Budget 2022 för Strömstad - vårt förslag

Miljöpartiets förslag till mål och budget för 2022 har lämnats till kommunfullmäktige och ska behandlas den 18 november. Läs mer här!

Vår budget för en grönare framtid för Strömstad

Strömstads framtid

Coronapandemin och den stängda gränsen mellan Norge och Sverige slog hårt mot vår handel och besöksnäring, med hög arbetslöshet och en del konkurser som följd. Även om gränsen nu varit öppen några månader är pandemin inte över och arbetslösheten hänger kvar – samtidigt med brist på arbetskraft! Miljöpartiet har länge pekat på riskerna med att sätta allt hopp till en ständigt växande gränshandel, nu måste vi byta spår.
Utvecklingsarena Strömstad har varit ett bra sätt att komma vidare genom att samtidigt utveckla Strömstads styrkor och bygga för ett bredare näringsliv som gör Strömstad mer konkurrenskraftigt inför framtiden.

Demokrati

Sedan Strömstadspartiet gjorde entré på den politiska scenen har makten centrerats till ett fåtal och transparensen i den politiska processen försämrats. Detta har blivit särskilt tydligt under innevarande mandatperiod. Denna trend behöver brytas. Vi vill att politiska beslut, som inte handlar om myndighetsutövning, ska vara förankrade hos dem det berör och att det ska vara möjligt att få ta del av den politiska diskussion som förs när de fattas. Principiella frågor och frågor av större vikt, såsom frågan om Canningplanen och frågan om att bygga hyresrätter på Koster (Filjestad) ska lyftas till kommunfullmäktige så att debatten kan följas av medborgarna.
Vi delar revisionens bedömning att frågan om jäv och otillbörlig påverkan förekommer behöver granskas.

2022 vill vi

 • genomföra en internutredning om Knarreviksplanen.
 • genomföra en folkomröstning om Canningområdet.
 • utveckla digitala omröstningar.

Arbete och näringsliv

Strömstad behöver ett bredare näringsliv. Vi behöver förlänga säsongen för besöksnäringen och minska vårt beroende av gränshandeln, vilket kräver att vi kan locka fler typer av företag. Digitaliseringen har tagit ett nytt steg under pandemin,  fler kommer säkert att arbeta på distans i högre utsträckning än tidigare. Detta kan gynna Strömstad.
Inom några år kommer kommunen behöva anställa fler inom äldreomsorgen. För att bli en mer attraktiv arbetsplats är det dags att påbörja arbetet med arbetstidsförkortning. De försök som gjorts runt om i landet visar på bättre folkhälsa i form av lägre sjukskrivningstal och en rikare fritid samt att det leder till färre misstag och en ökad produktivitet. Personalen inom omsorgen har haft ett par tuffa år, vilket gör tajmingen extra lämplig. Ett stegvis införande är rimligt och vi vill börja med ett försök på Solbogården, som länge har haft höga sjukskrivningstal.

2022 vill vi

 • påbörja arbetstidsförkortning för personalen på Solbogården.
 • fortsätta satsningen på gymnasiet, vuxenutbildningen och fler alternativ för högskoleutbildning på hemmaplan.

Natur och miljö

I spåren av pandemin har det blivit tydligt hur viktigt friluftslivet är för många människor. I Strömstad har vi fortfarande goda förutsättningar för ett tätortsnära friluftsliv, en tillgång som ska bevaras och utvecklas. Naturreservatet som bildats för Nötholmen är därigenom skyddat från exploatering. Vi vill gå vidare med att skydda skogen utefter Bohusleden från exploatering så att den fortsätter att vara tillgänglig för friluftslivet samt för att bevara naturmiljön och den biologiska mångfalden.
För att ytterligare stärka arbetet för biologisk mångfald ska kommunen fortsätta omvandla oanvända gräsytor (monokulturer) i våra tätorter till ängsmark. Drygt hälften av alla rödlistade djurarter hittas i jordbrukslandskapet och cirka en tredjedel är beroende av de värdefulla miljöer som finns där.
Från 1 januari blir det straffbart att skräpa ner med till exempel en cigarettfimp eller ett tuggummi. De flesta av dessa produkter innehåller plast och är bland de vanligast förekommande produkterna vid nedskräpning. Skräpet har många negativa konsekvenser för djur och natur. Glassplitter och andra vassa föremål kan skada djur. Skräp föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse.
Under 2022 kommer förhoppningsvis insamlingen av matavfall från hushållen äntligen igång på bred front. I första hand är det förstås önskvärt att totalmängden matavfall minskar, såväl i hemmen som i de offentliga köken och i livsmedels-handeln. Redan nästa år vill vi gå vidare med arbetet för att möjliggöra för hushållen att källsortera sina förpackningar hemma och få dem hämtade på samma sätt som hushållsavfallet. Det ska inte vara en börda att göra sig av med sitt källsorterade material. Insamlingen ska därför göras nära hemmet. Vi vet att fler sorterar mer om det blir enklare.

2022 vill vi

 • ytterligare öka arealen ängsmark i centrala Strömstad
 • öka arealen skyddad natur i kommunen
 • undersöka möjligheten att skapa ett naturreservat utefter Bohusledens inledning i Strömstad.
 • Införa åtgärder för att minska mängden skräp – såsom t ex fimpar – i våra parker, gator och trottoarer.
 • påbörja arbetet med källsortering av förpackningar i hemmet.

Mat

Utvecklingen mot en högre andel ekologisk mat i samhället har stannat av. För att stimulera detta område behöver kommunen höja sin ambition för måltidsverksamheten, som även inkluderar lokalproducerad och klimatsmart mat. Vi behöver lära oss av de kommuner och regioner som lyckas servera en högre andel ekologiskt och lokalproducerat till en lägre kostnad än Strömstad kommun. Andelen svenskt kött ska självklart uppgå till 100 procent. Öka barnens kunskap om matens påverkan på miljön och klimatet.

2022 vill vi

 • att målet för ekologisk ska vara 40 % 2022 och det ska uppgå till minst 50 % 2023.
 • säsongsanpassa inköp av råvaror i syfte att minska matens klimatpåverkan.

Energi

All användning av fossil energi för uppvärmning av kommunens fastigheter och hyresbostäder ska snarast avvecklas. Vid nybyggnation och renovering ska förnyelsebar energi installeras. Vi tror att andelen lokalt producerad energi kommer att öka i framtiden. Även kommunen ska utöka den egenproducerade energin till sina fastigheter och anläggningar. Exempelvis skulle en solcellspark mellan Vettevi och gamla E6 (eller på ”triangeln” i Skee) kunna sänka energikostnaden för Lionshov och Beatebergsgården. Kanske skulle gamla soptippen på Grandalen vara en annan lämplig plats för en solcellsanläggning?

2022 vill vi

 • utreda möjligheterna till egen energiproduktion.
 • påbörja revideringen av vindkraftplanen och utöka den med områden och åtgärder för att utveckla solenergianläggningar.

Trafik och infrastruktur

Strömstad kommun ska aktivt samarbeta med stat och region för ett framtida höghastighetståg mellan Oslo och Göteborg och en upprustad Bohusbana för att utveckla norra Bohuslän. En dialog med trafikverket behöver upprättas för att inom en snar framtid åstadkomma gång- och cykelväg till Hällestrand, Båleröd samt en säker väg över väg 164 till och från Skee förskola. Barn ska säkert kunna ta sig till skola och fritidsaktiviteter på egen hand. För att utveckla centrum ska mer plats ges gående och med tiden ska Strömstad ha en strandpromenad mellan Torskholmen och Surbrunnssalongen.

2022 vill vi

 • påbörja arbetet med en heltäckande cykelplan för hela kommunen.
 • påbörja arbetet med belyst gång- och cykelväg Hällestrand - Ånneröd.
 • påbörja arbetet med säker skolväg till Skee förskola.
 • skapa en säker trafiklösning för gående och cyklister på Östergatan.
 • fortsätta planeringen för en bro över Bojarkilen.

Samhällsplanering

Ett bredare näringsliv kräver ett större utbud av bostäder i bra lägen. Många företagsetableringar försvåras av bristen på bostäder. Under 2021 har två efterlängtade bostadsbyggen påbörjats, på Myren och på ”Hedelinska”. Men den långsiktiga planeringen för Canning och Rådhusberget har avstannat. Det vi planerar idag byggs tidigast om tio år, därför är det nödvändigt med långsiktighet i samhällsplaneringen. Lägenheter ska planeras centralt, det bidrar till en levande stadskärna och möjliggör för fler att gå eller cykla i vardagen. Hyresrätter och trygghetsboende bör prioriteras. Även småhustomter behövs, men exploatering behöver ske varsamt. Kommunen har som mål att vara 15000 invånare 2030. Att öka andelen invånare är bra för den kommunala ekonomin, men livskvalitet för dagens kommuninvånare måste alltid prioriteras framför kvantitet. För att möta befolkningsökningen krävs en tydlig utbyggnadsplan för skolor och äldreboenden.

2022 vill vi

 • arbeta vidare tillsammans med Kosterborna för att möjliggöra för fler barnfamiljer att bosätta sig på öarna.
 • aktivt arbeta för fler småhustomter i Skee.
 • påbörja planering av ytterligare centrala hyresrätter.
 • påbörja planering av centralt trygghetsboende.
 • planera för det framtida behovet av högstadieskolor.

Skola, kultur och fritid

Utvecklingen av lekplatsen på Kärleksudden har blivit ett välkommet tillskott och förhoppningsvis är byggnation av skateparken snart färdig. De kommande åren vill vi fortsätta utveckla området runt Strömsvattnet.
Enligt en stor undersökning (EQLS 2016) har unga svenskar lägst psykiskt välbefinnande bland alla EU-länder och barn och unga i Strömstad mår i vissa avseenden sämre än genomsnittet i Sverige. För att vända på detta krävs en lång rad åtgärder. Kulturskolans verksamheter kan spela en viktig roll i att öka våra barns psykiska välbefinnande genom många olika mekanismer - utövande av kultur korrelerar positivt med bl.a. lärande, hälsa, integration och demokrati. Att satsa på att utveckla vår fina kulturskola ytterligare kommer ge mångfalt tillbaka. Alla barn ska ha möjlighet att delta i kulturskolan oberoende av ekonomi, ursprung eller kön - den ska vara avgiftsfri.
En aktuell fråga är tillgången till stödresurser inom grundskolan. Både som stöd till elever med särskilda behov och för att avlasta pedagogerna – samt för att öka tryggheten på raster och i korridorer. Kopplat till detta är införandet av ett tvåpedagogsystem. Vi får säkert anledning att återkomma i denna fråga.

2022 vill vi

 • Utöka satsningen på kulturskolan.
 • Utveckla fler lekplatser i kommunen.

Äldreomsorg

Barnomsorg, skola och äldreomsorg är kommunens dominerande uppgifter. Målet ska vara att ge oss en bra start i livet – och en bra avslutning efter arbetslivet. De flesta äldre är idag friska och aktiva långt upp i åren och deltar i kultur- och fritidsaktiviteter som anordnas. Civilsamhället spelar en stor roll för att ge alla tillgång till ett rikt liv. Med åren försämras hälsan och vänner faller ifrån. Det blir då allt viktigare att på olika sätt upprätthålla ett socialt sammanhang och motarbeta ensamhet och isolering. Här spelar hemtjänsten en nyckelroll. En annan åtgärd som skulle förbättra hälsan och motverka ensamhet skulle vara att göra det möjligt för pensionärer att äta på skolor och äldreboenden till självkostnadspris. Något som vi gärna ser tas med vid planeringen av verksamheten på det kommande äldreboendet på Pilen 5.

2022 vill vi

 • stimulera pensionärer att äta mat i skolor och på äldreboenden.
 • dubblera anhörigstödet.
 • införa vinterarbetskläder för hemtjänstpersonalen, personliga assistenter och boendestödjare.

Klimatkonsekvenser av vår budget

 • Målet för ekologiska matvaror ska vara minst 40 % 2022 och det ska uppgå till minst 50 % 2023.  Att gå över till ekologiskt ger många fördelar; ekologiska gårdar har 30 procent högre biologisk mångfald jämfört med oekologiska. För bin och andra pollinatörer är skillnaden ännu större, hela 50 procent. Ekoodlingen lagrar även mer kol i marken och använder mindre fossil energi genom att skippa konstgödsel. 

 • Säsongsanpassa inköp av råvaror i syfte att minska matens klimatpåverkan. Frukt och grönt som har kort hållbarhetstid måste transporteras med flyg för att fortfarande vara färsk när den kommer fram till butiken. Väljer vi att köpa närproducerad mat efter säsong bidrar vi alltså till minskade utsläpp.

 • Utreda möjligheterna till egen energiproduktion och påbörja revideringen av vindkraftsplanen och utöka den med områden och åtgärder för att utveckla solenergianläggningar. En tydlig majoritet av landets kommuner har en egen produktion av förnybar el. Solenergi är vanligast, följt av vindkraft. Dags för Strömstad att följa efter goda exempel. Förnyelsebar elproduktion i Sverige behöver öka för att ersätta klimatskadlig elproduktion baserad på fossilbränslen i andra länder. Vi i Strömstad behöver inventera hur vi kan bidra till detta.
 • Förbättrad cykelinfrastruktur och planering av centrala hyresrätter. Om en person i Strömstad byter sin dagliga bensinbilstur till jobbet mot cykel så minskar hen sina koldioxidutsläpp med 7,5 kg per år. Därför är en förbättrad cykelinfrastruktur och en stadsplanering som gör att avstånden är korta viktiga åtgärder att driva igenom.

Budgetkonsekvenser

      Vår budget innebär följande förändringar i budgeten för 2022 i förhållande till kommunstyrelsens förslag:

 •     att Socialnämnden tillförs 3 mnkr för påbörjande av arbetstidsförkortning för personalen på Solbogården.
 •     att Barn- och Utbildningsnämnden tillförs 500 tkr som en extra satsning på kulturskolan.
 •     Att tillföra 1,5 mnkr till Barn- och Utbildningsnämnden för att vidareutveckla 2-pedagogsystemet.
 •     För att finansiera detta skrivs färjeintäkterna upp med motsvarande summa.

Förslag till beslut:

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta

 1. Att anta Miljöpartiets förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2024 enligt inriktningar, prioriteringar och satsningarna i detta Budgetdokument.      
 2. Att fastställa förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022, med de justeringar som redovisas i detta budgetdokument.
 3. Att godkänna nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2022 och planperioden 2023 – 2024 med de justeringar som redovisats i detta dokument.
 4. Att därutöver fastställa, enligt kommunstyrelsens förslag, Mål & Budget för 2022 och plan 2023 – 2024.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: