Rädda naturen vid Bohusleden och planera för cykling

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari diskuterades den Fördjupade Översiktsplanen för Strömstad-Skee som nu är färdig för antagande. Miljöpartiet välkomnar att detta arbete äntligen är färdigt och är i stort sett mycket nöjda med resultatet. Vi hade dock två ändringsyrkanden: Vi vill stoppa den planerade exploateringen av naturområdet närmast Bohusleden. Vårt andra yrkande gällde att vi vill att planen också ska redovisa framtida cykelvägar. Den styrande majoriteten sa nej till bägge förslagen.

Skydda naturområdet kring Bohusleden Styret vill exploatera naturområdet kring Bohusleden. Det tycker vi är fel. Området har höga naturvärden och bör skyddas, t ex som naturreservat. Vi vill att unga ska bo kvar i Strömstad och att det ska vara attraktivt att flytta hit. Då är det bättre att bygga lägenheter i centrumlägen. Det gör det också enklare att gå och cykla i vardagen och fler människor i centrum skapar en levande stadskärna. Att exploatera externa skogsområden är dyrt för skattebetalarna.

Södra Mällbyhöjden har stora naturvärden och har stor betydelse för friluftslivet och besöksnäringen med Bohusleden som går i området. Därför bör en eventuell exploatering av detta område skjutas på framtiden. Vi anser därför att delområdena 13, 14 och 18 ska utgå helt ur planen.

I dagsläget är Pilen 5 den enda utpekade möjliga platsen för ett nytt Säbo. Inom en inte alltför avlägsen framtid torde ytterligare platser behövas utöver de som då förhoppningsvis tillkommer. Vi menar att Säbo Mariedal (område 26) skulle kunna vara en möjlig plats för ett dylikt boende. Dagens strandskyddslagstiftning är dock ett hinder. Det kan också finnas andra skäl som talar för att detta tätortsnära grönområde ska sparas. Platsen bör därför finnas i åtanke som möjlig för ett Säbo, även om den inte pekas ut i dessa handlingar nu.

Kommunens vision är att vara fossiloberoende 2030. Det är då nödvändigt att vidta åtgärder för att öka cyklingen. Även folkhälsoaspekten och det ökande intresset för cykling talar för att höja trafiksäkerheten för cyklister och gående. Inte minst för att skapa säkra cykelvägar till skolorna. Därför är det anmärkningsvärt att den under förra mandatperioden påbörjade cykelplanen ännu inte är antagen. Vilket har inneburit att framtida cykelvägar inte kan redovisas i FÖP:en när den nu äntligen ska antas. Det är dags att infrastruktur för cykling blir en del av samhällsplaneringen.

Då vi inte fick gehör för våra yrkanden reserverade vi oss mot beslutet att föreslå för kommunfullmäktige att anta planen. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: