Samrådssvar planprogram Rådhusberget

Lyssna

Miljöpartiet lämnade i slutet av januari 2017 dessa synpunkter på förslag till planprogram för Rådhusberget.

Miljöpartiet vill

  • Att planprogrammet, i den mån det är möjligt, ska underlätta att det blir en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och kooperativ hyresrätt i området på Rådhusberget
  • Att en del av naturområdet högst upp lämnas obebyggt
  • Att påverkan på befintlig bebyggelse på Rådhusberget minimeras
  • Att den nya bebyggelsen efter Brunnsgatan anpassas i storlek till den befintliga

Allmänt
Miljöpartiet anser att en hållbar stadsutveckling innebär att staden förtätas och vi har därför hela tiden talat om att bygga ut Rådhusberget så mycket ”som möjligt”. Vad som är begränsande är flera faktorer:

  • Påverkan för de som idag bor i området ska vara acceptabel
  • Trafikmiljön.
  • Miljömålet ”god bebyggd miljö”.
  • Social hållbarhet.
  • Möjligheten att tillgodose ett ökat behov av barnomsorg och skola.
  • Påverkan på stadsbilden.

Klimat och miljö
Hållbar stadsutveckling innebär förtätning, där det blir möjligt att förflytta sig till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Därför förordar vi  alternativ ”Toppen” som en utgångspunkt för fortsatt planering.
Vi vill också att området planeras för bästa möjliga energilösningar. Det ska vara möjligt att använda solenergilösningar t ex. Gröna tak kan vara en bra dagvattenlösning. Naturligtvis ska en modern avfallshantering, med hämtning av sorterade sopor (inte minst matrester och annat biologiskt nedbrytbart), vara inbyggt redan från början.
Vi instämmer i att den högsta delen av berget inte bör bebyggas. Begränsade åtgärder för att öka tillgängligheten kan dock vara möjliga.

Barnperspektivet
Planprogrammet behöver kompletteras med en belysning av barnperspektivet. I det fortsatta arbetet ska vidare behovet för förskola och skola tillgodoses. En förskola bör planeras i området för att täcka både Rådhusberget och Canningområdets behov.

Trafik och parkering
Dagens bostadsområde är bilfritt och samma ska gälla i det nya området norr om det. Så långt det möjligt ska det vara möjligt att gå till förskola och skola utan korsa bilvägar. Brunnsgatan bör kompletteras med trottoar, då denna används som skolväg.
Mängden parkeringar är i samtliga förslag betydande. Det riskerar att göra bostäderna i området dyra. En lösning där kostnaden för bilparkering inte blir en del av hyran bör eftersträvas. Det kan finnas andra P-behov som också behöver mötas, varför ett stort antal nya platser kan vara rimligt, om de blir allmänt tillgängliga. Det gäller allmän besöksparkering för besökare till centrum, för inpendlare till arbetsplatser, för besökare och boende på Koster etc.

Alternativen
Kanten A

Vi anser inte att flerbostadshus utefter Brunnsgatan är lämpligt. Nya lägenheter utefter Valebacken är inte heller lämpligt, om inte höjden begränsas. Övriga förslag till ny bebyggelse tycker vi är bra.

Kanten B

Genomgående bra förslag på nya bostäder.

Toppen

Vi tycker att detta alternativ är den bästa utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Vi vill trycka på att den mänskliga skalan – hur  området upplevs när en står mellan byggnaderna – är viktig. Inte bara utseendet utan också hur vinden mellan huskropparna påverkas. Detta är framför allt aktuellt att ta hänsyn till för de högst placerade byggnaderna ovanför dagens bebyggelse.

Utifrån de fotomontage som redovisats anser vi att påverkan på stadsbilden från detta alternativ är acceptabel. 

Vi vill utveckla Strömstads stadsmiljö genom en genomtänkt förtätning som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Därför säger vi: Utgå från Toppen!

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Rådhusberget