Klimatneutral kommun

En klimatneutral kommun

Förändrat klimat innebär ökad sårbarhet och påfrestning för samhälle och natur både lokalt och i vår omvärld. Här i Sundsvall kan vi befara ökad temperatur med 3-6 grader över året, samt varmare vintrar de närmaste 100 åren (källa: SMHI). Nederbörden kan öka med 20-30%, intensiva skyfall blir vanligare, men snö mer ovanligt. Sveriges utsläpp av växthusgaser måste därför minska kraftigt. Att följa FN:s klimatöverenskommelse är ett minimikrav. Miljöpartiet har som enda parti den politiska beslutsamhet som krävs för att genomföra en grön omställning av hela samhället.
För att minska vårt ekologiska avtryck och även säkerställa framtida mattillgång behöver vi minska animaliekonsumtion till förmån för vegetariskt, samt handla mer lokalproducerat. Vi behöver också bevara åkermark, då den värdefulla åkermark som ryms inom kommunen behövs för att vi ska få mat på bordet. En gång hårdgjorda ytor går aldrig mer att använda till jordbruk.
Växtmiljöer med ett viktigt ekologiskt värde och hotade arter ska skyddas.
Läckage av näringsämnen, spridning av miljögifter och mikroplaster måste minska och återanvändning samt återvinning måste öka för att förebygga framtida miljöproblem.
Genom att använda energin i Sundsvall klokare och utveckla den fossilfria tekniken skapar vi ett långsiktigt hållbart samhälle, med stärkt internationell konkurrenskraft.

Sol, vind och energieffektivt Sundsvall. Miljöpartiet vill:
• Att kommunen satsar stort på sol, vind och annan förnybar energi för egen förbrukning och uppmuntrar användning av sådan energi även bland privatpersoner och fastighetsägare.
• Vi ser gärna att man bygger solenergi på befintliga tak.
• Att Sundsvall Energi ska:
◦ arbeta aktivt för mer solel i Sundsvall, t ex stöd och råd till fastighetsägare.
◦ erbjuda andelsägande i sol- och vindel.
◦ investera i lagring av el i stor skala som balans i elsystemet.
◦ behållas i kommunal ägo för att säkerställa en hållbar energiomställning.
• Uppmuntra Mittuniversitetet och företag att samarbeta med kommunen för att utveckla effektiv energiteknik.
• Att fler vindkraftverk byggs till havs och inom de utpekade vindkraftsområdena i kommunen.
• Öka energieffektiviseringen i byggnader och verksamheter i Sundsvalls kommun, genom till exempel ett nytt 10-årigt fastighetsprogram.
• Bygg klimatsmarta lågenergihus i giftfria material.
• Att byggherredialoger genomförs vid exploatering för att nå samsyn kring kommunens energimål.
• Öka kunskapen om energibesparing genom att stärka energirådgivningens roll.

Sundsvall – en trästad. Miljöpartiet vill:
• Vässa kommunens träbyggnadsstrategi. Krav på att kommunkoncernen enbart bygger i trä.
• Främja träbygge när kommunen säljer mark eller skriver avtal gällande bygge på kommunal mark.
• Bygg upp kompetensen kring träbyggnation i Sundsvall. Kommunen ska samarbeta med industrin, för att uppmuntra nya hållbara bruk av trä.
• Stadsplanera för minimerad energianvändning genom en förtätning av bostäder, arbetsplatser och service, men inte på bekostnad av grönområden.
• Förtäta på höjden t.ex genom att bygga ut Timber on Top.

Ett fossilfritt Sundsvall. Miljöpartiet vill:
• Avveckla kommunens användning av fossila bränslen.
• Att en kommunal klimatplan görs för att möta Sveriges åtaganden i Parisavtalet om minskade utsläpp av växthusgaser.
• Att klimatplanen innehåller en koldioxidbudget för kommunens koldioxidutsläpp, såväl konsumtionsbaserade som geografiska
• Att klimatplanen ska implementeras omgående och följas upp årligen.
• Mer godstransporter ska ske med järnväg och via sjötransporter.
• Vi ska inte planera för mer vägtransport, t.ex bygg inte ut ny E14 med utökad vägkapacitet.
• Bygga ut fjärrvärmen och att mer spillvärme från industrin tas tillvara.
• Vidareutveckla Green Highway med fler laddstationer för elbilar och tankstationer för fossilfria bränslen i Sundsvall.
• Kommunen ska höja ambitionsnivån för att fler laddstolpar ska sättas upp på offentliga platser och vid flerfamiljshus.
• Att Sundsvalls kommun aktivt deltar i utvecklingen av bränslen med icke-fossilt ursprung.
• Att vid upphandling ska kravet vara att fordon drivs med förnybara bränslen.
• Att all el som konsumeras av Sundsvalls kommun ska vara ”Bra miljöval”.
• Att kommunen motsätter sig nybyggen av kärnkraft.
• Inrätta ett oberoende hållbarhetsråd med uppdrag att tillse att kommunala beslut följer klimatmålen.

Ett ekologiskt Sundsvall. Miljöpartiet vill:
• Bevara åkermark. Den värdefulla åkermark som ryms inom kommunen behövs för att vi ska få mat på bordet. En gång hårdgjorda ytor går aldrig mer att använda till jordbruk.
• Att alla kommunens verksamheter ska införa ett miljöledningssystem.
• Att en plan tas fram för att fasa ut farliga kemikalier i kommunal verksamhet och anläggningar.
• Öka andelen ekologiska, rättvisemärkta och närproducerade matvaror i kommunens verksamheter.
• Öka andelen vegetariska matvaror i måltider i alla kommunens verksamheter.
• Uppmuntra till odling i tätorter.

Biologisk mångfald och naturvärden. Miljöpartiet vill:
• Värna sociala värden i kommunens bostadsnära skogar med hållbara hyggesfria skötselmetoder.
• Kommunens tätortsnära skogar ska skötas med prioritering för naturen och friluftslivet. Inget krav på ekonomisk avkastning.
• Att skötsel av kommunens parker och ängsområden ska gynna insekter och biologisk mångfald.
• Uppmuntra forskning för att utveckla nya metoder för att rena och återställa förorenade områden inom kommunen.
• Värna levande sjöar och vattendrag genom att vandringshinder för fisk tas bort och lekbottnar återställs.
• Bevaka prospektering och gruvbrytning utifrån naturvärden inom Sundsvalls kommun.
• Värna de stora rovdjuren björn, järv, lo och varg i våra skogar.
• Att natur och friluftshänsyn ska väga tungt vid etablering av bergtäkter.
• Att skyddsvärd natur endast i undantagsfall exploateras och i så fall ska kompensationsåtgärder göras.
• Bevara åkermark.
• Ett taget träd = två eller tre nya.
• Värna strandskyddet i kommunen.
• Gift-tunnorna i havet utanför Sundsvall måste säkras eller tas upp på ett sådant sätt att det inte läcker ut mer gift i vårt hav.
• Säkerställ så att fiberbankar längs med kusten i kommunen inte skall läcka farliga ämnen.

Nyheter på Klimat Energi och Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter