Levande landsbygd och stad

En levande landsbygd och stad

Miljöpartiet vill skapa en levande, grön och upplevelserik kommun med närhet till friluftsliv och rekreation. Vi behöver en bra och fungerande infrastruktur där det är enkelt att gå, cykla och åka kollektivt.
Vi vill att Sundsvall ska ha ett myllrande stadsliv genom att planera staden så att den bidrar till spontanitet och liv. Sundsvall ska erbjuda attraktiva, klimatneutrala och bra bostäder. De ska ligga nära service, arbetsplatser och grönområden.
Att människor vill flytta till och kan bo på landsbygden är viktigt. Landsbygden har en viktig roll i kommunens försörjning och Sundsvalls kommun skall verka för att utveckla mer lokal matproduktion.

En levande landsbygd. Miljöpartiet vill:
• Att kommunen i samarbete med lokala initiativ arbetar för en levande landsbygd.
• Utveckla besöksnäringen med inriktning natur- och ekoturism.
• Förbättra landsbygdsvägarnas standard och tillhandahålla vägbelysning där det är motiverat.
• Förbättra kollektivtrafik på landsbygden genom nytänkande och flexibilitet.
• Stötta service på landsbygden, där skolorna är en viktig del.
• Öka graden av självförsörjning i kommunen t.ex. genom att stötta lokala lantbrukare att producera mer ekologisk mat som kommunen kan upphandla.

En levande stad. Miljöpartiet vill:
• Skapa sammanhängande gröna stråk i stad och tätort.
• Att Selångersåns stränder ska fredas som gröna stråk.
• Planera in mer grönska i staden och att nybyggnation inte sker på parkmark.
• Värna Sundsvalls kulturhistoriska värden.
• Bygga fler lekplatser.
• Att kommun, handel och fastighetsägare samarbetar både för att värna handeln i Stenstan och även för att erbjuda ett centrum präglat av nöje, upplevelser och kultur.
• Klimatsäkra Sundsvall, bland annat förbättra stadens dagvattenhantering.
• Omvandla fler gator till gågator och ge mer plats för människor istället för bilar i centrum. Testa sommargågator.
• Skapa ett sammanhållet gång- och cykelvägnät med separerade gång- och cykelvägar som binder samman omkringliggande stadsdelar med centrum.
• Att Sundsvall ska ha ett uthyrningssystem för korttidshyra av cykel.
• Bygga fler pendlarparkeringar vid stadskärnans utkanter i anslutning till kollektivtrafik.
• Förbättra trafiksäkerheten runt kommunens skolor och förskolor.
• Bekämpa luftföroreningarna. Alla har rätt till frisk luft – barn ska inte få astma på grund av dålig luft.

Fler bostäder. Miljöpartiet vill:
• Sundsvall ska ha fler blandade boendeformer, villor, hyreslägenheter, bostadsrätter och gärna fler boendeformer som gemensamhetsboende i samma bostadsområde.
• Att jobb, service och rekreation ska finnas nära bostäderna.
• Fortsätta upprusta kommundelscentra.
• Behålla Mitthem AB som helägt kommunalt bolag.
• Att kommunen ska bygga fler hyresrätter.
• Främja ett mer socialt hållbart samhälle där människor från olika samhällsgrupper, olika generationer och bakgrund, får möjlighet att mötas och bo nära varandra.
• Att nya bostadsområden byggs i de stråk där busslinjer redan finns eller där nya kan anläggas.
• Att Individ- och arbetsmarknadsnämnden och Vård och omsorgsnämnden ska vara delaktiga i kommunens översikts- och detaljplanering.

Kollektivtrafik. Miljöpartiet vill:
• Kraftigt öka det kollektiva resandet i Sundsvall.
• Elektrifiera busstrafik i Sundsvall.
• Säkerställa att bussarna avgår och kommer fram i tid.
• Sänka priset på månadskort och värna låga priser för unga och äldre
• Gratis buss för 75+ utanför rusningstrafik.
• Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik före bil.
• Anlägga fler pendlarparkeringar för cyklar och bilar i anslutning till kollektivtrafik.
• att Trafikverket ska bygga;
• dubbelspår på Ostkustbanan Härnösand-Sundsvall-Gävle,
• fler pendeltågsstationer,

Nyheter på Landsbygd och stad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter