Kommunalt program

Kommunalt program

Här presenterar vi vårt politiska handlingsprogram
för Torsby kommun.

Vi vill:

Verka för att kommunen blir ledande i landet när det gäller minskad energianvändning, minskade koldioxidutsläpp och avfallshantering

Verka för ett skonsammare skogsbruk.

Verka för källsortering av avfallet och egen biogasproduktion

Minska det kommunala penningflödet till flygplats och skidtunnel

Ha bara miljöklassade leasingbilar i kommunen

Gynna lokalproducerade varor, tjänster och livsmedel genom ändrad upphandling. Ger jobb och skatteintäkter

Ta initiativ till samägda biobränslecentraler, odlingar, bil- och maskinpooler och vindkraftverk

Förbrättra innevånarnas möjligheter att påverka alla kommunala beslut, bl.a.  genom att aktivera byalagen och förbättra IT-kommunikationen

Förbättra kollektivtrafiken genom samverkan mellan bussar, sjukresor och skolskjutsar

Ha humanare och mer flexibla skolskjutsar

Stimulera privata odlingar på ledig kommunal mark

Öka antalet arbetstillfällen i kommunen genom lokal upphandling, ett bredare företagsstöd, naturturism, biogasproduktion, biobränslecentraler och   andra typer av gröna jobb

Förvalta vårt mångkulturella arv

Att bensinskatten används till att utveckla biodrivmedel som ger billigare och miljövänligare transporter och jobb i glesbygden

Förvalta vargen som en del av naturens mångfald. Licensjakt vid behov. Utbildning istället för mytbildning

Påskynda utvecklingen mot en fossilfri, hållbar kommun genom tydliga och mätbara mål för alla förvaltningars verksamheter

Verka för ökad jämställhet bland kommunens anställda

Att kommunen anställer en landsbygdsutvecklare eftersom landsbygden är vår viktigaste resurs

Ha en kommunal bilpool och samåkningscentral

Stimulera byggande i HELA kommunen

 utvecklar en Naturguide för Torsby Kommun för att stimulera en hållbar naturturism

Verka för att delade turer avskaffas i Torsby

Verka för höjda reseavdrag för arbetsresor

Ingen bebyggelse på åkermark

Utnyttja taken för solel

Solidaritet med kommande generationer.

Att hela kommunen skall leva-viktigt med bredband, affärer, social service och kollektivtrafik

Verka för bra äldrevård och rättvis pensionsskatt

Satsa på ökat individuellt stöd i skolan och på utökad komvux

Vinster i välfärden har ett högt pris- som vi inte bör betala

 

Nyheter på Kommunalt program

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter