Rådhusberget

Rådhusberget

Miljöpartiet anser att en hållbar stadsutveckling innebär att staden förtätas och vi har därför hela tiden talat om att bygga ut Rådhusberget så mycket ”som möjligt”. Vad som är begränsande är flera faktorer:

  • Påverkan för de som idag bor i området ska vara acceptabel.
  • Trafikmiljön får inte försämras.
  • Miljömålet ”god bebyggd miljö”.
  • Social hållbarhet.
  • Möjligheten att tillgodose ett ökat behov av barnomsorg och skola.
  • Påverkan på stadsbilden.
Klimat och miljö

Hållbar stadsutveckling innebär förtätning, där det blir möjligt att förflytta sig till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Vi vill också att området planeras för bästa möjliga energilösningar. Det ska vara möjligt att använda solenergilösningar t ex. Gröna tak kan vara en bra dagvattenlösning. Naturligtvis ska en modern avfallshantering, med hämtning av sorterade sopor (inte minst matrester och annat biologiskt nedbrytbart), vara inbyggt redan från början.
Den högsta delen av berget bör inte bebyggas. Begränsade åtgärder för att öka tillgängligheten kan dock vara möjliga.

Barnperspektivet

Detaljplanearbetet behöver belysa av barnperspektivet. I det fortsatta arbetet ska vidare behovet för förskola och skola tillgodoses. En förskola bör planeras i området för att täcka både Rådhusberget och Canningområdets behov.

Trafik och parkering

Dagens bostadsområde är bilfritt och samma ska gälla fortsatt, även för tillkommande bostäder. Det vara möjligt att gå till förskola och skola utan att korsa bilvägar. Brunnsgatan bör kompletteras med trottoar, då denna används som skolväg.
Mängden parkeringar i planprogrammets olika förslag var betydande. Det riskerar att göra bostäderna i området dyra. En lösning där kostnaden för bilparkering inte blir en del av hyran bör eftersträvas. Det kan finnas andra P-behov som också behöver mötas, varför ett stort antal nya platser kan vara rimligt, om de blir allmänt tillgängliga. Det gäller allmän besöksparkering för besökare till centrum, för inpendlare till arbetsplatser, för besökare och boende på Koster etc.

Nyheter på Rådhusberget

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter