BARN UNGA OCH FAMILJ

VÄLFÄRD OCH LIVSKVALITET FÖR ALLA

Vi skapar möjligheter för ett gott liv. Ett samhälle som byggs utifrån social hållbarhet har individen i fokus och arbetar utifrån ett förebyggande perspektiv som ger ALLA människor lika möjligheter och
rättigheter. Vi vill skapa en kommun som är den bästa att växa upp i för våra barn och unga där diskussioner om värdegrund kopplat till icke diskriminering, jämställdhet och mänskliga rättigheter står i fokus. Folkhälsoarbetet har en tydlig roll i att skapa möjligheter för ett gott liv. Ett jämlikhetsperspektiv är centralt i folkhälsoarbetet och vi ska, för att förebygga ohälsa, satsa våra resurser både på universella insatser samt på insatser som riktar sig till grupper med riskfaktorer och för att förebygga ojämlikhet, sexuella trakasserier, ojämlika maktstrukturer.
Våld i nära relationer är ett växande samhällsproblem. Ett övergripande och gediget arbete utifrån ovanstående perspektiv krävs inför framtiden. Det handlar om att arbeta förebyggande och med fokus på att byta ut destruktiva normer som ligger till grund för problematiken. Kommunen måste därför arbeta mer strategiskt kring frågor som rör könsroller, sex, sexualitet, kön och makt. Vi behöver därför öka kunskapen om detta samt om barnkonventionen. Fokus ska vara att våra medborgare är rättighetsbärare.

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsbekymmer. Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt uppmärksamma och erbjuda insatser kopplade till normbrytande beteende. Satsningarna ska utgå från statistik och forskning och vara evidensbaserat i så stor utträckning som möjligt. Här handlar det om att nå den breda massan utifrån tidiga upptäckter och insatser.

En annan viktig byggsten är en aktiv fritid. Vi ska göra det enkelt att välja en aktiv fritidssysselsättning. Möjligheter till spontanidrott, frilufts- och kulturliv måste ges plats i samhällsplaneringen. Inom Tjörns kommun har vi en stark tradition av att umgås över gränser, mellan åldersgrupper, mellan religioner och kulturer. Detta är något som vi vill fortsätta
främja. Det behövs därför fler möjligheter till möten över gränserna.

 

Delaktighet, inflytande och medbestämmande. Samhällsutveckling bör ske i dialog med invånare, föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera. Dialogen skapar förutsättningar för ökat förtroende och tillit till kommunen och främjar därmed vår demokrati. För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra invånare krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka invånarnas delaktighet, insyn och medbestämmande. I dialog ska de metoder som bäst lämpar sig för det man vill uppnå användas. Vi kan ta inspiration av Göteborgs Stads lösning. Där kan du som medborgare anmäla förslag som kan utveckla Göteborg. De förslag som under 90 dagar får över 200 röster behandlas av ansvarig politisk nämnd.

Tjörns kommun ska vara en bra kommun för barn och unga att växa upp i. De ska växa upp i trygghet och ges möjligheter att påverka frågor som berör dem. Som ett led i att följa barnkonventionen och ge våra ungdomar en röst och främja demokratin vill vi inrätta ett ungdomsfullmäktige.

 

Miljöpartiet Tjörn vill:

 • anta en strategi för hur man arbetar utifrån sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
  Barnkonventionen och mänskliga rättigheter.
 • öka andelen tidiga insatser för alla våra medborgare
 • öka andelen platser för möten och fritidsaktiviteter
 • införa Sommarlovspeng
 • att alla över 85 år beviljas särskilt boende när det söker
 • HBTQI cerifiera kommunen
 • gratis menskydd till alla menstureande elever
 • gratis broddar till alla över 65

Miljöpartiet vill arbeta med att öka delaktighet, inflytande och medbestämande genom att:

 • skapa möjligheter för systematiskt “medborgarinitiativ”
 • inrätta ungdomsfullmäktige
 • införa minst 4 frågestunder /år i samband med kommunfullmäktige.

Nyheter på BARN UNGA OCH FAMILJ

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter