättvist samhälle. Vi är övertygade om att människors olikheter gör världen rikare.

Vår politik bygger på tre solidariteter:

 • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
 • solidaritet med kommande generationer
 • solidaritet med världens alla människor

Politiken i vår kommun är inte solidarisk idag. Staffanstorps kommun har länge prioriterat låg skatt, effektiviseringar och privatiseringar. På sistone har styret valt att lägga till en högljutt populistisk retorik med attacker mot andra kommuner, samarbetsorganisationer, oppositionspartier, flyktingar och oberoende medier. Såväl retoriken som sakpolitiken stänger in, begränsar och förhindrar en hållbar utveckling.
Vi behöver inte fler mäktiga män som bygger murar. Vi behöver befria alla de krafter som kan och vill göra gott. Vi behöver ökat samarbete, politisk vilja att stötta den hållbara drivkraften i kommunen och mer fokus på vår förmåga att gemensamt satsa på framtiden.

Vårt mål i valet 2022 är att åstadkomma ett maktskifte. Vi menar att det är nödvändigt för kommunen och nyttigt för det nuvarande styret att ta ett steg tillbaka och fundera på sina visioner för framtiden. Vi är en del av en stark opposition med många gemensamma tankar, och det krävs bara några få mandats förskjutning för att befria det låsta läget i fullmäktige.

Vi tror på ett nytt rödgrönt styre efter valet och det finns mycket att göra. Mest akut för oss i Staffanstorp just nu är två stora frågor; jordbruksmarken och lokaldemokratin.

Får vi mandaten i valet kommer det att märkas!

Skydda jordbruksmarken

 • Stoppa byggnationsplanerna i Flackarp, Trolleby och Höjebromölla.
 • Stoppa expansionen av industriområdena i Staffanstorp.
 • Riv upp översiktsplan 2020-2040 och minska tillväxttakten.
 • Minska bebyggandet av åkermark – stötta de lokala jordbrukarna.

Jordbruksmarken i vår kommun är en världsunik resurs med högsta tänkbara kvalitet. Varje åker som bebyggs är en förlorad chans till hållbar lokal matproduktion. Det är ett känt faktum, men ändå fortsätter planeringen och bit för bit försvinner marken. Den politiska ledningen är svag idag, men med ökat grönt inflytande kan vi säkra tillgången till mat i en orolig tid.

Det saknas argument för att exploatera Trolleby, Flackarp och Höjebromölla. Miljöpartiet kommer inte att acceptera byggnation av nya områden på de bördiga åkrarna utmed Höje å. Samtidigt står en stor asfaltyta oanvänd intill Jakriborg i Hjärup och den måste såklart bebyggas innan vi ens funderar på matjorden. Det kostar dessutom kommunen stora pengar på längre sikt när servicebehovet växer i nya småbyar, utspridda i kommunen. Ett shoppingcenter vid Höjebromölla/Norra Knästorp skulle även skada tätorternas lokala affärer – inklusive Hjärups efterlängtade handelsområde. Än finns det tid att sätta stopp för planerna!

Vi accepterar inte heller utbredningen av industriområdena i Staffanstorps östra och västra delar. Vi kommer att kräva nya riktlinjer för bättre utnyttjande av ytorna i befintliga områden. Jordbrukare är också företagare och vi måste visa att vi prioriterar dessa gröna näringar!

Vi kan befria åkermarken! Om vi får ditt förtroende i valet påbörjas genast arbetet med att skapa en ny översiktsplan och en ny miljöplan. Vi vill se en helhetsplanering som fokuserar på hållbarhet på flera plan. Detta betyder att vi vill tänka ett steg längre. Genom att sänka tillväxttakten ökar också våra möjligheter att erbjuda god kommunal service till alla invånare, även för kommande generationer.

Lokal demokrati med byabudget och dialog

I en växande kommun måste arbetet för att hålla demokratin vid liv förstärkas. Nya former för medborgardialog och -inflytande behöver prövas och nya arbetssätt måste utvecklas. Om vi tar för många genvägar går viktiga perspektiv förlorade och förtroendet för samhället skadas.

Ett sätt att frigöra kraften i våra byar är att införa en “byabudget”, där medborgare i våra byar och tätorter får en möjlighet att påverka inriktningen för de investeringar som ska göras. Detta vore ett tydligt sätt att föra diskussioner kring ekonomiska prioriteringar även i kommunens glest bebodda delar och kan leda till nya lösningar hos dem som påverkas mest.

Insynsplatserna försvann efter valet 2018 och måste återinföras. En insynsplats ges normalt till ett parti som har valts in i kommunfullmäktige men som inte har mandat nog att få en plats i en nämnd. Genom insynsplatser har dessa partier möjlighet att följa med i nämndernas diskussioner och beslut, men utan rösträtt. Insynsplatser kostar ingenting för kommunen men leder till en bättre informerad opposition.

Digitala verktyg ska öka tillgängligheten till personliga möten, inte minska den. Det finns många kommunala tjänster som kan förenklas med digitala verktyg, så att vi som medborgare ska kunna göra enkla saker snabbt och för att vi ska kunna påverka kommunens utveckling. Men de digitala möjligheterna får inte leda till att vissa av oss blir uteslutna från möjligheten att förstå, bidra till och påverka besluten i kommunen. Tvärtom ska de skapa förutsättningar för att få personlig rådgivning och mänskliga möten i de kommunala processerna.

Kommunen ska göra sitt yttersta för att följa svensk lagstiftning. Vi är bekymrade över att nuvarande styre ser lagstiftningen som en rekommendation och att det kommunala självstyret skulle tolkas som att riksdagsbeslut och svensk lagstiftning inte gäller. Lagen har brutits inom en mängd områden, till exempel när det gällt kommunens årsredovisning, slöjförbud i skola, kommunal tillsynsverksamhet och kvotflyktingmottagande.

Fler sätt att befria Staffanstorp

Så vill vi börja befria Staffanstorps kommun. Ett maktskifte med krafttag för jordbruksmarken och för lokaldemokratin. Men det slutar inte där. Vi har en mängd andra hjärtefrågor som på olika sätt bidrar till ett friare, tryggare och grönare Staffanstorp. Här sammanfattar vi dem.

Fossilfri framtid

Det finns inget tvivel om att vi behöver ersätta det fossila bränslet, för frihet från diktaturer och framför allt för att undvika en klimatkatastrof med konsekvenser för oss alla på jorden. Även Staffanstorps kommun behöver göra sitt för att eliminera fossila bränslen i kommunens transporter och verksamheter och samtidigt stödja det bränslebyte som pågår hos både privatpersoner och företag just nu. Här är några av de punkter vi skulle driva för att öka vår frihet på det här området:

 • Driv på för fossilfri reservkraft
 • GPS-projekt mot cykelstölderna
 • Upprustade cykelvägar
 • Snabbcykelväg Malmö-Lund
 • 100 nya laddstolpar i kommunen
 • Fler solceller, mer vindkraft
 • Gratis busskort för 70+
 • Byt ut konstgräset på idrottsplanerna
 • Buss mellan Hjärup och Staffanstorp
 • Spårtrafik på Simrishamnsbanan

Oberoende och systematiskt miljöarbete

Vi vill anställa en miljöchef med ett viktigt uppdrag i rådhuset. Rollen ska bland annat
formulera och driva strategiskt arbete för FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030), säkerställa att ett ambitiöst miljöprogram antas med lokala miljömål som kopplas till nationella miljömål och som även omfattar kommunala bolag. Kommunens verksamheter ska miljöcertifieras och vi ska ha klimatmål för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. Exempel på punkter som vi anser ingår i planeringen och samordningen:

 • Ta fram ny miljöplan för kommunen
 • Avveckla fossila bränslen
 • Underlätta biologisk mångfald
 • Inrätta naturskydd och -reservat
 • Minska utsläpp och övergödning
 • Minska buller och ljusföroreningar
 • Bättre skydd mot extremväder
 • Trädpolicy och pollinatörvård
 • Mer ekologisk och närodlad mat
 • Gröna resor i kommunal verksamhet

Stressfri skola och förskola

Skola och förskola är otroligt viktiga förutsättningar för en hållbar värld, och vi måste sätta in tillräckliga resurser och stöd så att alla i skolan kan göra sitt bästa. Och det börjar i förskolan – det måste bli ett stopp på de större och större barngrupperna:

 • Maxtak på barngrupperna i förskolan
 • Höjda lärarlöner
 • Fler resurser i skolan
 • Säkra framtiden för byarnas skolor
 • Hbtqi-certifierade skolor
 • Gratis skolmat i gymnasiet
 • Ökat stöd för barn/elever med fysiska och psykiska funktionsvariationer

Friare liv för äldre

Det pratas mycket om en äldre befolkning och i kommunala budgetar påpekas ofta att det leder till ökande kostnader. Men om vi investerar i allas fysiska och psykiska hälsa kostar det mindre på sikt och vi blir tryggare, friskare – och friare.. Vi kan alla behöva lite praktisk hjälp med åren, men vi vill få vara de vi är, röra oss fritt och välja vår egen väg in i framtiden:

 • Kommunal äldreomsorg
 • Underlätta för små äldreboenden
 • Friskvårdsbidrag till äldre
 • Gratis busskort för 70+
 • Hbtqi-certifierad omsorg
 • Varm mat och trygga mötesplatser
 • Fixarhjälp och teknikrådgivning
 • Åtgärder mot bluff-företag

Kultur och fritid

En kommun som inte satsar på kultur utvecklas inte. Vi tror på kulturens kraft att stärka människan och bygga gemenskap. Därför ser vi gärna att någon av kommunens grundskolor erbjuder kulturklasser på samma sätt som Hagalidskolan har klasser med idrottsprofil. Det är värdefullt att kunna ha en aktiv fritid och ett rörligt liv med tillgång till kultur. Vi vill öka insatserna för att ge alla, oavsett ålder, kön och funktionsvariationer chansen att få mer frihet, musik, kultur, möten och aktiviteter i sina liv:

 • Kulturprofil i grundskolan
 • Kultur- och aktivitetshus i Hjärup
 • Billigare, mer tillgänglig musikskola
 • Ökat stöd till allmänna arrangemang
 • Kulturslinga Hjärup–Staffanstorp
 • Fältgruppen för våra unga
 • Hbtqi-certifierad kommun
 • Byt ut konstgräset på idrottsplanerna
 • Trygga ridskolans framtidsplaner
 • Tillgängliga rekreationsområden

För en skuldfri framtid

Den som är i skuld är inte fri. Just nu händer det vi varnat för i flera år: räntan går upp kraftigt på kommunens stora låneberg, medan kommunens aktieportfölj rasar i värde. Med Miljöpartiet i styret kommer kommunen påbörja ekonomisk skuldsanering och även ta ansvar för att inte lämna andra typer av skulder till kommande generationer:

 • Sänk kommunens låneskuld
 • Sälj fossila aktier och värdepapper
 • Underlätta för gröna företag
 • Följ lagen i årsredovisningen
 • Inför koldioxidbudget och -bokslut
 • Bättre underhåll och mindre skräp
 • Hyresrätter och allmännytta
 • Tillsyn av tobakshandel med mera

Ladda ner vårt valmanifest som PDF här!

Bli medlem idag för en tryggare framtid: mp.se/bli-medlem