MILJÖ KLIMAT OCH ENERGI

Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling
Vi kan endast existera inom gränserna som naturens resurser sätter.
Allt hänger ihop och är beroende av varandra. Globaliseringens effekter påverkar i allra högsta grad ända in i vardagsrummet. Sammanhållningen och solidariteten mellan alla världens människor och allt levande på planeten är given. Inte minst i spåren av pandemin.

Vi vill bygga ett samhälle för de som inte kan göra sina röster hörda, här på vår ö eller
någon annanstans i världen, nu eller i en stundande framtid. Ett grönt folkhem där det är lätt att att göra gröna val. För att uppnå detta krävs en omställning där alla tar sitt ansvar. Därför är samverkan
mellan olika aktörer, såväl inom som utanför kommunen, nödvändig för att nå̊ framgång

Tjörn skall existera och frodas inom de gränser naturen sätter. Naturen, havet och de öppna landskapen är Tjörn kommuns unika värden och de ska bevaras och säkerställas. Vi vill ha en kommun där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt starka beroende av varandra och av en natur med fungerande ekosystem. Vi måste därför minska vår klimatpåverkan och vår sårbarhet mot klimatförändringarna. Vi måste verka för att skydda och öka den biologiska mångfalden, både på land samt i sjöar och hav. Vi måste arbeta med bevarande, skydd och utveckling av andra viktiga ekosystemtjänster. Målet är en högre grad av självförsörjning inom vår naturs ramar.

För att vi ska nå dit krävs tydliga prioriteringar samt ett strukturerat, systematiskt och långsiktigt arbete och inte minst politisk vilja. Miljö̈ och hållbarhetsarbetet berör kommunens samtliga verksamheter. För att klara av detta arbete måste kommunen stärka sin strategiska kompetens kring miljö, ekologi och naturvård.

Elektrifieringen är en stor del av lösningen. Tjörns kommun har goda förutsättningar att bli självförsörjande på el med hjälp av sol, vind och vågkraft. Ett steg åt rätt håll är att utreda, formulera och anta en klimat- och energistrategi med mål att Tjörns kommun ska vara självförsörjande år 2040.
Självförsörjning måste också vara ett mål vad gäller livsmedel. Här vill vi värna de jordbruksmarker vi har och underlätta för våra invånare att bidra inom naturens ramar. Kommunen ska även bistå och underlätta för etablering av mindre gårdar för närproduktion av livsmedel.
Vi måste helt enkelt göra mer. Alla behöver göra mer.

Därför behöver kommunen också arbeta för att öka medborgarnas medvetenhet om en hållbar livsstil

Miljöpartiet Tjörn vill minska koldoxidutsläppen genom att:

 • öka kommunens strategiska kompetens kring miljö- och hållbarhetsarbetet
 • bli klimatpositiva genom exemplvis infångning av koldioxid på lokal nivå.
 • bygga ut våra gång och cykelbanor för att via cykel kunna nå kommunalservice på ett säkert
  sätt
 • i samverkan med aktuella målgrupper öka hållbar närproduktion av livsmedel

Miljöpartiet Tjörn vill ställa om till hållbar energi genom att:

 • anta en klimat och energistrategi med höga ambitioner och mål att bli självförsörjande på el år 2040
 • installera solpaneler i alla kommunala fastigheter, samt fastigeheter ägda av våra bolag, vidnybygge eller renovering
 • underlätta för Tjörnbon att installera solceller genom att ta bort bygglovskrav och endast kräva bygganmälan
 • främja etablering i egen eller extern regi av vind och vågkraft

Miljöpartiet Tjörn vill främja den biologiska mångfalden genom att:

 • jordbruksmark och grönområden bevaras och utökas
 • behålla ängsmarker och blommande väggrenar som bidrar till pollinering och bevarande av arter
 • skapa fler våtmarker
 • kartlägga lokala risker och utifrån dessa genomföra förbyggande åtgärder
 • anpassa kommunens alla verksamheter för ett mer oförutsägbart klimat.

 

MILJÖ KLIMAT OCH ENERGI

Nyheter på MILJÖ KLIMAT OCH ENERGI

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter