Valmanifest 2018

Valmanifest 2018

30 punkter för en grönare och mer hållbar kommun!


 

Staffanstorps kommun har länge befunnit sig bland de sämsta kommunerna vad gäller miljöarbete. I Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2018 kom vi på plats 190 av 226 svarande kommuner. Vi är på plats 26 av 33 i Skåne – vi behöver ställa om och ta framtiden på allvar. Vi vill se en ekologiskt hållbar kommun, och Staffanstorp måste också byta riktning vad gäller social och ekonomisk hållbarhet. Här är vad vi vill driva de kommande fyra åren:

 

 1. Seriöst miljöarbete med strateg i rådhuset 

  Alltför länge har miljö- och klimatfrågorna fått stå långt ner på prioriteringslistan. Det krävs krafttag och förändringar i kommunens arbetssätt. Vi vill se en miljöstrateg i rådhuset och rollen ska bland annat formulera och driva strategiskt arbete för FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030), säkerställa att ett miljöprogram antas med lokala miljömål som kopplas till nationella miljömål och som omfattar även kommunala bolag. Kommunens verksamheter ska miljöcertifieras och vi ska ha klimatmål för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

   

 2. Återvinning nära hemmet, för alla

  Inte förrän 2020 är det tänkt att Staffanstorps invånare ska kunna börja sopsortera i flerfackstunnor, och då blir det till och med frivilligt och det ska inte ens kosta mer för den som vill kasta bort resurser till förbränning på ett ohållbart och omodernt sätt. Givetvis ska alla i kommunen (även kommunala och privatägda verksamheter) sortera ut värdefullt förpackningsmaterial och matavfall, i direkt anslutning till bostaden. Allt annat vore valfrihet för vår generation på bekostnad av nästa.

   

 3. Trygga barngrupper i förskolan 

  Staffanstorps förskolor knakar i fogarna. Den budget som tilldelats verksamheterna räcker inte till, vilket leder till större barngrupper och hög personalomsättning. Förskolepersonal i Sverige höjer sina röster i Förskoleupproret med mera och varnar för konsekvenserna av att ständigt öka barngruppernas storlek; otrygga barn, stressad personal, ökad risk för barnen vid lek med mera. Staffanstorp ska stå för trygghet och en bra arbetsmiljö. Vi ska ha tydliga riktlinjer som begränsar barngruppernas storlek och antalet pedagoger per barn.​

   

 4. ​​​Säkrad vattenkvalitet 

  Vi är oroliga över utvecklingen när det gäller vårt vatten, en resurs de flesta av oss tar för givet i vardagen. Flera husägare med egna brunnar har de senaste åren funnit arsenik i sitt dricksvatten. Det kan bli ett problem för vårt grundvatten på sikt och vi behöver ta reda på var gifterna kommer från. De flesta av våra åar och vattendrag är dessutom sjuka, vilket framgår av kommunens blåplan. Vi vill göra ökade investeringar i flera olika åtgärder som säkrar vattenkvaliteten, i samarbete med frivilliga krafter i befintliga och nya vattenråd.​

   

 5. Skydda våtmarker och unika naturvärden 

  Staffanstorp har flera unika naturmiljöer som gynnar friluftsliv, naturturism och biologisk mångfald. Samtidigt har vi bara ett naturreservat i kommunen, som säkrar ett långsiktigt skydd för dessa värden. Vi vill se minst två nya naturreservat och vi har börjat undersöka möjligheterna för ett vid Gullåkra mosse och ett vid Vesums mosse.​

   

 6. Bygg på höjden, bygg för fler

  Staffanstorp växer, men inte för alla. Det saknas bostäder för många behov, bland annat för den som ska flytta hemifrån för första gången, för den som går igenom en skilsmässa eller den som har blivit änka / änkling och behöver lämna sitt nuvarande bostad. Många av de som hamnar i liknande situationer tvingas lämna kommunen för att börja om någon annanstans. Vi behöver bygga fler klimatsmarta hyresrätter och då skapar vi samtidigt möjligheter för nyanlända som vill skapa sig en framtid i vår kommun. Genom att bygga för en mångfald av behov och genom att bygga på höjden (inte på värdefull åkermark) jobbar vi med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på en och samma gång. Vi vill subventionera tomtmark för den som bygger klimatsmarta hyresrätter på höjden.​

   

 7. Friskvårdsbidrag för ett hållbart pensionärsliv 

  Vissa pensionärer vill simma eller utöva vattengympa, andra vill gå på gymmet. Andra håller igång kroppen i någon av kommunens många föreningar. Vi vill underlätta för ett aktivt och rörligt liv som pensionär. Vi vet att det gör stor skillnad för individen men också för samhället då en aktiv människa är en friskare människa. Vi vill införa ett lokalt friskvårdsbidrag för pensionärer, en “check” i stil med musikskolechecken, där den enskilde kan välja mellan en uppsjö av fysiska aktiviteter i kommunen till en låg kostnad.

   

 8. Mer ekologisk och närodlad mat

  Miljöpartiet var med och tog fram kommunens nya kostpolicy som betonar vikten av ekologisk, närodlad och vegetarisk mat samt att minska matsvinnet och att följa de naturliga säsongerna för frukt och grönt. Kostpolicyn slår däremot inte fast någon särskild nivå eller ambitionsnivå utan lämnar detta till det politiska styret. Inför varje års budget ska kommunfullmäktige fastställa om det ska finnas målvärden för hur dessa delar ska utvecklas under året. Vi vill uppnå minst 50% ekologiskt certifierad mat, öka mängden vegetariskt och halvera såväl matsvinnet i den kommunala verksamheten. 

   

 9. Bevara Idrottsparken medan den nya växer

  Gamla idrottsplatsen i Hjärup är en populär samlingsplats och fungerar som en uppväxt park med grönytor för många olika behov. Vi vill göra nya saker med denna yta men vi vill bevara denna “Idrottspark” under tiden nya Hjärups park är under uppväxt, vilket bör vara ungefär till år 2030. Med tanke på att det finns andra områden i Hjärup som redan är hårdgjorda och som bör omvandlas till förtätat bostadsområde är det rätt att låta Idrottsparken vara under en övergångsperiod. 

   

 10. En skola med tid ger barn en framtid

  Vi måste bryta trenden med större och färre skolor som har inte har tillräckliga resurser för att möta de behov som finns. Fler specialpedagoger och fler vuxna i skolmiljön är viktigt för att såväl lärare som elever ska orka göra sitt bästa. Vi vill satsa mer på Resurscentrum, så att varje enskild skola inte behöver hitta egna specialresurser på ett isolerat och ineffektivt sätt. 

   

 11. Kulturslinga som knyter samman kommunen

  Vi vill se en eldriven kulturbuss i en slinga mellan Hjärup och Staffanstorp som knyter samman tätorterna med varandra, och som underlättar för alla att ta sig till kulturpunkter, fritidsaktiviteter, handel, badhus med mera.

   

 12. Låt äldre få välja ett kommunalt boende

  Valfriheten inom äldreomsorgen i Staffanstorp är starkt begränsad, eftersom de äldre inte kan välja särskilt boende i kommunal regi, trots att det efterfrågas hela tiden. Vi förstår inte motviljan och kommer att arbeta för att ett kommunalt alternativ ska kunna erbjudas! 

   

 13. Öppna upp, stötta och inkludera flera

  Vi vill se ett öppet, tillgängligt och inkluderande samhälle för alla oavsett, kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Vi utgår från FN:s konvention om mänskliga rättigheter, men också svenska lagar som LSS och SOL. Kommunen behöver ge mer stöd och service till funktionshindrade, vilket kräver mer personal. Vi bör även HBTQ-certifiera kommunen och förbättra arbetet med integration och fysisk tillgänglighet i kommunen.

   

 14. Säkrare cykelparkeringar och GPS-stöldskydd

  För att fler ska välja cykeln behöver vi funktionella och trygga cykelparkeringar, särskilt vid buss- och tågstationer, men också på andra ställen där många cyklar står samlade. Vi vill att fungerande pumpstationer ska finnas de mest populära cykelparkeringarna och att parkeringarna utformas för säkrare fastlåsning. Dessutom vill vi se en utökning av DNA-stöldskyddsprojektet så att en större mängd cyklar i kommunen får GPS-sändare monterade, så att eventuella stöldligor kan spåras och så att risken ökar ännu mer för den som överväger en cykelstöld i Staffanstorp.​

   

 15. Förebyggande arbete för trygghet

  Vi ska ha ett tryggt samhälle där vi möts över generationsgränserna, och då behöver vi aktiva grupper som kontinuerligt och professionellt arbetar med förtroende, närvaro och som lyhört skapar möjligheter i ett nära samarbete med den nya generation som vill hitta sin plats i vårt samhälle. Fältgruppens verksamhet spelar en väldigt viktig roll i vår dialog med unga invånare, och vi vill se en ökad satsning på deras verksamhet.

   

 16. Ung kultur ska vara tillgänglig

  Att vara ung i Staffanstorp innebär att åka till Lund och Malmö för att uppleva konserter, LAN-partyn, ung teater och en uppsjö av kulturyttringar. Vi behöver involvera och engagera de unga krafterna för att förstå hur Staffanstorp kan vara en del av kulturutbudet också för den som är under 20.​

   

 17. 100 laddstolpar ger lägre utsläpp

  Hjärup är en knytpunkt vid järnvägen, men den som vill parkera sin elbil för att ta tåget kan inte ladda den där. I Staffanstorp finns flera platser som vore lämpliga för laddstolpar, men kommunen har inte visat något intresse för att underlätta för elbilsägare. Vi vill se minst 100 laddstolpar i kommunen, varav några är kommunens eget ansvar medan många kan sättas upp i samarbete med aktörer som tankstationer, livsmedelsaffärer och köpcentrum. Inte minst vid kulturpunkter som Uppåkra Arkeologiska Centrum bör kommunen underlätta för miljövänlig turism (för den som inte åker med vår elbuss).

   

 18. Skolbarn ska ha nära tillgång till naturen

  Skolor ska byggas med rejäla gröna ytor och natur, på eller intill skolgården. De ska inte klämmas in mellan hus och väg med lång väg till närmaste uppväxta naturutrymme. Därför ska inte skolor bli för stora byggnader med för många barn och för liten yta. Viktiga tomter med närhet till just natur ska inte heller bebyggas med villor när vi vet att vi riskerar ha en brist på skolplatser inom några år.​

   

 19. Idrottsplatser utan skadliga plaster

  Vi har redan motionerat om att utreda vad våra konstgräsplaner har för miljökonsekvenser när det gäller mikroplaster, och vi behöver agera för att påbörja utbytet av plastgranulat till ett hållbart alternativ som inte skadar våra hav och vattendrag. Även annan användning av plast i kommunen ska minska.​

   

 20. Solceller för miljö och sänkta kostnader

  Vi har många tak i kommunen där solceller kan göra stor nytta. Vi bör omedelbart börja inventera kommunala och andra tak där solceller skulle kunna placeras och påbörja byggnation så snart vi kan. För nybyggnationer som det nya badhuset (och ridhuset) ska solceller alltid ingå i planeringen från början för lägsta tänkbara extra kostnader. Detta ska vara en del i en kommunal energiplan som systematiskt ökar andelen förnybar energianvändning i kommunens verksamheter.

   

 21. Hjälp ridskolan växa på en ny plats

  Ridskolan har länge behövt större verksamhetslokaler och när badhuset nu byggs på gamla Åttans idrottsplats behövs en rejäl satsning på att hitta en ny placering och underlätta en omstart som möjliggör utökning av antalet barn och unga som kan utöva ridsport i vår kommun.​

   

 22. Giftfria förskolor

  Arbetet med att ha bra rutiner i kommunens samtliga förskolor behöver stärkas så att lokaler, leksaker och material kvalitetssäkras; förskolebarn ska inte utsättas för onödiga risker genom ämnen som verkar hormonstörande eller är skadliga på andra sätt. I förlängningen ska hela kommunens verksamheter befrias från användningen av skadliga kemikalier genom tydliga riktlinjer och ett pågående arbete med de frågorna.​

   

 23. Gräv ner starkströmsledningarna

  Både Hjärup och Staffanstorp har ett behov av att driva på för att få de mest närgångna starkströmsledningarna nedgrävda. Strömstyrkan i ledningarna har ökat avsevärt under flera år och den som bor nära märker av effekterna på flera sätt. Magnetfälten och de joniserade partiklarna i luften är nära gränsvärdena och det är dags att gräva ner ledningarna för en minskad risk för invånarna.

   

 24. Fossilfritt för friskare framtid

  Staffanstorps kommun ska vara fossilbränslefritt till 2020 enligt tidigare beslut. Vi vill säkerställa att detta beslut fullföljs, att det även omfattar tjänsteresor utanför kommunen och att vi också kraftigt minskar förbrukningen av all den oljebaserade plast som kommunen idag använder, i form av engångsartiklar och annan onödig plast. Vi vill även säkerställa att Staffanstorps kommuns värdepapper inte investerar i fossil industri (eller i övrigt etiskt / miljömässigt ohållbar verksamhet).​

   

 25. Snabbcykelväg och upprustade cykelvägar

  Majoriteten i Staffanstorp har sagt nej till planerna för en snabbcykelväg som går mellan Malmö och Lund genom Hjärup. Vi vill se både snabbcykelvägen och en satsning på cykelstråk genom och mellan våra tätorter, till Lund och Malmö och ut till våra mindre orter. Det kommer att ta tid, men vi behöver underlätta för miljövänlig pendling med lätta och yteffektiva fordon som cyklar och elcyklar istället för att ständigt lägga till nya filer för bilar som kör med fyra tomma stolar. Fler cyklar ger kortare bilköer, helt enkelt.​

   

 26. Från öst till väst med tåg

  Det var länge sedan Staffanstorps kommun drev på för att få återuppliva vår tågförbindelse med resten av Skåne. Vi vill se Staffanstorp som en del av Simrishamnsbanan och hoppas att den diskussionen kan väckas på allvar igen. Det skulle vara positivt inte bara för Staffanstorp utan också för många andra orter om vi knöt samman Skåne från öst till väst.​

   

 27. Klimatsäkra kommunen

  Vi vet att klimatförändringarna redan pågår och att det vi tidigare såg som extremt väder kommer att tillhöra det normala. Hundraårsregn blir vanligare medan stormar blir fler och hårdare. Vi behöver kartlägga och säkra kommunen mot kraftiga översvämningar men också se över hur vår kommun hanterar andra extremväder och långvariga störningar. Översiktsplanen ska innehålla en riskanalys och en åtgärdsplan vad gäller klimatförändringarnas konsekvenser för Staffanstorp.​

   

 28. Gröna företagare ska välja Staffanstorps kommun

  Grön politik är företagsvänlig. Grön och cirkulär företagsamhet bara växer i Sverige, och några goda exempel finns redan i Staffanstorps kommun. Vi vill driva miljöarbetet tydligt och därmed locka gröna företag till att växa i vår kommun. Vi tror att sådan samverkan utvecklar både näringslivet och det offentliga, samtidigt som miljön och vi alla blir vinnare.​

   

 29. Sänk kommunens enorma låneskuld

  Staffanstorps låga skatt har ett pris: kommunen har en enorm låneskuld – en av Sveriges högsta per invånare – som kommer att kosta framtida skattebetalare väldigt mycket pengar. Det är dags att börja amortera innan räntorna stiger med mycket stora kostnadsökningar som följd. Vi kan inte längre låna allt av nästa generation, vi ska stå för mer av våra egna kostnader.​

   

 30. Mer insyn och demokrati i rådhuset

  Vi vill se en förändrad attityd till kommuninvånarna i rådhuset. Alla kan inte alltid få som de vill, men idag är det många beslut som tas bakom stängda dörrar och det är väldigt dålig insyn i de beslut som fattas. De formella beslutsgångarna är inte öppna nog och de flesta beslut tas utan hänsyn till de synpunkter som lämnas i samråd och granskningar. Vi tror att en öppnare, mer demokratiskt lyhörd process leder till bättre och mer hållbara beslut.

 

Relaterade nyheter

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter