Kreativt samhälle

Ett växande och kreativt samhälle

Sundsvall ska vara en attraktiv kommun att växa och utvecklas i, ett samhälle där varje individs fulla potential tas tillvara.
Vi vill ha en skola med eleven i fokus där nyfikenhet och kreativitet uppmuntras och där barn och ungas självkänsla stärks. Varje elev har rätt att vara sig själv, utvecklas och lyckas i skolan. Psykisk ohälsa måste upptäckas tidigt och behandling stödjas.
Kommunen ska främja näringslivsklimatet genom goda förutsättningar för entreprenörskap. Sundsvall ska vara drivande till regionalt samarbete för hållbar tillväxt.

Skolan – Eleven i centrum.  Miljöpartiet vill:
• Behålla och rusta upp förskolor med 3-4 avdelningar och stoppa övergången till jätteförskolor. Majoriteten av kommunens barn ska ha gångavstånd till både förskola och skola.
• Minska storleken på barngrupper och klasser inom skolan och förskolan.
• Att alla elever ska ha tillgång till kuratorer, specialpedagoger/speciallärare, skolpsykologer, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare.
• Att alla vuxna i skolan aktivt arbetar för nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.
• Ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra.
• Uppmuntra olika pedagogiska idéer inom skolan och förskolan.
• Ha mer fysisk aktivitet i skolan för bättre hälsa och inlärning.
• Att jämställdhet, jämlikhet och hållbarhetsfrågor ingår i lärarnas kompetensutveckling.
• Skolan ska samverka över de traditionella gränserna, från förskola till KOMVUX och folkhögskolorna.
• Ha mer samarbete mellan de fristående och de kommunala skolorna.
• Säkerställ att kommunen stöttar alla elever oavsett var de befinner sig kunskapsmässigt, även synnerligen begåvade elever.
• Uppmuntra flera förskolor och skolor att bli att arbeta för ekologisk hållbarhet.
• Satsa på kulturskolan och ge alla barn möjlighet att utöva kultur, utan långa köer
• Kulturskolan ska fortsätta vara kostnadsfri och tillgänglig för alla.
• Erbjuda frukost i grundskolan samt frukt under dagen.
• Utöka sommarskolan med varvade studier och rörelseaktiviteter.
• Skärpa regelverken för vem som får tillstånd att driva en skola. Skolan ska inte vara en marknad och vinstutdelningen måste få ett stopp. Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst. Därför hör aktiebolag med vinstsyfte inte hemma i skolan.
• Arbeta för att barn med olika bakgrund ska mötas i klassrummen, och ta ett statligt ansvar för att bryta ojämlikheten i skolan. Miljöpartiet vill göra om skolvalet för att få mer blandade klassrum där elever med olika bakgrunder möts.
• Inrätta ett gemensamt antagningssystem för skolan där ingen ska kunna paxa plats på förhand.
• Offentlighetsprincipen ska gälla även i alla fristående skolor.
• Öka stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD m.fl.).
• Minska risken för att barn utsätts för skadliga kemiska ämnen genom att fasa ut plast från mathantering i förskola och skola.

Uppmuntra entreprenörskap.  Miljöpartiet vill:
• Locka företag till Sundsvall genom att helheten ska fungera bra för de anställda – fritid, bostad, kulturliv, utbildning.
• Uppmuntra till cirkulära affärsmodeller.
• Att kommunens Näringslivsbolag ska uppmuntra etablering av nya företag lokalt, genom att erbjuda nätverkande, utbildning, rådgivning samt satsning på miljöcoachning.
• Att miljöteknikföretag (Clean Tech) uppmärksammas mer och stöds i kommunen.
• Fortsätta verka för att möjliggöra för miljöförbättrande resursanvändning via industriell symbios.
• Att kommunen uppmuntrar socialt företagande och kooperativ.
• Att kommunen möjliggör att föreningar och kooperativ kan ansvara för vissa verksamheter inom omsorg, fritid och skötsel av anläggningar.

Fler i arbete.  Miljöpartiet vill:
• Stötta ungdomar som saknar gymnasieexamen genom att kommunen ska samverka med Arbetsförmedlingen om lärlings- och praktikplatser.
• Fortsätt att satsa på arbetsmarknadstorget.
• Förstärka vuxenutbildningens roll och matcha kursutbudet mot behoven på arbetsmarknaden.
• Säkerställ kvaliteten inom SFI.
• Att SFI ska vara ett viktigt verktyg för att korta tiden till jobb. Individuella studieplaner ska tas fram.
• Satsa på sommarjobb för ungdomar.

Ett hållbart arbetsliv.  Miljöpartiet vill:
• Fortsätta arbeta för ökad livskvalitet och fler jobb genom arbetstidsförkortning.
• Ge rätt till heltid och möjlighet till deltid.
• Minska antalet timvikarier i kommunens organisation och ge dem rimliga villkor.
• Underlätta rekryteringen inom kommunens bristyrken genom att öka antalet praktikplatser i kommunen samt informera i skolorna om dessa yrken.
• Arbeta för att kommunens ordinarie verksamheter ej blir beroende av hyrpersonal.
• Säkra en god arbetsmiljö även när anställda arbetar hemifrån.

Nyheter på Ett växande och kreativt samhälle

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter