Budget 2021 - vårt förslag

Miljöpartiets förslag till mål och budget för 2021 har lämnats till kommunfullmäktige och ska behandlas den 26 november.

Vår budget för en grönare politik

Strömstads framtid

Coronapandemin och den stängda gränsen mellan Norge och Sverige har slagit hårt mot vår handel och besöksnäring, med arbetslöshet och konkurser som följd. Miljöpartiet har länge pekat på riskerna med att sätta allt hopp till en ständigt växande gränshandel, nu måste vi byta spår.
På kort sikt måste fokus vara att stötta det lokala näringslivet och förhindra att arbetslösheten skenar, men samtidigt måste vi lära av krisen och påbörja arbetet med att göra Strömstad mer konkurrenskraftigt inför framtiden. Strömstad behöver ett bredare näringsliv med fler typer av företag. För att samla kommunen kring en gemensam vision för hur framtidens Strömstad ska se ut  krävs en bred dialog med företag, föreningar och medborgare.

Demokrati

De senaste åren har makten centrerats till ett fåtal och insynen i den politiska processen har försämrats avsevärt. Det är dags att bryta den trenden. Politiska beslut måste förankras bredare i samhället, i kommunens olika delar, och det ska vara möjligt att i större utsträckning påverka beslut som rör ens närhet. Politiker måste våga lyssna på medborgarna även mellan valen. Som exempel ska barn och äldre ska i högre utsträckning kunna påverka maten i skola och äldreomsorg. Det är också på tiden att medborgarna får ta ställning till om Skeppsbroplatsen fortsatt ska vara parkeringsplats eller om vi ska ta vara på platsens potential och utvecklas den till central, havsnära park.

2021 vill vi

 • Återupprätta dialogen mellan politiker och eleverna på Strömstads gymnasium.
 • Låta medborgarna ta ställning till Skeppsbroplatsens framtid.
 • Utveckla digitala omröstningar.

Arbete

Strömstad behöver ett bredare näringsliv. Vi behöver förlänga säsongen för besöksnäringen och minska vårt beroende av gränshandeln, vilket kräver att vi kan locka fler typer av företag. Digitaliseringen har tagit ett nytt steg under pandemin, det innebär en möjlighet för fler arbetstagare inom IT- och kunskapsföretag att arbeta på distans. Detta kan gynna Strömstad.
Inom några år kommer kommunen behöva anställa fler inom äldreomsorgen. För att bli en mer attraktiv arbetsplats är det dags att påbörja arbetet mot 6 timmars arbetsdag. De försök som gjorts runt om i landet visar på bättre folkhälsa i form av lägre sjukskrivningstal och en rikare fritid samt till färre misstag och en ökad produktivitet. Personalen inom omsorg har haft ett tufft år, vilket gör tajmingen extra lämplig. Ett stegvis införande är rimligt och vi vill börja med ett försök på Solbogården, som länge har haft höga sjukskrivningstal.
Det är också rimligt att vi tar tillvara de ensamkommande ungdomar som bott i kommunen sedan 2015, och omfattas av gymnasielagen, genom att underlätta för dem att finna ett arbete.

2021 vill vi

 • Införa 6-timmars arbetsdag på Solbogården.
 • Ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda fackförbund se över rutiner för anställning i syfte att möjliggöra för personer som omfattas av gymnasielagen och har utbildning inom relevanta områden att få tillsvidareanställning eller avtal om anställning för minst två år. Dessa rutiner ska gälla för såväl kommunens förvaltningar som bolag.

Natur

Vår kommun har goda förutsättningar för tätortsnära friluftsliv, det är en tillgång som ska bevaras och utvecklas. Naturområden som Bohusleden och Nötholmen ska skyddas från exploatering och vara tillgängliga för invånarna.
För att ytterligare stärka arbetet för biologisk mångfald ska kommunen fortsätta omvandla oanvända gräsytor i centrala Strömstad till ängsmark, vi vill också se fler träd och mer grönska i stadskärnan.

2021 vill vi

 • Öka arealen ängsmark i centrala Strömstad.
 • Öka arealen skyddad natur i kommunen.
 • Minska mängden skräp, såsom t ex fimpar, i våra parker genom att utöka antalet papperskorgar och askfat.
 • Införa fler rökfria zoner på allmänna platser där många människor vistas.

Mat

Arbetet med insamling av matavfall går långsamt och måste påskyndas, dessutom bör vi redan i det här skedet påbörja arbetet mot att möjliggöra källsortering i hemmen. 
Målet om ekologisk mat ska återinföras, för att utveckla måltidsverksamheten behöver vi lära av kommuner som lyckas servera en högre andel ekologiskt och lokalproducerat till en lägre kostnad än Strömstad kommun. Andelen svenskt kött ska uppgå till 100 procent. Öka barnens kunskap om matens påverkan på miljön och klimatet.

2021 vill vi

 • Införa ett mål om 30 % ekologisk mat 2021, samt 40 % 2022 och 50 % 2023.
 • Påbörja arbetet med källsortering i hemmen.
 • Säsongsanpassa inköp av råvaror i syfte att minska matens klimatpåverkan.

Energi

Vid nybyggnation och renovering ska förnyelsebar energi installeras. Vi vill även att kommunen börjar med egen produktion av energi. Exempelvis skulle en solcellspark mellan Vettevi och gamla E6 kunna sänka energikostnaden för Lionshov och Beatebergsgården. 

2021 vill vi

 • Utreda möjligheterna till egen energiproduktion.
 • Fastställa en tidsplan för utfasning av oljepannor i kommunens fastigheter.

Trafik och infrastruktur

Strömstad kommun ska aktivt samarbeta med stat och region för höghastighetståg mellan Oslo och Göteborg för att utveckla norra Bohuslän. Under året krävs också dialog med trafikverket för att inom en snar framtid åstadkomma gång- och cykelväg till Hällestrand, Båleröd samt till Skee förskola. Barn ska säkert kunna ta sig till skola och fritidsaktiviteter på egen hand. För att utveckla centrum ska mer plats ges gående och med tiden ska Strömstad ha en strandpromenad mellan Torskholmen och Surbrunnspaviljongen.

2021 vill vi

 • Påbörja arbetet med cykelplan utanför tätort.
 • Påbörja arbetet med belyst gång- och cykelväg Hällestrand - Ånneröd.
 • Påbörja arbetet med säker skolväg till Skee förskola.
 • Skapa en säker trafiklösning för gående och cyklister på Östergatan.
 • Fortsätta planeringen för en bro över Bojarkilen.

Samhällsplanering

Ett bredare näringsliv kräver ett större utbud av bostäder i bra lägen. De senaste åren har den långsiktiga planeringen för bostäder havererat. Det vi planerar idag byggs om tio år, det krävs långsiktighet. Lägenheter ska planeras centralt, det bidrar till en levande stadskärna och möjliggör för fler att gå eller cykla i vardagen. Hyresrätter och trygghetsboende bör prioriteras. Även småhustomter behövs, men exploatering måste ske varsamt. Kommunen har som mål att vara 15000 invånare 2030. Att öka andelen invånare är bra för den kommunala ekonomin, men livskvalitet för dagens kommuninvånare måste alltid prioriteras framför kvantitet. För att möta befolkningsökningen krävs en tydlig utbyggnadsplan för skolor.

2021 vill vi

 • Påbörja byggnation på Filjestad.
 • Påbörja planering av ytterligare centrala hyresrätter.
 • Påbörja planering av centralt trygghetsboende.
 • Planera för det framtida behovet av högstadieskolor.

Kultur och fritid

Utvecklingen av lekplatsen på Kärleksudden har blivit ett välkommet tillskott och förhoppningsvis kommer byggnation av skateparken igång inom kort. De kommande åren vill vi fortsätta utveckla området runt Strömsvattnet. Det behövs en toalett i anslutning till lekplatsen och med tiden vill vi bygga fler bryggor för bad och andra aktiviteter området.

2021 vill vi

 • Ta bort avgiften för kulturskolan för barn och halvera för vuxna.
 • Utveckla fler lekplatser i kommunen.
 • Bygga en toalett på Kärleksudden.

Budgetkonsekvenser

Vår budget innebär följande förändringar i budgeten för 2021 i förhållande till kommunstyrelsens förslag:

 • att Socialnämnden tillförs 2,5 mnkr för införande av 6-timmars arbetsdagar.
 • att Barn- och Utbildningsnämnden tillförs 500  tkr för att kunna slopa terminsavgiften på kulturskolan.

För att finansiera detta skrivs färjeintäkterna upp med motsvarande summa.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: