Lindarna är räddade!

Den vackra lindallén på Södra Esplanaden i Tierp var hotad, men kan nu vara räddad av folkligt och politiskt engagemang

I samband med planarbetet med Kv Lejonet framkom vid en första besiktning att lindarna var i så dåligt skick att det skulle behöva tas ned. Lindar och alléer klassas som skyddsvärda biotoper, varför Skogsstyrelsen gjorde en egen bedömning som visade på motsatsen. Tierps kommun valde att luta sig mot den första bedömning och begärde dispens från Länsstyrelsen för att ta ned allén, vilket också beviljades. Detta överklagades av Naturskyddsföreningen, samtidigt som Mp drev på för att ytterligare fristående besiktningar skulle ske. Nu har svaret från dessa besiktningar kommit och de visar att lindarna är i betydligt bättre skick än vad som först bedömdes. Det visar att det lönar sig att ingå i ett politiskt styre och att folkligt engagemang är viktigt.

https://www.tierp.se/tierpse/kommunochinflytande/nyhetsarkiv/nyabedomningarforallenpasodraesplanaden.5.25aae547166255b1bc9701fa.html

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: