Folkhälsa

Genom att satsa på förebyggande hälsoinsatser undviker vi både stora kostnader för samhället samt lidande för den enskilde

Hälsa handlar inte bara om att bota redan uppkomna sjukdomstillstånd, utan minst lika viktigt är att förebygga att ohälsa uppstår. Kommunen måste ge invånarna goda förutsättningar för att kunna förbättra sin hälsa.

Miljöpartiet vill

  • Utveckla folkhälsorådet så att det kan arbeta mer aktivt för att initiera folkhälsofrämjande insatser.

  • Så snart som möjligt få till stånd en anläggning för utomhusträning

  • Utöka antalet alternativ för den subventionerade friskvården för kommunens anställda.

  • Göra stora satsningar för att förbättra invånarnas psykiska hälsa. Ungdomarna i Strömstad kommun har i undersökningar visat en stor psykisk ohälsa i förhållande till jämförbara kommuner. Vi vill att det skall finnas fler kuratorer och psykologer på skolorna. Dessa kan också arbeta aktivt för att bryta den tabu som finns kring psykisk ohälsa.

  • Öka invånarnas inflytande i kommunens beslut. En viktig del för hälsan är att man upplever att man har möjligheter att påverka sin vardag och sitt samhälle. Därför vill vi att så många människor som möjligt skall få vara med och forma Strömstad kommun.

  • Vidta åtgärder för att öka jämställdheten i kommunen. Ojämlikheter i samhället är negativt för alla invånare. Vi vill t.ex att kommunen tar ett jämställdhetsperspektiv i beaktande vid rekrytering av ny personal.

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Folkhälsa

Satsning på folkhälsa är en investering för framtiden då det förebygger sjukdom och ger människor ökad livskvalitet. Det är grunden för en stark region.

Läs mer

Att minska sociala och ekonomiska klyftor mellan människor är en del i arbetet för bättre folkhälsa, liksom att satsa på tidiga insatser för barn och unga i olika svåra situationer. Fysisk aktivitet på recept, FAR, är en godkänd behandlingsmetod i Västra Götaland, men arbetet behöver utvecklas och få en bättre uppföljning.

 

Folkhälsoarbetet är allas vårt gemensamma ansvar i en värld där vi bryr oss om varandra. Folkhälsoarbetets förebyggande funktion är ett viktigt och förenande ansvar mellan alla som jobbar inom regionens verksamheter, oavsett om det handlar om regionutveckling eller hälso- och sjukvård.

 

Regionen har antagit en handlingsplan för jämlik hälsa som både region och kommuner ska arbeta utifrån. Här kan vi också öka samverkan med den sociala ekonomin. Den psykiska ohälsan och det suicidpreventiva arbetet är områden med stor förbättringspotential. Därför bör regionutvecklings- och hälso- och sjukvårdsnämnderna få särskilda utvecklingsuppdrag.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: